Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2018 ]

ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 86769/2018 Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

(Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 86769/13-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3549/22-08-2018)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων....... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
β. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
γ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και,.... δικτύων».
δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε. Του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».
στ. Του π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Της παραγράφου 3, του άρθρου 97, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
η. Του άρθρου 78, του Υποκεφαλαίου Δ’, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την Υ155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362) και (Υ.Ο.Δ.Δ. 408 - διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

3. Την 88830/10-07-2017 (Β΄ 2853/16-08-2017) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ)».

4. Τις 88823/10-07-2017 (Β΄ 2853/16-08-2017) και 121491/06-11-2017 (Β΄ 3969/13-11-2017) και 54139/21-05-2018 (Β’1893/24-05-2018) αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

5. Την 54141/11-06-2018 (Β’ 2150/11-06-2018) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) με θέμα «Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)».

6. Την αριθμ. 65824/19-06-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού καθότι το κόστος λειτουργίας καλύπτεται ως εξής:
α) Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων εξ ολοκλήρου από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4389/2016
«....οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται» και
β) το λειτουργικό κόστος των χώρων στέγασης και λειτουργίας των Γ.Ε.Υ.Δ. από τους φορείς φιλοξενίας (Δήμοι, Περιφέρειες, Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες) που παραχωρούν το χώρο,

αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.):

α) Με έδρα το Δήμο Νίκαιας-Άγιου Ιωάννη Ρέντη, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Πειραιά.

β) Με έδρα το Δήμο Νέας Ιωνίας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Να συσταθούν 4 θέσεις προσωπικού, ήτοι 2 ανά Γ.Ε.Υ.Δ., και να πληρωθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο