Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2018 ]

Αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959/2018 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη

(Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959/01-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3176/01-08-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.δ. 2698/1953 (Α’ 315).

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ26.7.2018/2018 (Α’ 138) «Έκτακτα Μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις αριθμ. 601/26.7.2018, 78/30.7.2018 και 29/ 27.7.2018 αποφάσεις των Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΜΤΠΥ αντίστοιχα.

8. Το αριθμ. 42118/3527/1.8.2018 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (Α’143)», σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 των ΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Εγκρίνουμε τις αριθμ. 601/26.7.2018, 78/30.7.2018 και 29/27.7.2018 αποφάσεις:
1. του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ,
2. του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ,
3. του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ αντίστοιχα
με τις οποίες αποφασίστηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως εξής:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ, με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή που φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2016 και 2017, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όπως αυτές θα οριοθετηθούν με την υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Την ενίσχυση δικαιούνται και οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ χωρίς διαμονή στις ανωτέρω περιοχές οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των ανωτέρω πυρκαγιών. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου συνταξιούχου/ μερισματούχου που επήλθε από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, την ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση λαμβάνουν οι κληρονόμοι του.
Η παραπάνω παροχή δεν αντικαθιστά την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 2 της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ26.7.2018/2018 (Α’ 138).
Ως συνταξιούχοι/μερισματούχοι για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται όσοι λαμβάνουν κατά το μήνα Ιούλιο 2018 μία ή περισσότερες κύριες συντάξεις ή μία ή περισσότερες επικουρικές συντάξεις ή ένα ή περισσότερα μερίσματα ή και το εξωϊδρυματικό επίδομα καθώς και όσοι έχουν δικαίωμα σε σύνταξη/μέρισμα ή/και στο εξωϊδρυματικό επίδομα που ανατρέχει στον ανωτέρω μήνα.

2. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης ισούται με δύο ακαθάριστες μηνιαίες συντάξεις/μηνιαία μερίσματα μηνός Ιουλίου 2018. Στην περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας κύριων συντάξεων από ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς ή περισσότερων της μιας επικουρικών συντάξεων από ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς, τομείς και κλάδους, η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται αντιστοιχεί στο διπλάσιο των καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών παροχών.
Την παρούσα ενίσχυση δικαιούνται τα πρόσωπα της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α άπαξ.
Τα ανωτέρω ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από τα Ταμεία.
Για τους υπόλοιπους απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης στην υπηρεσία πληρωμής συντάξεων της περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ με τα εξής δικαιολογητικά: Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016 ή 2017 προς απόδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας τους ή περί φιλοξενίας τους σε κατοικία της πληγείσας περιοχής (εντοπιότητα).
Εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στην περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης.
Στην περίπτωση δικαιούχου συνταξιούχου που έχει αποβιώσει, οι κληρονόμοι του προσκομίζουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα και τα οποία εκδίδονται από το αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου (πιστοποιητικό περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης, περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι προσκομίζουν και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών).
Για τους υπολοίπους φορείς (ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ) θα λειτουργήσει αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Β. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.


1. Η χρονική διάρκεια παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη των πληγέντων, σύμφωνα με την παρ. 1. του Κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης, υποψηφίων συνταξιούχων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς και όσων υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης μέχρι την 30.9.2018 και μέχρι του ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 και προστεθεί με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012, επιμηκύνεται έως το όριο των 60 (εξήντα) ίσων μηνιαίων δόσεων.
Η ίδια ως άνω επιμήκυνση ισχύει και στις περιπτώσεις εφαρμογής της αριθμ. Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014 υπουργικής απόφασης (Β’2441) περί διακανονισμού καθυστερούμενων οφειλών στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ήδη συνταξιούχους της παρούσας απόφασης που έχουν οφειλές και είχαν υπαχθεί στο καθεστώς των 40 (σαράντα) δόσεων. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου των ανωτέρω προσώπων. Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.09.2018 είτε οι ίδιοι είτε οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου αυτών.

3. Για τους συνταξιοδοτούμενους από ίδιο δικαίωμα ή τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου αυτών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
Για τους ήδη συνταξιούχους ή τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου αυτών, το ποσό της νέας δόσης που προκύπτει από τον επιμερισμό σε 60 δόσεις του αρχικού ποσού οφειλής, παρακρατείται από τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση επιμήκυνσης των δόσεων στις Υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (http://efka.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο