Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2018 ]

Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 8/2018 σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης άνεργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

(σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης άνεργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερ. 1/8/2018
Αρ. Πρωτ. 52480

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ
 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΆΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΆΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:

 1. την υποπαράγραφο ΙΔ.1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107 / Α/09-05-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Α / 19-3-2015), με το άρθρο 1 και 2 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/ Α/21-02-2016) και με το άρθρο 70 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 / Α'/7-03-2016).
 2. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (Α'70) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως ισχύει
 3. Τη με αριθμό 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3013/Β/25-07-2018).
 4. Τη με αριθμό 4224/26-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 5. Το με αριθμό 50717 /26-07-2018 έγγραφο της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.
 6. Το με αριθμό 23574/2018/ /1/2018/01-08-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ,

7. Τη με αριθμό 4227 /26-07-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α'16) (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα Ι) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 01/08/2018 και ώρα 14:00 έως και 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υπόψη 1 έως 4 του προοιμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο πλαίσιο της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

2. Η δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων, των Περιφερειών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 8/2017 και 9/2017, β) των Δήμων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, γ) των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και δ) των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

3. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

4. Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται περίπου στα 219.276.000 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΆΡΚΕΙΑ

2.1 Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

2.2 Ενδεικτικά, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα.
 • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

2.3 Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ( ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με τον. 4152/2013, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α' 16)(επιβλέποντες φορείς) και κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/ επανένταξης τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.

2.4 Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher) που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ).

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3°

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.1 Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά: Βίου Μάθηση» (ΕΥ Δ ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Α νά:πτυξης ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

3.2 Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ που υπάγεται στη ΓΓ ΔΚΑΠ. Η ΓΓ ΔΚΚΑΠ ορίζεται αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων, στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι, και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά: ειδικότητα, τόσο ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος όσο και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

3.3 Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την πρόσκληση και είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τη ΓΓ ΔΚΚΑΠ, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για την πιστοποίηση της απασχόλησης και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελουμένους και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

3.4 Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται οι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας) οι οποίοι προσλαμβάνουν, απασχολούν ανέργους και πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ.

3.5 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων εισόδου/ εξόδου (microdata) ωφελουμένων ορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 54 Α του ν. 4314/2014, ως προς τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ.

3.6 Εκτελούντες την επεξεργασία ορίζονται η ΕΥ Δ ΕΠΑΝΑΔ και η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3.7 Τρίτοι ορίζονται, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, οι επιβλέποντες φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη μόνο της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων εισόδου/ εξόδου (microdata) των ωφελουμένων ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Επιβλέποντες Φορείς και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά ειδικότητα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

5.1. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2),
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3),
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 4),
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους (βλέπε επισήμανση 5),
 5. άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 7),
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 9),
 7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) (βλέπε επισήμανση 8).

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των κατηγοριών 1 και 2, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (20/08/2018).

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών της κατηγορίας 1 νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1.

Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7.

Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7 ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

3. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα / επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).

4. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.

5. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 1,2,3,5,6 και 7 της παρούσας παραγράφου, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο σχετικό πεδίο μόνο την ειδικότητα που δηλώνεται στα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1,2,3,5,6 και 7.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή τους με βάση μία από τις υπόλοιπες αναφερόμενες κατηγορίες (1,2,3,5,6 και 7) τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδικότητα (κατηγορία εκπαίδευσης) διαφορετική των τυπικών προσόντων τους, εφόσον για την ειδικότητα αυτή κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικό: προσόντα, όπως αυτό: αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Σε αυτήν την περίπτωση στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης πτυχιούχος άνεργος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, επιλέγει την τιμή «ΟΧΙ».

Παράδειγμα Α: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας (τυπικό προσόν, που αντιστοιχεί σε ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου), εyyεyραμμέvος άνεργος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση yια θέση ειδικότητας ΥΕ Τραπεζοκόμων, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εyyεyραμμέvου ανέργου, αρχηγός μοvοyοvεϊκής οικογένειας, μακροχρόνια άνεργος, άνω των 29 ετών, εyyεyραμμέvοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ ή δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεyyύης»). Εάν δεν υπάγεται σε καμία από τις κατηγορίες αυτές αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.

Παράδειγμα Β: Πτυχιούχος εyyεyραμμέvος άνεργος (ΠΕ Φιλόλογος), που είναι ταυτόχρονα αρχηγός μοvοyοvεϊκής οικογένειας, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σε θέση, που δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα του (λ.χ. ΔΕ Αποθηκάριος), αν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του δηλώσει ότι είναι αρχηγός μοvοyοvεϊκής οικογένειας (κατηγορία/κριτήριο επιλογής 3).

6. Οι πτυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι, που ανήκουν ταυτόχρονα και στην κατηγορία του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας θα πρέπει να δηλώνουν κατά: την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποχρεωτικό: και τις δύο κατηγορίες, προκειμένου να λάβουν τον αυξημένο αριθμό μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

7. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών) είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 21/08/1989 και διανύουν το 300 έτος της ηλικίας τους.

8. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που είναι δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), κατά: την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (20/08/2018).

9. Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά: δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑΜΕΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑΜΕΑ, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α' /15- 07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6°

ΠΡΟΣΟΝΤΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες και ζητούνται από τους Επιβλέποντες Φορείς)

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 21/08/2000.

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.

4. Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

6.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)

Τα απαιτούμενα τυπικά: προσόντα ανά: ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 11, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

6.3 ΤΙΤ ΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤ Α ΠΡΟΣΟΝΤ Α (ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ)

Τα δικαιολογητικά: απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων περιγράφονται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 111, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.6.1), ii. των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ.6.2) και 111. των τίτλων σπουδών - πρόσθετων προσόντων (παρ.6.3), που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο (Παράρτημα 11 & 111 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης), ανήκει αποκλειστικά στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

β. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74 - 26.03.2014) (ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΙ).

γ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα ( σύμφωνα με τα Παραρτήματα Π και ΠΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (20/08/2018) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων ( άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.

δ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση των τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/ έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1 Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης των Επιβλεπόντων Φορέων του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

 1. Ηλικία.
 2. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 3. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 4. Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 5. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 και 16/2017) και της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Νο 4/2018).

7.2 Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοpιοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανά
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΉΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ 30
β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ 25
β) Οικογενειακό 7.001,00 -10.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 5.001,00 -8.000,00 ευρώ 20
β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ 10
β) Οικογενειακό 16.001,00-26.000,00 ευρώ
α)Ατομικό άνω των 12.000,00 ευρώ 0
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,00
ΉΛΙΚΙΑ 18-29ετών 15
30-44 ετών 25


45-54 ετών 35
55 ετών και άνω 45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΉΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 10
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤ ΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Ή ΠΡΟΣΤ ΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΉΛΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΕΝΉΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΉΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ   10
(ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉΣ   35
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΉΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΉΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΩΝ Νο 2/2015, 4/2015,5/2015,3/2016,4/2016,6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017 και 4/2018   10

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας, που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Ι. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή), εκτός του κριτηρίου 4, που αφορά ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2017 (εισοδήματα έτους 2017).
 

ΙΙ. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.
 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 της παρ. 5.1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/ της συζύγου.
 

ΙV. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα/ επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).
 

V. Το εισόδημα (ατομικό/ οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017, που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2018. Αναλυτικότερα:
 

i. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα.
 

ii. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.
Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήματα έτους 2017), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.
 

iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
 

VI. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 20/08/2018, δηλαδή έχει γεννηθεί από τις 21/08/2000 και μετά. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους, καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
 

VII. Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη μοριοδότηση, που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
 

VIII. Ή μοριοδότηση ως προς το έκτο κριτήριο (ΑΝΉΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό (ΑΝΉΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΉΔΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τουΟΑΕΔ.
 

ΙΧ. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων 3 και 7 απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α' /15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.
 

Χ. Ή μοριοδότηση ως προς το όγδοο κριτήριο Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΉΣΉΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΉΜΑ ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» προέρχονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΉΔΙΚΑ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη για την μοριοδότηση την ημερομηνία έγκρισης, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ήτοι 20/08/2018.
 

ΧΙ. Στην ηλικιακή ομάδα 18-29 ανήκουν όσοι γεννήθηκαν από 21/08/1988 μέχρι και 20/08/2000. Αντίστοιχα, στην ηλικιακή ομάδα των 30-44 εμπίπτουν οι γεννηθέντες από 21/08/1973 μέχρι και 20/08/1988, στην ηλικιακή ομάδα των 45- 54 εμπίπτουν οι γεννηθέντες από 21/08/1963 μέχρι και 20/08/1973 ενώ 55 και άνω είναι οι γεννηθέντες πριν τις 21/08/1963.
 

ΧΙΙ. Ή μοριοδότηση ως προς το ένατο κριτήριο αφορά στους Ωφελούμενους που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΉΣΉΣ ΤΉΣ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 και 16/2017) και της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Νο 4/2018).
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

8.1.1 Οι δυνητικά ωφελούμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΆΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετικη λίστα του Παραρτήματος Ι και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες τοποθέτησης.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων(http://ait.oaed.gr/).

ΠΡΟΣΟΧΉ:

1) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.

3) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) προσέρχονται, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (20/08/2018) προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικό: μόνο α) όσοι δυνητικό: ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 8.2.1, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά: έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15.07.2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το Άτομο με Αναπηρία είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

8.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητό: στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από OV08/2018 και ώρα 14:00 έως και 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

8.1.3 Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά: στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δυνητικό: ωφελούμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

8.1.4. Ο δυνητικό: ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία, που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προσωπικό: στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ειδικότητα τοποθέτησης και προτίμηση φορέα.

8.1.5 Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής συνιστά: εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικό: για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013.

Επιπλέον, για το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997, ως ισχύει.

8.1.6 Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

i. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους

ii. αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»

iii. πτυχιούχος άνεργος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, (βλέπε Κατηγορία 4 της παρ. 5.1 και Επισήμανση 5 της παρ. 5.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ»

iv. ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων και εξαρτώμενων τέκνων ΑΜΕΑ

v. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος της κατηγορίας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»

vi. είμαι γονέας εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ ( ανηλίκου ή ενηλίκου) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ».

Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι απαραίτητη για τη διασταύρωση των προστατευόμενων και των ανήλικων τέκνων, ενώ η συμπλήρωση του ΑΦΜ του/της συζύγου είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που εργάζεται, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήματος και για τη διακρίβωση του κριτηρίου επιλογής 1 της παρ. 5.1 και της επισήμανσης 2 της παρ. 7.2 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Η πιστοποίηση της αναπηρίας θα προσκομιστεί κατά τη διαδικασία της υπόδειξης, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος εγγεγραμμένου ανέργου ΑμεΑ βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, όπως ορίζεται στο 10.3 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Στην ενότητα «Επιλογή Ειδικότητας» επιλέγει μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, και μέχρι τρεις (3 ) Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Επίσης στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», δηλώνει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Τα κριτήρια επιλογής (κατηγορίες ανέργων) και κατάταξης, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ειδικότερα έως και τις 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.

8.1.7 Όταν ο δυνητικά ωφελούμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική του αίτηση, αναγράφονται σε αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), καθώς και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται:

i. να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους

ii. να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους από τον Πίνακα Αποκλειομένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν

iii. με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) να αναζητήσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτησή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (α/ α αίτησης) είναι απαραίτητος και για την εκδήλωση προτίμησης για κατάρτιση.

8.1.8 Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των Δημοσίων Προσκλήσεων Νο 16/2017 και 4/2018.

8.2 ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.2.1 Στις περιπτώσεις, που οι δυνητικά ωφελούμενοι συμμετέχουν ως άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό ΔΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας κ.λπ., από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, και έχουν τη φροντίδα / επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Οι συμμετέχοντες αρχηγοί μονογονεικων οικογενειών (κατηγορία 2 της παρ. 5.1) υποχρεούνται να προσέλθουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (20/08/2018 και ώρα 15:00) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), προκειμένου να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητα της μονογονεϊκότητας, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου αντιπροσώπου (με εξουσιοδότηση).

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑμεΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο ανέργων, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑμεΑ, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α' /15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και συγκεκριμένα την 20/08/2018.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι η γνωμάτευση σε ισχύ του ΚΕΠΑ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Εάν η σχετική γνωμάτευση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει την σχετική αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ προσέρχονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (20/08/2018) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) για να προσκομίσουν τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α' /15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (του τέκνου), για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου τους.

8.2.2 Ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) παραλαμβάνει όλα τα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για την κατηγορία 2 της παρ. 5.1 (αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας), τα ελέγχει και ταυτόχρονα ενημερώνει (για την έγκριση ή μη) του πεδίου «Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες που έχει συμπληρώσει ο άνεργος.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση, που δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά δεν θα λάβει ο υποψήφιος τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).

Αντίστοιχα, ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) παραλαμβάνει όλα τα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για τους αιτούντες εγγεγραμμένους ανέργους, που είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ, τα ελέγχει και ταυτόχρονα ενημερώνει (για την έγκριση ή μη) του πεδίου «Γονέας εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ» στο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες, που έχει συμπληρώσει ο άνεργος.

Σημείωση: Στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ προσέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της κατηγορίας ωφελουμένων i της παρ. 5.1 (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών), καθώς και οι γονείς εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής (κατηγορίες ανέργων) και στα κριτήρια κατάταξης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, της ΓΓΠΣ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9°

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΆΝΕΡΓΩΝ

9.1 Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ανά Επιβλέποντα Φορέα ψκαι Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 8.1.7, (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης) η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελούμενων ανά Επιβλέποντα Φορέα ψκαι Υπηρεσία Τοποθέτησης, οι μονάδες, που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του Κεφαλαίου 7 της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων ανά Επιβλέποντα Φορέα ψκαι Υπηρεσία Τοποθέτησης, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι δηλωθείσες προτιμήσεις, ο Επιβλέποντας Φορέας ψκαι η Υπηρεσία Τοποθέτησης για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος, που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, από τα επιμέρους κριτήρια του Κεφαλαίου 7 της παρούσας Πρόσκλησης. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, προηγείται ο άνεργος με τον μικρότερο αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων, καθώς και των προσόντων, που θα αξιολογηθούν κατά την τοποθέτησή τους στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση (20/08/2018) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων ( άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται ως κρίσιμος χρόνος συνδρομής αυτών η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

9.2 Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από την Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή της. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων ανά Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης περιλαμβάνει Προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, Προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και Προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

9.3 Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο ως πιστοποιημένοι χρήστες στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, μίας μόνο ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Τα δικαιολογητικά, που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 15:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Τα ΚΠΑ2 υποβάλλουν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική σάρωση, συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Οι ενιστάμενοι, ως χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση και τα τυχόν δικαιολογητικά ( ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

ΠΡΟΣΟΧΉ:

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

9.4 Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων εγκρίνεται με σχετική απόφαση από την Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή της. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και η έκδοσή του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει α) τον πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, καθώς και β) τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση.

Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης αναρτά επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του, πίνακα με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ανά ειδικότητα σε αυτόν.

Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των Δημοσίων Προσκλήσεων Νο 16/2017 και 4/2018.

9.5 Οι άνεργοι, που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης., παραμένουν στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια κριτήρια κατάταξης.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του πρώτου επιλαχόντα σύμφωνα με την διαδικασία, που αναφέρεται παρακάτω.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10°

ΥΠΟΔΕΙΞΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

10.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης .. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία1 των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της παρούσας, όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον Επιβλέπων Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΠΙ της οικείας πρόσκλησης. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ το δελτίο ανεργίας με το οποίο εκδόθηκε το συστατικό σημείωμα από το ΚΠΑ2 μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στον Επιβλέποντα Φορέα ψκαι στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Την ενημέρωση τόσο των επιτυχόντων, όσο και των επιλαχόντων που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση και συνολικά την διαχείριση των θέσεων (αντικαταστάσεις κλπ) θα την πραγματοποιεί το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα, και όχι το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος. Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα θα έχει τον καθολικό έλεγχο για κάθε θέση του Επιβλέποντα Φορέα. Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι επιτυχόντες ή οι επιλαχόντες που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε άλλο ΚΠΑ2, τότε ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα, θα ενημερώνει τον ωφελούμενο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας να προσέλθει στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος προκειμένου να παραλάβει το συστατικό σημεi.ωμα και να λάβει την πρώτη ατομική Συμβουλευτική Δράση.

10.2 Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσi.α (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημεi.ωμα προκειμένου να υποδειχθούν στις Υπηρεσi.ες Τοποθέτησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσi.α (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η Υπηρεσi.α Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πi.νακα Κατάταξης Ανέργων.

10.3 Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 όπου εi.ναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/ συστατικό σημεi.ωμα, που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορεi.ς ή και τις Υπηρεσi.ες Τοποθέτησης, όπου, εκτός από τα στοιχεi.α του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: 'Ή υπόδειξη του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.3 που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Επi.σης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαi.σιο της καταβολής των πληρωμών τους, προσκομi.ζεται κατά τη διαδικασi.α της υπόδειξης, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσi.ες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρi.ας από το ΚΕΠΑ. Στην περi.πτωση που αυτή έχει λήξει και δεν υποβληθεi. νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή και ταυτόχρονα έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του Οργανισμού από την ημερομηνi.α λήξης ισχύος της.

Στην περi.πτωση που δεν έχει παρέλθει τρi.μηνο από τη λήξη ισχύος της πιστοποi.ησης αναπηρi.ας του επιτυχόντα ωφελούμενου ΑμεΑ, μεταφέρεται η εγγραφή του στο γενικό μητρώο ανέργων του Οργανισμού.

Ο επιτυχών ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεi. να εi.ναι ωφελούμενος του προγράμματος υπό την ιδιότητά του ως ΑΜεΑ.

10.4 Τα ΚΠΑ2, όπου οι ωφελούμενοι εi.ναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, θα προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την εi.σοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Συμβουλευτικής εi.ναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του Προγράμματος και χωρi.ζεται σε δύο μέρη:

1) Η πρώτη Συμβουλευτική εi.ναι ατομική και πραγματοποιεi.ται κατά την έναρξη του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο/η επιτυχών/ ούσα προσέρχεται στο ΚΠΑ2 όπου εi.ναι εγγεγραμμένος άνεργος για να παραλάβει το Συστατικό Σημεi.ωμα προκειμένου στη συνέχεια να απευθυνθεi. στην Υπηρεσi.α Τοποθέτησης ή/ και στον Επιβλέποντα Φορέα, λαμβάνει παράλληλα και την πρώτη ατομική
Συμβουλευτική. Κατά: τη διάρκεια αυτής γίνεται επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) κάθε ωφελούμενου. Επιπλέον, σε αυτή την πρώτη Συμβουλευτική ο Ωφελούμενος δηλώνει αν επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (Πρόγραμμα Κατάρτισης). Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται σε αυτή τη φάση, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.

2) Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος με τη λήξη της απασχόλησης και αφορά: στη διερεύνηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες στη δράση. Ο Ωφελούμενος προσέρχεται στο ΚΠΑ2 της περιοχής του, προκειμένου με τον εργασιακό σύμβουλο να ενημερώσει το βιογραφικό του και να επικαιροποιήσει το ΑΣΔ του, εφόσον είναι εκ νέου εγγεγραμμένος στο μητρώο του Οργανισμού, με τις νέες δεξιότητες που απέκτησε κατά: τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος.
 

10.5 Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης στην οποία θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξης τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό: κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και οι Επιβλέποντες Φορείς ή/ και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων, που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Ο Επιβλέποντας Φορέας ή /και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να μην προβεί σε τοποθέτηση ωφελουμένου σε υπηρεσία ή δομή, που επιχορηγείται από πράξη του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ή άλλου Ε.Π. ΕΣΠΑ κατά την ίδια χρονική περίοδο.

10.6 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ­ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικό: στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓ ΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυπο "Ε3.1:

Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα'', αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της τοποθέτησης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.

Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓ ΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση στο φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Επισημαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

10.7 Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης ωφελούμενο του προγράμματος, στην οποία θα αναφέρεται ρητό: ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή/ και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. Δ/ νση Διοικητικού) του ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας, που προβλέπονται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης Ν ο 8 / 2018 ως εξής:

«Η τοποθέτηση του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 2014- 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.3 που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Η ανωτέρω διοικητική πράξη θα αποστέλλεται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) μετά τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης, προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).

Κατόπιν, ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικό: την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης όσοι τοποθετήθηκαν. Οι ωφελούμενοι, που τοποθετούνται, αναγράφονται σε πίνακα, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της υπηρεσίας τοποθέτησης.

10.8 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέτησης προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελουμένου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, οι δαπάνες που θα προκληθούν λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

10.9 Ο υποψήφιος υποβάλλει αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή του, στον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθεί, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα ΙΙ και ΠΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη επιβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του.

Επισημαίνεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (20/08/2018). Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων κρίσιμος χρόνος συνδρομής είναι η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Επιβλέπων Φορέας ψκαι η Υπηρεσία Τοποθέτησης διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τοποθέτησης.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικο εγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (τοποθέτηση ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιβλέποντα Φορέα ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, οι επιλεγέντες/ ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

10.10 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων δυνητικά ωφελουμένων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του, που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

10.11 Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

10.12 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δικαιούται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας να μην αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη θέση δεν καλύπτεται και ο υποδειχθείς άνεργος που δεν τοποθετήθηκε, τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα αυτού, βάσει της αίτησης ή άλλης επιλογής του ωφελουμένου, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, αριθμού θέσεων.

10.13 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελούμενος για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται μετά την τοποθέτησή του από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τόσο η Υπηρεσία στην οποία έχει αρχικά τοποθετηθεί όσο και η Υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να μετακινηθεί αποδέχονται το αίτημά του.

10.14 Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, η τοποθέτηση δεν πραγματοποιείται, για λόγους, που αφορούν σε υποκειμενική ευθύνη του ωφελούμενου (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), τότε συντάσσεται Έκθεση Επιτόπιας Διοικητικής Επαλήθευσης και διαβιβάζεται στον Δικαιούχο, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από αυτόν.

10.15 Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

10.16 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, που αφορά στον ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), ο Επιβλέπων Φορέας με Αιτιολογημένη Έκθεση του κοινοποιούμενη στο Δικαιούχο και στον Ο.Α.Ε.Δ., δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

10.17 Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας, η θέση αυτή δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα .

Ο Ωφελούμενος για τον οποίο πρόωρα διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και δεν προκύπτει υποκειμενική ευθύνη, θα τοποθετείται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης.

10.18 Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς ή με καταγγελία σύμβασης εργασίας πριν την λήξη του προγράμματος, τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓ ΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ­ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του Εντύπου 'Έ3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα - Διακοπή".

10.19 Με τη λήξη του προγράμματος:

i. η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει και

ii. δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓ ΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς, αλλά: η συμπλήρωση της Ενότητας Ζ του Εντύπου Ε3.1.

iii. Οι επιβλέποντες φορείς έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση χρόνου απασχόλησης στους ωφελούμενους με τη λήξη του προγράμματος.

10.20 Στην περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων ή/και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε θέση αντίστοιχης ή μη ειδικότητας άλλου Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ίδιας ειδικότητας.

10.21 Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Εάν κατά: τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά: περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά:, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα ή/ και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και ενημερώνεται σχετικά: ο Ο.Α.Ε.Δ.

Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά: με αμφισβήτηση τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι Επιβλέποντες φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά: δικαιολογητικά:/ έγγραφα, που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες.

10.22 Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά: μετά: το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και 30

περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

 • Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η δήλωση συμμετοχής η οχι στην ανωτέρω δράση από τον ωφελούμενο είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει.

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι που δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωμένοι να το ολοκληρώσουν.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/ επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι η ημέρα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος2, η οποία δηλώνεται κανονικά στη Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση. Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Ο έλεγχος της συμμετοχής των Ωφελουμένων στο πρόγραμμα Κατάρτισης πραγματοποιείται από τον Επιβλέποντα Φορέα,

Ή διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 11° ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11.1 Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων, που θα απασχοληθούν από τον Επιβλέποντα Φορέα στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα-ωφελούμενου).

Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΤΉΣ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΉΣ ΚΑΙ ΤΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΉΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΉΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Εκτός από τα ποσό:, που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στους ωφελούμενους (επίδομα αδείας, κ.ά.) και γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ).

Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/ επιβλέποντα φορέα και απασχολείται προσηκόντως.

Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ ενίσχυση για 25 ημέρες και συγκεκριμένα 495,25 ευρώ όσοι είναι άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

i. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου (εργαζόμενου) και του εργοδότη (Επιβλέποντα Φορέα) της μικτής ασφαλιστικής κάλυψης όπως κάθε φορά ισχύει. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν.3996/2011 (Α' 170).

ii. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/ οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.

Κατά τη διαχείριση της πράξης, δύναται δε να εφαρμοστεί μεθοδολογία μοναδιαίου κόστους.

iii. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

iv. Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την τυχόν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων. Με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α Υ. και Τ.Α.Ν. των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων δηλαδή των ωφελούμενων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα με το άρθρο 8.13 της στη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ),

11.2 Εκτός από τα ποσό: που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ωφελούμενους (όπως επίδομα αδείας κ.ό:.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στις ανωτέρω σχετικές ΚΥΑ.

Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:

α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελουμένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους: Θα προηγείται έντυπη αίτηση προς έγκρισή της από τον Επιβλέποντα Φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικό:, ανάλογα με καθεμία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμενος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικό:. Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικό:, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 8 του Κεφαλαίου 2. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον /την οποίο/ α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

ν. Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικό:. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικό:.

vi. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά: τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικό: δικαιολογητικό: δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος.

vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά:, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά: και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

x. Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.
 

11.3 i. Σε ειδικό: αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων ήτοι 200 ημέρες ασφάλισης/ απασχόλησης. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση αναστέλλεται κατά: τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμείνουν κλειστές.

ii. Όταν οι υπηρεσίες/ φορείς όπου έχουν τοποθετηθεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται το διάστημα κατά: το οποίο η υπηρεσία/ φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.

iii. Εξαιρετικό:, σε περιπτώσεις που ωφελούμενοι κατά: τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται υποπαρ. a.ii. της παρ. 11.2 τουΚεφαλαίου 11 της παρούσας, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 200 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού των 9,5 μηνών από την έναρξη της απασχόλησής τους.

11.4 Στις περιπτώσεις απουσίας Ωφελουμένης λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την παρούσα Πρόσκληση, αριθμού ημερομισθίων και -για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της Δράσης- όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

11.5 Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ποσά, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 11.1. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες, που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος α) με την υποπαράγραφο ΙΔ.1 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 / Α/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Α/19-03-2015) και με το άρθρο 1 και 2 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/ Α/21-02-2016), και β) τη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ).

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 12o

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

12.1 Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ), και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

 • ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα & μητέρας
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Αριθμό Μητρώου (ΑΜ)ΕΦΚΑ
 • Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου
 • χρονολογία γέννησης
 • ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης
 • αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ
 • αριθμός ημερών ασφάλισης
 • καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
 • καθαρές μηνιαίες αμοιβές
 • μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου/ ασφαλισμένου
 • μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φορέα
 • συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ( ωφελουμένου και επιβλέποντος

φορέα),

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για κάθε ωφελούμενο, οι οποίες θα συντάσσονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο προσωπικό του φορέα και ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του επιβλέποντος φορέα ή/ και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και

ε) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ στην περίπτωση που ο επιβλέπων φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

12.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φορέα.

12.3 Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά, που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ (όταν πρόκειται για φορέα Κεντρικής Διοίκησης) με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων).

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον Επιβλέποντα φορέα προκειμένου να υποβληθούν τα σχετικά: δικαιολογητικά: ώστε να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

12.4 i. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές­αποδοχές (έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές.

Ενδεικτική Περίπτωση Α: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της μικτής ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,84 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4106 της μικτής ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).

Ενδεικτική Περίπτωση Β: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8055 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4666 της μικτής ασφάλισης ΙΚΑ­ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).

Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται και σε άλλα ασφαλιστικά: πακέτα κάλυψης, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικών περιπτώσεων.

ii. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Ε.Τ.Α.Α.) γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται.

Επιλέξιμη είναι επίσης η δαπάνη στο πλαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης, πέραν του κωδικού του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης 105, εμπίπτουν αποκλειστικά στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά: το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα στα αρμόδια ΚΠΑ2.

Τα ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των απαραίτητων και πλήρη δικαιολογητικών δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελουμένων.

12.5 Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Επιβλέπων Φορέας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 13o ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

Ο Επιβλέπων Φορέας, υποχρεούται:

Ι. για το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Υποχρεώσεων Δικαιούχου της απόφασης ένταξης της δράσης στο ΕΠ και συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ. Ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο επιβλέπων φορέας τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

ΙΙ. για το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατ' εφαρμογή του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και των απαιτήσεων των Δράσεων. Για το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται στην τήρηση αντίστοιχων στοιχείων τα οποία θα υποβάλει προς τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΙΙΙ. Ο επιβλέπων φορέας συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία (microdata) των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί και τα καταχωρεί στο ΠΣ του δικαιούχου, σύμφωνα με τον. 2472/1997, τις παρ. 3.5, 3.6 και 3.7 του Κεφαλαίου 3 της παρούσας πρόσκλησης.

IV. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει στους ωφελουμένους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

V. Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α'84) καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

VI. Ο επιβλέπων φορέας απασχολεί τους ωφελουμένους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

VII. Ο επιβλέπων φορέας δεν αναθέτει σε ωφελουμένους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά: τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτό: περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού - μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα αναφορικό: με τους ωφελουμένους που απασχολούνται στην καθαριότητα των Δήμων, απαγορεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.

VIII. Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να παραδώσει στον ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

ΙΧ. Όταν περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες ορίζονται ως τόπος εργασίας, ο επιβλέπων φορέας εξασφαλίζει τη μετάβαση του ωφελουμένου στον τόπο απασχόλησής του, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 14°

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

14.1. Γενικό::
 

Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Δράσης, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:

 • τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
 • την τήρηση των εθνικών και Ενωσιακών διατάξεων,

• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Δράσης,

 • την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
 • την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά: τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

14.2. Επίπεδα - είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα:

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, και περιλαμβάνει:

1. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούνται από τον υπεύθυνο φορέα και από το δικαιούχο.

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της, στη Διαχειριστική Αρχή, στο Δικαιούχο, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους Επιβλέποντες Φορείς της Δράσης.

3. Ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 και το λοιπό νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και

4) Ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά: όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14.3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

α) στη με αριθ. πρωτ. 110427 /ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β '1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ)(Β'3521),

β) στη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ),

γ) στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων και

δ) στην εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του ΕΠ και του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών που αφορούν την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

14.4. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πιστοποίηση της απασχόλησης περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις τοποθέτησης των ωφελουμένων και τα παρουσιολόγια.

14.5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά: όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάζεται στο δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

14.6. Σε κάθε επίπεδο ελέγχου(Δικαιούχο, επιβλέποντες φορείς, αρμόδια ΕΥΔ και Αρχή Πιστοποίησης) πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται παραστατικά: στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της δράσης που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

14.7. Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά: με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και το δικαιούχο. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικό, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους επιβλέποντες φορείς,

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και

δ) Η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων σχετικό: με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικό: με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 15°

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 15.1. Γενικό::

Στα Προγράμματα ή τμήματα Προγραμμάτων που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος και η παρακολούθηση αυτών από τον ΟΑΕΔ, εξασφαλίζονται με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 • τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
 • την τήρηση των εθνικών και Ενωσιακών διατάξεων,
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
 • την αιτιολόγηση των δαπανών,
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

15.2. Επίπεδα - είδη ελέγχων :

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ προς τους Επιβλέποντες Φορείς ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Β) Επίσης, διενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις που συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Επιβλέποντες Φορείς, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους εθνικούς και Ενωσιακούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

 • στη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ),
 • στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΑΕΔ και τους Επιβλέποντες Φορείς, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

15.3. Διαδρομή του ελέγχου:

Για κάθε χρηματοδοτούμενη από εθνικούς πόρους Δράση ή σκέλος, απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από τους Επιβλέποντες Φορείς.

Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Επιβλέποντες Φορείς. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής του εθνικού κονδυλίου στους Επιβλέποντες Φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από τη με αριθμ. 8.7847 /25-07-2018 ΚΥΑ (3013/Β/25-07-2018 ΦΕΚ) και την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 16ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4152/2013

16.1. Στον επιβλέποντα φορέα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις των παρ. 10.6, 10.7, και 10.10 (στην περίπτωση αναιτιολόγητης μη αποδοχής ωφελουμένου και μη επαρκούς αιτιολόγησης για πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου) του Κεφαλαίου 10 και των παρ. ΠΙ, IV, V , VI και VII του Κεφαλαίου 13, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την περικοπή κατά το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων που μπορεί να δηλώσει ο επιβλέπων φορέας σε επόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑΑ.

16.2. Επίσης ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την επιβάρυνση του επιβλέποντος φορέα με την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου όταν δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και έλεγχος της γνησιότητάς τους. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παρατυπιών του επιβλέποντος φορέα, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει τον αποκλεισμό του από επόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑΑ.

16.3. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων διαπιστώνεται είτε κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών είτε κατόπιν διοικητικής/ επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου των αρμοδίων οργάνων. Ο Δικαιούχος εκδίδει τη σχετική απόφαση επιβολής κυρώσεων.

16.4. Ένσταση κατά της απόφασης υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της ΓΓΔΚΑΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΔΚΑΠ αποφαίνεται, μετά από εισήγηση του Δικαιούχου, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.

5. Μετά την εξέταση της ένστασης του ελεγχόμενου φορέα, η απόφαση οριστικοποιείται και ο δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 17°

ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΚΕΛΟΣ

17.1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117, ΕΕΕΕ L347 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

17.2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν το ν. 2472/1997 προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Προς το σκοπό αυτό, ο ΟΑΕΔ και ο δικαιούχος επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των ωφελουμένων.

17.3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 18ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ανακοίνωση της έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης για την κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας να δημοσιευθεί στις Εφημερίδες των Αθηνών «Α ΥΓΗ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Επίσης, μεταδίδεται και από τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικό: μέσα.

Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ), του Δικαιούχου και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και του «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Μ . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το συνημμένο λογιστικό φύλλο excel με τίτλο: Παράρτημα Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το συνημμένο λογιστικό φύλλο excel με τίτλο: Παράρτημα ΙΙ

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Παράρτημα ΙΙΙ

______________________________________________________________

1 η επικοινωνία ή και η απόδειξη της επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών και των Ωφελούμενων

2 επισημαινεται ότι η ημερα κατάρτισης θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος ως ημέρα απασχόλησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο