Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2018 ]

Αριθμ. 13143/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων»

(Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 13143/30-07-2018

(ΦΕΚ Β' 3233/07-08-2018)
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις

1. Της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).

2. Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187).

3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) και όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

6. Του π.δ. 123/2017 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

9. Του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), διόρθ. σφαλμ. (Α΄ 21).

10. Της αριθμ. 385951/31.8.2000 (Β΄ 1180) υπουργικής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 που αναφέρονται στη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων».

11. Της αριθμ. 1746/21.1.2015 (Β΄ 135) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 12834/24.07.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.1.2015 (Β΄ 135) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων», ως εξής:

1. Το στοιχείο (η) του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«η) Τουαλέτες (WC) για άνδρες (ανδρικές) και γυναίκες (γυναικείες), καθώς και τουαλέτες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)».
Η παρούσα τροποποιητική διάταξη δεν καταλαμβάνει τις υφιστάμενες οινοτουριστικές επιχειρήσεις.

2. Τα στοιχεία (ι), (ια), (ιβ)του άρθρου 1 αναριθμούνται επί το ορθό ως εξής: (θ), (ι), (ια).

3. Προστίθεται στοιχείο (ιβ) ως εξής:
«ιβ) Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις τηρούν τις διατάξεις της αριθμ. 385951/2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1180).

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.)
1. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.
2. Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:
i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της παρούσης.
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 32790/392/Φ.15/2017 απόφασης (Β΄ 1061).
γ) Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 €. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.
Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.
4. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ανακαλείται από την αρμόδια Π.Υ.Τ. σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
5. Τo Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY OPEN ΤΟ THE PUBLIC) και ειδικότερα η μορφή και ο τύπος αυτού είναι αυτά που αποτυπώνονται στο παράρτημα που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
6. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Π.Υ.Τ. αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης, και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.
7. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την οινοτουριστική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου Σ.Ε.Ο. με μόνη την υποβολή του δικαιολογητικού α', και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.
8. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου.».
9. Το άρθρο 4 καταργείται.Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο