Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2018 ]

Αριθμ. ΗΛ/Β/Φ7/οικ.177800/2018 Αναστολή της υποχρέωσης τήρησης διαδικασιών υποβολής αιτήσεως χορήγησης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψεως άδειας παραγωγής για ορισμένες κατηγορίες σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εντός των δήμων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

(Αναστολή της υποχρέωσης τήρησης διαδικασιών υποβολής αιτήσεως χορήγησης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψεως άδειας παραγωγής για ορισμένες κατηγορίες σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εντός των δήμων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΗΛ/Β/Φ7/οικ.177800/01-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3241/07.08.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α'/98/22.04.2005).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α'/160/30.10.2017).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Α'/114).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/210).

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 146513/24-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΙ- ΑΞ7Λ7-Ο11) απόφαση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.

6. Το άρ. 3 παρ. 1 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/ 22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», σύμφωνα με το οποίο «Η άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)...»

7. Το άρ. 3 παρ. 4(β) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/ 22.08.2011), σύμφωνα με το οποίο «Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η ΡΑΕ ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, με τέτοιο τρόπο, ώστε: [.] (β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της χώρας και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε ενέργεια.».

8. Το άρ. 12 παρ. 2 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/ 22.08.2011), σύμφωνα με το οποίο «Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης που λαμβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των Συστημάτων Ενέργειας».
Τεύχος Β' 3241/07.08.2018

9. Τον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τα αρ. 13 παρ. 1 και 2, 22, 30 παρ. 2, 132 παρ. 1 και 11, 135 παρ. 1 και 196 παρ. 14 αυτού.

10. Την υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ. 17951/ 06-12-2000 «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) (ΦΕΚ Β'/1498/08.12.2000)» όπως ισχύει και ιδίως τα άρ 3 παρ. 1, και 22 παρ. 1, 2 και 4 αυτού.

11. Τον ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α'/168/07.10.1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τον ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α'/286/22.12.1999) «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'/105/14-06-2018) και ιδίως το άρ. 76, παρ. 10 αυτού.

14. Τη «Δέσμη μέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές» της 23.07.2018, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης (https://government.gov.gr/desmi-metron- gia-tous-pligentes-apo-tis-katastrofikes-pirkagies/) και ειδικά το σημείο 6 «Αποκατάσταση ζημιών, Fast track αδειοδοτήσεις έργων».

15. Την Ο-72814/27-07-2018 Εισήγηση της ΡΑΕ για την αναστολή τήρησης διαδικασιών υποβολής αιτήσεως χορήγησης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψεως άδειας παραγωγής για ορισμένες κατηγορίες σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εντός των δήμων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

16. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στα διοικητικά όρια του δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής επλήγησαν από την ολέθρια καταστροφή των δασικών πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου 2018, οι οποίες περαιτέρω προκάλεσαν και εκτεταμένες ζημίες στο τοπικό δίκτυο υποδομών ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των εν λόγων περιοχών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την αναστολή έως και την 31.12.2018 της υποχρέωσης τήρησης των ακόλουθων διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται στην υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ 06-12-2000 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) (ΦΕΚ Β'/1498/08.12.2000)», προκειμένου για τη λειτουργία των κατωτέρω κατηγοριών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής:

α) Αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για επιχειρήσεις.

β) Αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας για κατοικίες. 

γ) Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος έως 20 kW συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, και

δ) Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος ή του Δικτύου.

Η ανωτέρω αναστολή ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν και τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Δήμος Μαραθώνος, Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, Δήμος Ωρωπού, Δήμος Αχαρνών, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Δήμος Παλλήνης, Δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Δήμος Σαρωνικού, Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, Δήμος Διονύσου και Δήμος Παιανίας).

H απόφαση αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω περιοχών την 23.07.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο