Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2018 ]

Αριθμ. 1862/104375/2018 3η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014 2020» (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (Β’ 866) και ισχύει.

(3η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014 2020» (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (Β’ 866) και ισχύει.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 1862/104375

(ΦΕΚ Β' 3232/07.08.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εθνικές διατάξεις:

α) των άρθρων 67 παρ. 5 και 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014

«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως η παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (A’ 129) και ισχύει.

β) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

ε) του Π.Δ. 70/2015/114΄.

στ) του Π.Δ. 73/2015/116΄.

ζ) του Π.Δ. 97/1017/137΄.

η) της 593/37447/31.3.2017 απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16.10.2017 (ΦΕΚ B΄ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (ΦΕΚ Β’ 866) και ισχύει.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:

α) του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/320).

β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ ΕL L 350 και ισχύει.

γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48).

ε) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1 ) και ισχύει.

στ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει.

ζ) Του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1).

η) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18).

η) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69).

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες C (2017) 4173 final/28-06-2017 και C (2017) 8693 final /16-12-2017 και ισχύει.

5. Το 1662/01-06-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

6. Το 52457/11-07-2018 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών του ΥΜ4.2.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας αποφεύγεται η απώλεια ενωσιακών πόρων και διασφαλίζεται η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Τροποποιούμε την 593/37447/31.3.2017 απόφασή μας για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 ( B΄ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (Β’ 866) ως εξής:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 «Υποβολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και η εισήγηση της εξέτασης των προσφυγών στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας διενεργείται από:

αα) στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ ή υπαλλήλους του ΕΦΔ, ή

ββ) μέλη του μητρώου αξιολογητών, ή

γγ) υπαλλήλους άλλων φορέων του Δημοσίου ή/και εξωτερικό αξιολογητή ιδιώτη, οι οποίοι επιλέγονται από τον ΕΦΔ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Στις περιπτώσεις που ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργείται από αξιολογητές του μητρώου αξιολογητών ή από εξωτερικό αξιολογητή, τα παραδοτέα εξετάζονται από τον ΕΦΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης ο οποίος συμπληρώνει σχετικό έντυπο (check list) για κάθε παραδοτέο που εξετάζει και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των παραδοτέων. Εάν διαπιστωθούν σοβαρά λάθη κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο ανάλογα με τη βαρύτητα των ευρημάτων. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό έλεγχο υποβάλλουν στον αρμόδιο ΕΦΔ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία δηλώνουν ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που σχετίζονται με τον διοικητικό έλεγχο πράξεων, δεν συμμετέχουν σε ελέγχους πράξεων που αφορούν σε δυνητικούς δικαιούχους με τους οποίους βρίσκονται ή διατηρούν σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχουν προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους δυνητικούς δικαιούχους αυτούς, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους με αθέμιτο τρόπο.

γ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνονται από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου και εισηγούνται σε αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για την εξέτασή τους.

δ) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000€ και άνω αποτελείται από πέντε μέλη με τους αναπληρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση Υπουργού ΑΑΤ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικού, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού και ένα μέλος ΠΕ Νομικών Σπουδών. Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου ΑΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού έως 600.000 € αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, ειδικότητας κατά προτεραιότητα ΠΕ Γεωτεχνικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικών Σπουδών, ΠΕ Μηχανικού ύστερα από απόφαση συγκρότησης του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Δύναται με όμοιες αποφάσεις να συγκροτούνται μία ή περισσότερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 9 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία γνωμοδότησης που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Για τον σκοπό αυτό, οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης υποβάλλουν μαζί με το αξιολογητικό σημείωμα και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αφορά στα εξής:

αα) Στον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας αξιολόγησης.

ββ) Στην επικύρωση ή τροποποίηση του πορίσματος του εισηγητή.

γγ) Στη σύνταξη έκθεσης διοικητικού ελέγχου για κάθε αίτηση στήριξης στην οποία καταγράφεται το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου. Εφόσον υπάρχουν απορρίψεις επενδυτικών δαπανών, περικοπές προϋπολογισμού επενδυτικών δαπανών, απόρριψη της αίτησης στήριξης ή τυχόν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρήσει ο υποψήφιος επενδυτής, αυτά καταγράφονται με σαφή αιτιολόγηση και αναφορά στη σχετική νομική βάση.
δδ) Στη διαβίβαση στον αρμόδιο ΕΦΔ του πορίσματος του εισηγητή και του πρακτικού διοικητικού ελέγχου.

Άρθρο 2

Η παρ. 2 του άρθρου 17 «Γενικές διατάξεις» της παρούσας καταργείται.

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύει η 593/37447/31.3.2017 απόφασή μας για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B’ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (Β’ 866’).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο