Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2005 ]

ΠΟΛ.1066/20.4.2005 Εκδιδόμενα παραστατικά κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ - Διαδικασία μεταβίβασης - Μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Απλούστευση διαδικασιών

(Εκδιδόμενα παραστατικά κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ - Διαδικασία μεταβίβασης - Μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Απλούστευση διαδικασιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20/4/2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1041939/247/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄- Γ΄

ΠΟΛ.: 1066

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ - Διαδικασία μεταβίβασης - Μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Απλούστευση διαδικασιών.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, από επαγγελματικούς συνδικαλιστικούς φορείς και από τις ΔΟΥ, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Α. Εκδιδόμενα Παραστατικά για Μεταβίβαση ΕΔΧ Αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ

Ι. Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας), από επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ και ανεξάρτητα από τις λοιπές μη φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις άλλων νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ. Ν.Δ.1146/1972, Ν.3091/2002 κ.λπ.), μπορεί να εκδοθούν εναλλακτικά τα πιο κάτω παραστατικά:

α) Συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής θεωρημένο ή Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και αθεώρητο Τιμολόγιο Πώλησης, από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

β) Εναλλακτικά, αντί Δ.Α. - Τ. ή Δ.Α. και Τιμολογίου, η μεταβίβαση (οχήματος - άδειας) μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 12 παρ. 16α του ΚΒΣ). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση και Δ.Α.

γ) Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας) από ιδιώτη (π.χ. κληρονόμο ή πρώην επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ που έχει δηλώσει παύση επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης κ.α.), σε άλλο επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, εκδίδεται άμεσα από τον τελευταίο (αγοραστή) θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς όχι και Δ.Α. ή συντάσσεται και στην περίπτωση αυτή συμβολαιογραφικό έγγραφο ως ανωτέρω περ. β'.

- Αυτονόητο είναι ότι σε όποιο από τα ως άνω παραστατικά εκδίδεται κατά περίπτωση, γίνεται διακεκριμένη αναγραφή - περιγραφή των αγαθών (με τα χαρακτηριστικά τους) που μεταβιβάζονται (αυτοκίνητο όχημα - τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, ταξίμετρο, ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου - αριθμός μητρώου, άδεια κ.λπ.).

- Σημειώνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά (τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή τιμολόγιο αγοράς) που εκδίδονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), ανεξάρτητα εάν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι ή όχι στην τήρηση φορολογικών βιβλίων, πρέπει να φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).

Β. Ενέργειες Δήλωσης Μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

Συντάσσονται και υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών μόνο στη ΔΟΥ του νέου εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ - αγοραστή, από τον πωλητή και τον αγοραστή ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή μέσω αρμόδιου φορέα ή μέσω του συμβολαιογραφικού εγγράφου εφόσον ρητά αναφέρεται σ' αυτό, τα εξής δικαιολογητικά:

- Το έντυπο Β2 TAXIS.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

Η δήλωση αυτή μπορεί να μην υποβάλλεται, εφόσον αναγράφεται στο προαναφερόμενο έντυπο Β2 TAXIS και ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος - ΤΑΞΙ, κάτω από τους πίνακες β' και γ' στη θέση "παρατηρήσεις". Το έντυπο αυτό στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από την αρμόδια ΔΟΥ.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ (συνενωμένου θεωρημένου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης ή συμβολαίου μεταβίβασης ενώπιον συμβολαιογράφου) και προσκόμιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου.

- Φωτοαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του πωλητή και του εκδοθέντος πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του αγοραστή - εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

Σημείωση: Το ανωτέρω δεκαήμερο μετράει από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου πέφτει Κυριακή ή γενική αργία, όχι και τοπική αργία, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

- Στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου αναγράφονται στην κατάλληλη σελίδα που υπάρχει σ' αυτό, τα στοιχεία του πωλητή (παλαιού εκμεταλλευτή) και του αγοραστή (νέου εκμεταλλευτή), η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υπογράφεται - σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

Γ. Ενέργειες ΔΟΥ

Ο αρμόδιος υπάλληλος ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει τις αντίστοιχες σελίδες του ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον νέο κάτοχο - χρήστη (αγοραστή ΤΑΞΙ) προς φύλαξη καθώς και πρωτοκολλημένο αποδεικτικό παραλαβής των υποβληθέντων στοιχείων. Κατόπιν με εσωτερικές ενέργειες η ΔΟΥ του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και ΦΠΑ, διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στη ΔΟΥ του, η οποία ενεργεί μεταβολή - παύση (κωδικός 5). Στη συνέχεια η ΔΟΥ του αγοραστή επιβεβαιώνει την μεταβολή και καταχωρεί στο σύστημα έναρξη στο νέο κάτοχο - χρήστη. Τόσο η ΔΟΥ του πωλητή όσο και η ΔΟΥ του αγοραστή αποστέλλουν ταχυδρομικά το αποδεικτικό καταχώρησης της μεταβολής κατά περίπτωση στο υποσύστημα TAXIS ΚΒΣ στους ενδιαφερόμενους.

Δ. Εναλλακτική Διαδικασία Δήλωσης Μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες (αγοραστής και πωλητής ΤΑΞΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύουν, μπορούν αντί της περιγραφόμενης στην παρ. Β' της παρούσης διαδικασίας, να απευθύνεται ο καθένας στην αρμόδια ΔΟΥ του, με τα αντίστοιχα ως άνω δικαιολογητικά και εντός της ίδιας προθεσμίας (10 ημέρες), για την δήλωση μεταβολής της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή για την υπογραφή, σφράγιση και παράδοση του ΒΣΕ στο νέο κάτοχο (αγοραστή) από την αρμόδια ΔΟΥ του, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της μεταβολής - παύσης από τον πωλητή στη αρμόδια ΔΟΥ αυτού.

Ε. Ενέργειες Νέου Αγοραστή ΕΔΧ Αυτοκινήτου ΤΑΞΙ - Μεταβολή της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

Ο νέος αγοραστής του ΕΔΧ πρέπει πριν την αγορά του οχήματος να έχει πάρει ΑΦΜ εφόσον δεν έχει.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες (παρ. Β' και Δ') της παρούσης, δηλαδή η εντός δεκαημέρου υποχρεωτική δήλωση μεταβολής-παύσης (διαγραφής) της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου του πωλητή και έναρξής της στον νέο αγοραστή, είναι ανεξάρτητες και δεν ανακόπτονται από την τυχόν εκπλήρωση ή όχι άλλων υποχρεώσεων του πωλητή - εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ (π.χ. διαδικασία παύσης εργασιών - διακοπής επαγγέλματος κ.λπ.).

ΣΤ. Επισημάνσεις

Δεν θεωρείται μεταβίβαση ΤΑΞΙ η περίπτωση που εκμεταλλευτής - επιτηδευματίας - ΤΑΞΙ δίδει εντολή σε επιτηδευματία - πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (μάντρα) για την εξεύρεση αγοραστή. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται, στο χρόνο που θα βρεθεί ο αγοραστής και εκδοθούν κατά περίπτωση τα παραστατικά πώλησης του ΤΑΞΙ.

Τέλος, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ μέσω των Προϊσταμένων των αρμοδίων Τμημάτων ΚΒΣ παρακαλούνται να παρακολουθούν την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών μεταβολής της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω μεταβίβασης του οχήματος - ΤΑΞΙ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο