Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-08-2018 ]

Αριθμ. 82995/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).

(Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 82995

(ΦΕΚ Β’ 3425/17.08.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σελ. 1-78), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1084/2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 156 της 20.06.2017, σελ. 1-18) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α’ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

7. Την αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 3610).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210) και το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 37).

9. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β’ 4233) και Υ12/14-03-2018 (Β’ 978) αποφάσεις και ισχύει.

10. Την αριθμ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

11. Την υπό στοιχεία καταχώρησης SA.47412/31-7-2017 κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016, βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την υπό στοιχεία C(2018) 4206 final/6-7-2018 εγκριτική του σχεδίου απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Την αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού κατά είδος ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β’ 3315), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 129348/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4233).

13. Τα αιτούμενα ποσά ενίσχυσης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για την ένταξη τους στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες MME» και «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του ν. 4399/2016.

14. Την αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργική απόφαση «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού”και“Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).

15. Τα αδιάθετα ποσά ενισχύσεων που είχαν κατανεμηθεί, με την τροποποιούμενη απόφαση, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, και προέκυψαν μετά την αριθμ. 32357/20-03-2018 υπουργική απόφαση «Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της αριθμ. 108645/2016 πρόσκλησης».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ύψος της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμήθηκε και περιλήφθηκε στις αριθμ. 106688/13-10-2016 (Β’ 3315) και 129348/24-11-2017 (Β’4233) κοινές υπουργικές αποφάσεις,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκε το έτος 2016, και κατανέμεται στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”,“Νέες ανεξάρτητες MME”,“Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού“ και“Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233), τροποποιείται ως εξής:

«β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας :

 

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ- ΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 123.494.187
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.274.801
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 8.279.279
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.543.415
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 240.890
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.107.553
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 619.451
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 4.741.994
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9.069.631
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.840.786
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17.933.051
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 18.839.893
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.122.750
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.847.285
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.603.892
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα) 76.441.142
ΣΥΝΟΛΟ 280.000.0002. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκε το έτος 2016, και κατανέμεται στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου 2 της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233), τροποποιείται ως εξής:

«α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας

 

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 56.770.534
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.240.730
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6.899.544
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.359.534
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 518.015
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.940.185
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.203.556
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.140.659
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6.460.732
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.739.490
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.113.401
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.925.983
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.495.551
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9.465.199
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.852.798
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα) 23.874.091
ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000
Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 233).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο