Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-2018 ]

Αριθμ. 85090/2018 Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β’40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) ''Προστασία των Καταναλωτών'' σε ενιαίο κείμενο»

(Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β’40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) ''Προστασία των Καταναλωτών'' σε ενιαίο κείμενο»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 07/08/2018
Αριθ. Πρωτ. : 85090 - 07/08/2018

(ΦΕΚ Β' 3519/21-08-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181 Αθήνα
Πληροφορίες: Αθηνά Σαλάππα
Τηλέφωνο: 2103893502
Email: [email protected]

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄40) Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
(β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
(γ) Της περίπτ. β’της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών».
(δ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 185 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
(ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
(στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
(ζ) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 37).
(η) Της 31564/19-3-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 978).

2. Την 5338/17.1.2018 (Β’40) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191)    «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο.

3. Το π.δ. 7/29-1-2018 (Α΄12) Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

4. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

5. Την ανάγκη κωδικοποίησης του ν. 2251/1994 (Α’191).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το στοιχείο ζ) της παρ. 3 του άρθρου 3α της 5338/17.1.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 40), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 7/2018 (Α’ 12) Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)».

2. Το στοιχείο γγ) της παρ. 16 του άρθρου 10 της 5338/17.1.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 40), αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)».

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 5338/17.1.2018 (Β’ 40) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο».
 
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ιωάννης Δραγασάκης
 
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αστέριος ΠιτσιόρλαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο