Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2005 ]

ΠΟΛ.1062/12.4.2005 Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα.

(Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1037710/122/0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ.: 1062


ΘΕΜΑ: Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).

8. Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α΄) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9 έτους 2005) για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

9. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει, μεταξύ των άλλων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

10. Την 1101093/322/0013/ΠΟΛ.1137/15.12.2004 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (νέο έντυπο Ε9) και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

11. Την 110276/333/0013/ΠΟΛ.1150/28.12.2004 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αυτών ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), ως εξής:

Μέχρι 25 Οκτωβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1

Μέχρι 29 Οκτωβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2

Μέχρι 2 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3

Μέχρι 6 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4

Μέχρι 10 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5

Μέχρι 14 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6

Μέχρι 18 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7

Μέχρι 22 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8

Μέχρι 26 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9

Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

2. Στις ανωτέρω ημερομηνίες είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπιού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, για τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και για νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση ή διέκοψαν τις εργασίες τους και γι΄ αυτό υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, μέχρι 31.12.2004.

3. Οι Ανώνυμες Εταιρείες, που υποχρεούνται σε μηχανογραφική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και εξ΄ αυτού του λόγου είναι πιστοποιημένες στο TAXISNET, θα υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 (Έντυπο Ε9) ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

4. Στην περίπτωση που η φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε5, Φ01010, Φ01011) υποβάλλεται χειρόγραφα, θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.

5. Όσον αφορά την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων χειρόγραφα ισχύουν όσα αναφέρονται στις 1104276/333/ΠΟΛ.1150/28.12.2004 και 1016387/52/ΠΟΛ.1023/14.2.2005 Α.Υ.Ο.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο