Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2018 ]

Αριθμ. 624ΕΥΘΥ/83304/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/2017 (ΦΕΚ 4190/Β'/30-11-2017) κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α'/265)»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/2017 (ΦΕΚ 4190/Β'/30-11-2017) κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α'/265)»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 624ΕΥΘΥ/83304/01-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3241/07-08-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'/265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'/297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 34 και 60 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α'/267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α'/192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α'/208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α'/210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α'/37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αριθμό Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ Β'/3722) απόφαση του Πρωθυπουργού για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 (ΦΕΚ Β'/4190) κοινής υπουργικής απόφασης για τη «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α'/265)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα
1. Επιτροπή Εποπτείας Διαδικασίας Επιλογής (Ε.Ε.Δ.Ε): Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει τη συνολική ευθύνη για: 
Α) τη διενέργεια της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων
Β) την επιλογή των θεματοδοτών
Γ) την επικύρωση των αποτελεσμάτων
Δ) τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ορθή τήρηση και επικύρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και
Ε) την εν γένει αντιμετώπιση κάθε θέματος που προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Τομέα της ΜΟΔ Α.Ε., με τους αναπληρωτές τους.
2. Επιτροπές Συνεντεύξεων: Οι Επιτροπές διενεργούν τις συνεντεύξεις με τους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης που πληρούν κατ' ελάχιστον τα τυπικά προσόντα των προς πλήρωση θέσεων. Τα μέλη των Επιτροπών Συνεντεύξεων ορίζονται ανά ομάδες θέσεων εργασίας με απόφαση της Ε.Ε.Δ.Ε.
Οι Επιτροπές Συνεντεύξεων για θέσεις σε Ειδικές Υπηρεσίες ή στη ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ απαρτίζονται αντίστοιχα από:
Α) τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο του Τομέα της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ όπου ανήκει η προς κάλυψη θέση, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο.
Β) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) ή ένα μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ Α, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
Γ) έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέα της ΜΟΔ ΑΕ, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
3. Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ): Η ΕΕ εξετάζει τις ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Η ΕΕ ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Δ.Ε. και απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), ως μέλος και ένα μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ, ως μέλος, με τους αναπληρωτές τους.
4. Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ ΑΕ υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά τη συνολική διαδικασία».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Μοριοδότηση προσόντων
Ο αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού τομέας της ΜΟΔ μοριοδοτεί τα προσόντα των άρθρων 5 α) και β), 6 α) και β) και 7 α) της παρούσας των υποψηφίων που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώνει τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των υποψηφίων».

Άρθρο 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης η λέξη «αρμόδιο» διαγράφεται.

Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση α) κατά του πίνακα των υποψηφίων που, κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων υποψηφιότητας, καλούνται σε γραπτή εξέταση, β) κατά της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων και γ) κατά του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων».

3. Στο άρθρο 10 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι υποψήφιοι στην ένστασή τους δεν μπορούν να επικαλεστούν λόγους που αφορούν προηγούμενα στάδια της διαδικασίας».

Άρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αποσπάσεις ή μετακινήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, δύνανται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/08/2018, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεις».

Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ.129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 (ΦΕΚ 4190/Β'/ 30-11-2017) για τη διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α'/265).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο