Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2018 ]

ΠΟΛ.1144/2018 Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της

(Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 24/7/2018
ΠΟΛ.1144/24.07.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604 558
Fax: 213 1604 524
Πληροφ.: Αλ. Αγγελάκης
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΠΟΛ 1144/2018

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της».


Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018/10.07.2018 (ΦΕΚ B' 2946/20.07.2018) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 όμοιας με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ανακαθορίστηκε η αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με την υποβολή και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Η Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αρμόδια και για τις υποθέσεις φορολογούμενων που υπάγονται:

α) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 38 του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., και β) στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.8.2018 και εφεξής από τις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., εξετάζονται από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

2. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω Υποδιεύθυνση εξακολουθεί να είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης δεν υπάγονται οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

3. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, κατά τα ανωτέρω, η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και ακολούθως, διαβιβάζεται, κατά τα προβλεπόμενα, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, άμεσα και πάντως όχι αργότερα από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της, απευθείας στην εν λόγω Υποδιεύθυνση. Οι υποθέσεις ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης στα Τμήματα Α7' και Α8' Επανεξέτασης.

4. Το Τμήμα Β4' Νομικής Υποστήριξης της είναι αρμόδιο για την αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Α7' και Α8' Επανεξέτασης, καθώς και για την εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

5. Η καταγραφή και παρακολούθηση των ενδικοφανών προσφυγών αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ. που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και των δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών ή των σιωπηρών απορρίψεων αυτών, γίνεται από το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης. Το ως άνω Γραφείο παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στατιστικά και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του συνόλου των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών και δικαστικών προσφυγών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις Αποφάσεις ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ 1440/ Β727.4.2017) και ΠΟΛ.1076/2018 (ΦΕΚ Β71456/26.4.2018), καθώς και στις ΠΟΛ.1069/4.3.2014 και ΠΟΛ.1081/6.4.2015 Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής ΥποστήριξηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο