Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2018 ]

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2811/2016 Κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες εταιρείας για εξόφληση φορολογικών παραστατικών σε λογαριασμούς των εταίρων, δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών

(Κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες εταιρείας για εξόφληση φορολογικών παραστατικών σε λογαριασμούς των εταίρων, δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 01/09/2016
Αριθμός απόφασης: 2811

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α5

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604538
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της ΠΟΛ.1002/2.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ B' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 08/04/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............................ /08-04-2016 ενδικοφανή προσφυγή, του ........................................................  του ........................ , κατοίκου ......................... ........................  και επί της οδού ................................... , με ΑΦΜ ..............................  κατά 1) Της υπ' αριθμ.................. /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2000, 2) Της υπ' αριθμ.................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2001, 3) Της υπ' αριθμ................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2002, 4) Της υπ' αριθμ................ /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2003, 5) Της υπ' αριθμ......................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2004, 6) Της υπ' αριθμ........... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2005, 7) Της υπ' αριθμ................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2006, 8) Της υπ' αριθμ......................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2007, 9) Της υπ' αριθμ............................ /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2008, 10) Της υπ' αριθμ. ........ /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2009, 11) Της υπ' αριθμ............. /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2010 και 12) Της υπ' αριθμ................ /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2011, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 03/03/2016 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 08/04/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ........................................ /08-04-2016 ενδικοφανούς προσφυγής, του ......................................................  του .......................... , με ΑΦΜ .......................... , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1)   Με την υπ' αρ.................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2000 έως 31.12.2000, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 1.684,37 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 2.021,24 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 3.705,60 ευρώ.

2)   Με την υπ' αρ..................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2001 έως 31.12.2001, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 306,07 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 367,29 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 673,36 ευρώ.

3)   Με την υπ' αρ.................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2002 έως 31.12.2002, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 2.290,07 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 2.748,09 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 5.038,16 ευρώ.

4)   Με την υπ' αρ.................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2003 έως 31.12.2003, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 296,48 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 355,78 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 652,26 ευρώ.

5)   Με την υπ' αρ................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2004 έως 31.12.2004, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 112,14 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 134,57 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 246,72 ευρώ.

6)   Με την υπ' αρ................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2005 έως 31.12.2005, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 441,23 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 529,48 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 970,71 ευρώ.

7)   Με την υπ' αρ.................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2006 έως 31.12.2006, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 1.120,44 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 1.344,53 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 2.464,98 ευρώ.

8)   Με την υπ' αρ................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2007 έως 31.12.2007, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 674,65 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 809,58 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 1.484,24 ευρώ.

9)   Με την υπ' αρ................... /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2008 έως 31.12.2008, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 1.146,76 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 1.376,11 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 2.522,87 ευρώ.

10)   Με την υπ' αρ.................. /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2009 έως 31.12.2009, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 306,91 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 368,29 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 675,20 ευρώ.

11)   Με την υπ' αρ.................. /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2010 έως 31.12.2010, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 1.530,87 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 1.837,04 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 3.367,91 ευρώ.

12)   Με την υπ' αρ.................. /2016 οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2011 έως 31.12.2011, του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 158,40 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 190,08 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 348,48 ευρώ.

Οι διαφορές φόρου και οι πρόσθετοι φόροι μη υποβολής δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου προέκυψαν κατόπιν ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ με την υπ. αριθμ................. /2016 εντολή ελέγχου, επί τη βάσει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 15 του ΚΝΤΧ η οποία εκδόθηκε συνεπεία του Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος οικ. ετών 2001-2013, ο οποίος διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στον κ................................................. του ...................... , για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των άρθρων 15-19 και της προσαύξησης περιουσίας του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 2238/1994, του ίδιου ως άνω νόμου και από τον οποίο προέκυψε ότι χρηματικά ποσά που είχαν κατατεθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς που ο προσφεύγων ήταν συνδικαιούχος, αφορούσαν αποπληρωμή υποχρεώσεων πελατών της επιχείρησης με την επωνυμία '............................................. " τα οποία υπερβαίνουν τα διανεμόμενα κέρδη λόγω της συμμετοχής της στην επιχείρηση με την επωνυμία '....................................... ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 36% αντί της κατάθεσης τους σε λογαριασμούς της επιχείρησης, και θεωρήθηκε ότι αποτελούν αναλήψεις από την εταιρεία υπαγόμενες σε τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ', της παρ. 5 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ .

Κατόπιν αυτού συντάχθηκε η από 03/03/2016 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Κ.Ν.Τ.Χ..και εκδόθηκαν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις.

Ο προσφεύγων , με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή άλλως τροποποίηση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1ον. Αναρμοδιότητα του κεφομεπ για τη διενέργεια ελέγχου.

2ον. Το αναιτιολόγητο και αναπόδεικτο μίας εκάστης των προσβαλλόμενων πράξεων.

3ον. Η εκ μέρους του Ελέγχου εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

Τα χρηματικά ποσά που κατατίθεντο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς αποτελούσαν ακαθάριστα έσοδα της εκπροσωπούμενης από εκείνον της εταιρείας που τυγχάνει διαχειριστής αυτής.

Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε ανάληψη από λογαριασμό της εταιρείας και, ακολούθως, κατάθεση σε δικό του λογαριασμό, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά.

Ο, υπό του ελέγχου, χαρακτηρισμός των πραγματοποιηθεισών καταθέσεων στους τραπεζικούς του λογαριασμούς εκ μέρους τρίτων, συναλλαγέντων μετά της εταιρείας, ως «απολήψεων» τυγχάνει αυθαίρετος και αβάσιμος.

Οι εξεταζόμενες καταθέσεις δεν δύνανται να υπαχθούν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άνω διατάξεων (αρ. 3 και 15 ΚΝΧΤ)

Ο Έλεγχος επικαλείται, τέλος χαρτοσήμου για κάθε χρήση, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ', της παρ. 5 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ αλλά ούτε δάνειο συνήφθη μεταξύ του και της εν λόγω εταιρείας, αλλά ούτε και κάποια εγγραφή στα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων έλαβε χώρα ποτέ, που να συνιστά υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ουδεμία των περιπτώσεων που επικαλείται ο Έλεγχος, προκειμένου για τον καταλογισμό της αμφισβητούμενης φορολογικής υποχρεώσεως_δεν δύνανται να υπαχθούν σε κάποια από τις περιπτώσεις των διατάξεων (αρ. 3 και 15 ΚΝΧΤ)

4ον. Η, εκ μέρους του Ελέγχου, εσφαλμένη απόρριψη των περιλαμβανομένων στο Υπόμνημα του ισχυρισμών του

Οι πραγματοποιηθείσες διά των προσωπικών του λογαριασμών συναλλαγές αφορούσαν στην εν λόγω εταιρεία, ο έλεγχος όφειλε να τις αντιμετωπίσει ως επιχειρηματικές δράσεις που εκφεύγουν της υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου.

Τέλος, οι επικαλούμενοι εκ μέρους του λόγοι διευκόλυνσης ουδόλως ενισχύουν τις απόψεις του Ελέγχου, απορριπτόμενου του επικαλούμενου υπ' αυτού σχετικού ισχυρισμού. Οι ενέργειες του μάλιστα αποτελούν καθημερινή πρακτική στις δραστηριοποιούμενες στην Χώρα επιχειρήσεις, ιδίως δε στις προσωπικές εταιρείες, γεγονός κοινό τοις πάσι που ωστόσο ο Έλεγχος επιλέγει να αγνοεί.

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Επειδή με το άρθρο 34 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α') συστάθηκε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (ΦΕΚ 342 Β'), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση ΠΟΛ.1202/31.10.2012 (ΦΕΚ 3007 Β'), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 10.10.2012 (ΦΕΚ 2756 Β'), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.

Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου γι' αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.

Με το άρθρο 1 της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β' 865) εγκυκλίου διαταγής του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου των Οικονομικών, με επιχειρησιακούς στόχους και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω εγκυκλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους παραπάνω δύο νόμους.

Με τις διατάξεις υποπαραγράφου Δ.1. της παραγράφου Δ του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') προστίθεται εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ' του άρθρου 34 του Ν.4141/2013, που έχει ως εξής:

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Με τα άρθρα 1 & 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3368) εγκυκλίου διαταγής του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε." στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ, των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθμούς πρωτοκόλλων Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 478), Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 (ΦΕΚ Β' 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29.4.2014 (ΦΕΚ Β' 1076), Δ.ΟΡΓ.Α. 1164268 ΕΞ 2014/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3365) εγκυκλίους διαταγές του Γ.Γ.Δ.Ε., μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Επομένως αβάσιμος και απορριπτέος είναι ο λόγος του προσφεύγοντος ότι το ΚΕΦΟΜΕΠ τυγχάνει αναρμόδιο για τον έλεγχο της υπό κρίση υπόθεσης, καθόσον οι τιθέμενες υπό του νόμου προϋποθέσεις των διατάξεων των άνω νόμων και υπουργικών αποφάσεων δεν πληρούνται .

Επειδή από την παρ. 5γ, 5δ του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ. προβλέπεται ότι «Εις το κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρ. 14 τέλος υπόκεινται:".... Η ανάληψις ποσών υπό των εταίρων διαρκούσης της εταιρικής χρήσεως, έναντι κερδών της χρήσεως ταύτης, η διανομή των κερδών εις τους εταίρους ή η πίστωσις δι αυτών των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων, η μεταφορά των κερδών εις τους λογαριασμούς κέρδη και ζημίαι, τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και η παραμονή των κερδών εις τους ανωτέρω λογαριασμούς εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται».
«Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κλπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κλπ. προβλεπόμενον τέλος»,

εκτός δηλαδή αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1039/96).

Εξαιρετικώς αι προς τον σκοπόν της ταμιακής διευκολύνσεως των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών προσωριναί εις τρεχούμενον λογαριασμόν καταθέσεις των ομορρύθμων εταίρων, ως και αι αναλήψεις τούτων, απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου, εφ όσον το εκάστοτε πιστωτικόν υπόλοιπον των καταθέσεων τούτων δεν υπερβαίνει εν συνόλω το ποσόν των δραχ. 25.000. Πιστωτικό υπόλοιπο του τρεχουμένου τούτου λογαριασμού υπερβαίνοντα το ποσόν τούτο υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις το οικείον τέλος.

Επί δανείων κινουμένων ως τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινος μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) διά την εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης».

Ακόμα ειδική περίπτωση δανείων αποτελούν τα δάνεια που κινούνται ως τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί. Το τέλος των δανείων της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του κώδικα χαρτοσήμου, υπολογίζεται για κάθε διαχειριστική περίοδο επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά περίπτωση. Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασμού τινός, μεταφερόμενο στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, θεωρείται ως νέα κατάθεση (δάνειο) για την εξεύρεση του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου αυτής. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή δεν χαρτοσημαίνεται κάθε κατάθεση ή ανάληψη, αλλά το μεγαλύτερο πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο για κάθε διαχειριστική περίοδο και στην περίπτωση αυτή το τέλος οριζόμενο από την παρ. 1α του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ. σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρ. 14 του ίδιου νόμου προσδιορίζεται σε 2% πλέον 20% επί χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α.

Επειδή τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι η σύμβαση, με την οποία δύο πρόσωπα, επειδή προβλέπουν ότι έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές, οι οποίες θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές , μη ρυθμιστούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο λογαριασμό, όπου θα χάσουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια πιστώσεων ή οφειλών, για να καταλήξουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό υπόλοιπο. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται δια χρεοπιστώσεων μεταξύ δύο προσώπων, τα οποία τελούν για κάθε καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη σε αντίστοιχη εναλλασσόμενη εκάστοτε θέση δανειστή και οφειλέτη (Σ.τ.Ε. 264/1975, 4112/1976, 2968/1979, Διοικ. Εφετ. Αθην. 2077/1985). ... Αν ένας λογαριασμός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός και τούτο συμβαίνει στην περίπτωση που ο λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή συνεχώς χρεώνεται, κατά πράξη θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3% βάσει των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του κώδικα χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή ή σε τέλος χαρτοσήμου 1%, σύμφωνα με την διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ίδιου Κώδικα, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως απλή κατάθεση. (εις Φορολογία Χαρτοσήμου , Παναγιώτη Θ. Ρέππα, εκδ. Σάκουλα 1991, σελ, 526,527, 596-598).

Επειδή με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση ελέγχου, οι καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο προσφεύγων ήταν δικαιούχος με συνδικαιούχους στους περισσότερους λογαριασμούς την ......................................  ..................  του .............................  κόρη του και την ...............................................................  του....................  ,σύζυγό του, αφορούσαν εξόφληση φορολογικών παραστατικών, εκδοθέντων από την εταιρεία ......................................................  στην οποία ο προσφεύγων διετέλεσε διαχειριστής της και μέλος αυτής με ποσοστό 20% Επίσης μέλη της ως άνω Ετερορρύθμου Εταιρείας ήταν και οι συνδικαιούχοι των λογαριασμών.

Επομένως τα χρηματικά ποσά που κατατίθεντο στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο προσφεύγων ήταν συνδικαιούχος αποτελούσαν ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω εταιρείας.

Επειδή η εταιρεία ...................................  , σύμφωνα με το μητρώο τηρούσε Β' κατηγορίας βιβλία χωρίς την υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερου λογαριασμού του ταμείου και των καταθέσεων όψεως ώστε να μπορεί να αποδειχτεί ανάληψη ή κατάθεση από λογαριασμό της εταιρείας.

Επειδή από τα ως άνω δεν αποδεικνύεται ανάληψη από λογαριασμό της εταιρείας αλλά ότι χρησιμοποιούταν οι κοινοί λογαριασμοί με συνδικαιούχους τον προσφεύγοντα και μέλη της εταιρείας για πραγματοποιηθείσες συναλλαγές της εταιρείας βάσει εκδοθέντων παραστατικών.

Επειδή η κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες της εταιρείας στους εν λόγω λογαριασμούς δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών από την εταιρεία και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5γ, 5δ του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ

Με βάσει τα παραπάνω αναφερόμενα και την ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αποδεκτός ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος και οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν στερούμενες νομικής βάσης .

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της από 08/04/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............................... /08-04-2016 ενδικοφανή προσφυγή, του ...........................................................  του ........................... , κατοίκου ...........................................  και επί της οδού .................................. , με ΑΦΜ ................................ και την ακύρωση 1) Της υπ' αριθμ.................................. /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2000, 2) Της υπ' αριθμ.......................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2001, 3) Της υπ' αριθμ. .......... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2002, 4) Της υπ' αριθμ....................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2003, 5) Της υπ' αριθμ........................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2004, 6) Της υπ' αριθμ............................ /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2005, 7) Της υπ' αριθμ. ............. /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2006, 8) Της υπ' αριθμ....................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2007, 9) Της υπ' αριθμ........................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2008, 10) Της υπ' αριθμ.......................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2009, 11) Της υπ' αριθμ. ............. /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2010 και 12) Της υπ' αριθμ..................... /2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2011, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό φόρου εισοδήματος βάσει της παρούσας :

 

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2000-31/12/2000

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

140.363,76

0,00

0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

1.403,64

0,00

0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

280,73

0,00

0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

2.021,24

0,00

0,00

Σύνολο τελών

 

3.705,60

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2001- 31/12/2001

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

25.506,04

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

255,06

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

51,01

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

367,29

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

673,36

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2002- 31/12/2002

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

190.839,49

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

1.908,39

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

381,68

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

2.748,09

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

5.038,16

0,00 0,00

 

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2003- 31/12/2003

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

24.706,83

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

247,07

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

49,41

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

355,78

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

652,26

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2004-31/12/2004

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

9.345,40

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

93,45

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

18,69

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

134,57

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

246,72

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2005- 31/12/2005

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

36.769,51

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

367,70

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

73,54

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

529,48

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

970,71

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2006- 31/12/2006

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

93.370,34

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

933,70

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

186,74

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

1.344,53

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

2.464,98

0,00 0,00

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

56.221,08

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

562,21

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

112,44

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

809,58

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

1.484,24

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2008- 31/12/2008

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

95.563,38

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

955,63

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

191,13

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

1.376,11

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

2.522,87

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2009- 31/12/2009

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

25.575,67

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

255,76

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

51,15

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

368,29

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

675,20

0,00 0,00

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2010- 31/12/2010

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

127.572,33

0,00 0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

1.275,72

0,00 0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

255,14

0,00 0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

1.837,04

0,00 0,00

Σύνολο τελών

 

3.367,91

0,00 0,00

 

ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2011- 31/12/2011

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 

Ποσό επιβολής τέλους χαρτοσήμου

 

13.200,33

0,00

0,00

Τέλη χαρτοσήμου 1%

 

132,00

0,00

0,00

Πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%

 

26,40

0,00

0,00

Πρόσθετα τέλη λόγω μη υποβολής δήλωσης 120%

 

190,08

0,00

0,00

Σύνολο τελών

 

348,48

0,00

0,00


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης


Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο