Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2018 ]

Αριθμ. οικ. 2/60545/ΔΛΓΚ/2018 Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμού των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.

(Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμού των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 2/60545/ΔΛΓΚ

(ΦΕΚ Β’ 3394/10.08.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις,

α) Της από 24/07/2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.» (ΦΕΚ 135/Α’).

β) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/105).

γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’/98).

δ) Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’/178).

ε) Του π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’/73).

στ) Την αρ. Υ22/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη» (ΦΕΚ Β’/2144).

ζ) Την αρ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’/2168).

η) Την αρ. 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμός των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Β’/3014).

2. Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω των καταστρεπτικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 κοινής απόφασης και την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτής ως εξής:

«1. Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι τετραμελής επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο της Βουλής, καλούμενη εφεξής «Επιτροπή», η οποία είναι ανεξάρτητη από το όργανο κίνησης του λογαριασμού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και έχει ως μέλη,

α) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Επικρατείας, στον οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού,

γ) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και

δ) τον Υπουργό Οικονομικών.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, τα μέλη της δύνανται να ορίσουν αναπληρωτές τους.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο