Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2005 ]

Εγκ. ΙΚΑ. 24/12.04.05 Αναπροσαρμογή, από 1/1/2005 των κατώτατων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

(Αναπροσαρμογή, από 1/1/2005 των κατώτατων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Εγκ. ΙΚΑ. 24/12.04.05 Αναπροσαρμογή, από 1/1/2005 των κατώτατων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 α άρθρου 3 του Ν. 3029/02 και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις από 1-1-2005, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. Φ11321/5811/457/4-3-05 απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα όρια των συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ IΚΑ ΑΠΌ 1.1.1993
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΌ 1/1/2005

Κατώτατο όριο: 2004: 419,48 ευρώ
Αύξηση από 1.1.2005: 4%
Κατηγορία Σύνταξης Βασικό Κ.Ο. Κ.Ο. με 1 παιδί Κ.Ο. με 2 παιδιά Κ.Ο. με 3 παιδιά
Αναπηρίας 436,26 458,07 485,55 519,53
Μελών Οικογενείας 349,00 - - -


* Το ποσό του κατώτατου ορίου με 3 παιδιά προσαυξάνεται κατά 7% για κάθε επιπλέον παιδί.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του N. 2606/22-4-1998 (Α 89).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του Π.Δ. 372/95 (Α201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το με αρ.πρωτ. 8323/87/3-3-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2005».

5. Το με αρ. 5867/51/4-3-2005 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 373.316 χιλιάδες ευρώ περίπου στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92 .

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/27-11-95 (Α 247).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ -ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν. 1976/91 αυξάνονται από 1-1-2005 κατά 4% το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31 η Δεκεμβρίου 2004.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο