Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2980/2018 Αποδοχή απώλεια λόγω πλυμμήρας

(Αποδοχή απώλεια λόγω πλυμμήρας)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 12/06/2018
Αριθμός απόφασης: 2980

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 534
ΦΑΞ: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» .

Τη με ημερομηνία κατάθεσης 21.02.2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της (ΑΦΜ ), κάτοικο..................... , οδός ( ), κατά της υπ' αριθμ............. /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου φορ/κής περιόδου 01/01 - 31/12/2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

Την υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου φορ/κής περιόδου 01/01 -31/12/2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 21.02.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 2.500 € για το φορολογικό έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2ε' του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 13 και 54§1η' του Κ.Φ.Δ.

Η παράβαση αφορά τη μη διαφύλαξη ενός (1) στελέχους ΤΠ-ΔΑ με ΑΠΘ /2011 από σελ.1 έως σελ.50 όπως διαπιστώθηκε με την υποβολή της υπ' αριθμ. πρωτ. .. /2017 υπεύθυνης δήλωσης της προσφεύγουσας με την οποία δήλωσε την απώλεια του εν λόγω μπλοκ.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της υπ'αριθμ /2017 πράξης επιβολής προστίμου, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Το εν λόγω θεωρημένο μπλοκ ΤΠ - ΔΑ απωλέσθηκε/καταστράφηκε λόγω πλημμύρας στο νησί της .. .. .. .. .. .. .. στις 22.09.2015, όπου η προσφεύγουσα διατηρούσε από 20.06.2011 ένα πρακτορείο τύπου. Συνεπώς, δεν έπρεπε να της επιβληθεί το υπό κρίση πρόστιμο λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει την υπ' αριθμ. πρωτ Φ 6 Βεβαίωση Συμβάντος Πλημμύρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. . /2015 σχετικής αίτησής της.

- Δεδομένου ότι η παράβαση της μη διαφύλαξης συνέβη στις 22.09.2015, δεν έπρεπε να της επιβληθεί το πρόστιμο ποσού 2.500 € του άρθρου 54§2ε' του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) λόγω παράβασης του άρθρου 54§1η' του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε με τον. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015), καθώς σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις η παράβαση ήταν: "η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα". Συνεπώς, η μη διαφύλαξη λογιστικών αρχείων δεν υπαγόταν σε αυτή την περίπτωση και άρα, εφόσον η εν λόγω παράβαση έχει διαπραχθεί στο διάστημα 01.01.2014 - 17.10.2015 δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500 €.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015), ορίζεται ότι:

"1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης".

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.3 ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015), προβλέπονται τα εξής:

"1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: [ ... ] η. δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του [ ]

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: [ ] ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε·, ζ, η· και ιδ' της παραγράφου 1".

Επειδή το άρθρο 61 του Κ.Φ.Δ. ορίζει ότι: «1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής. 2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί».

Επειδή, η παρ. 13 της ΠΟΛ.1252/20-11-2015 ορίζει ότι:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (8,478 και 558), όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ. Ο. Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ. Ο. Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο κατά το άρθρο 5. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αίτημα απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να υποβληθεί και για τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί επί προστίμου»
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 5§4 του ν. 2523/1997 οριζόταν ότι: «Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίμου. Οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία των διατάξεων του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992»

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στο πλαίσιο διακοπής της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, προσήλθε στη Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ στις 20.11.2017 και υπέβαλε την υπ' αριθ. πρωτ /2017 υπεύθυνη δήλωση με την οποία δήλωσε την απώλεια του Α.Π.Θ.............. ./2011 μπλοκ Τ.Π. - Δ.Α. σελ.1 - 50, προσκομίζοντας επιπλέον και βεβαίωση της Πυροσβεστικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 326 Φ. . /2017 αίτησής της στην Πυροσβεστική, όπου αναγράφονται τα εξής: "Ημ/νία πλημμύρας: 22-09-2015, Ώρα πλημμύρας: 21:30, [. .. ] Επωνυμία επιχείρησης: Κατάστημα πώλησης ημερήσιου τύπου - περιοδικών [. .. ] Περιγραφή πλημμυρισμένου χώρου: Ισόγειο, Αιτία πλημμύρας: Φυσικά φαινόμενα - Θεομηνίες, Ασφάλεια: Όχι,[. . .] Ζημιές: Από την πλημμύρα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν διαβροχή τα κάτωθι: Χαρτιά - Βιβλία.". Η εν λόγω βεβαίωση πρωτοκολλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ( ./2017) πριν τη σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου και έχει ληφθεί υπόψιν από τον έλεγχο. Με την υποβολή της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, προσκόμισε και προγενέστερη βεβαίωση της Πυροσβεστικής με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ..................... Φ ./2015 σχετικής αίτησής της στην Πυροσβεστική.

Επειδή, στην υπό κρίση έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ αναφέρεται ότι η ως άνω βεβαίωση της Πυροσβεστικής δεν εντάχθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. στις διατάξεις της παρ.13 της ΠΟΛ 1252/2015 (άρθρ.61 ν. 4174/2013 «Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας»), καθώς: ί) από το περιεχόμενο της βεβαίωσης δεν προκύπτει ότι έγινε αυτοψία στο χώρο ούτε αναλυτική περιγραφή και απογραφή των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και ίί) η αίτηση της προσφεύγουσας προς την Πυροσβεστική έγινε στις 22.11.2017, ήτοι πέραν των δύο (2) ετών από το συμβάν (22.9.2015).

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν α) ότι το γεγονός ανωτέρας βίας που επικαλείται η προσφεύγουσα, ήτοι η πλημμύρα που έπληξε τη στις 22.09.2015 είναι πραγματικό και μάλιστα με την ΠΟΛ 1248/06.11.2015 είχε δοθεί και παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών καθώς ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, β) ότι το κατάστημά της (πρακτορείο τύπου) ήταν ισόγειο και δεν θα μπορούσε να αποτραπεί η εν λόγω καταστροφή με την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας από μέρους της προσφεύγουσας, γ) η βεβαίωση της Πυροσβεστικής που της δόθηκε κατόπιν αίτησης που υπέβαλε τον Νοέμβριο του 2015 στην Πυροσβεστική αναφέρει ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς χαρτιά και βιβλία χωρίς να απαριθμούνται αναλυτικά ή να βεβαιώνεται ότι μεταξύ αυτών ήταν και το υπό κρίση μπλοκ Τ.Π.-Δ.Α., όπου δεδομένων των συνθηκών η εν λόγω πιστοποίηση θα καθίστατο εξαιρετικά δυσχερής, και δ) ότι δεν προκύπτει σαφής προθεσμία υποχρέωσης δήλωσης της εν λόγω απώλειας από την προσφεύγουσα στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 21.02.2018 και με αριθμ. πρωτ . ενδικοφανούς προσφυγής της ..........................(ΑΦΜ ) και την ακύρωση της υπ' αριθμ /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου χρήσης 01/01 - 31/12/2017: Μηδέν

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο