Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 9.2352/9.4.2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 8.7847/2018 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμά­των κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανο­μένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

(Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμά­των κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανο­μένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 8. 7847/2018

(ΦΕΚ Β' 3013/25.07.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ­ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπαρ. ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο­λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι­νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω­τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

6. Την αριθμ. Υ6/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης» (Β' 695).

7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).

8. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού εργασίας, Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό­πουλο» (Β' 814), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. σικ. 25086/Δl.8717/2018 (Β' 1545) απόφαση του Πρωθυ­πουργού και της Υπουργού εργασίας, Κοινωνικής Ασφά­λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

10. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β · 2168), όπως τροπο­ποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β' 2441 ), αριθμ. Υ 43/28-04-2017 (Β' 1510), Υ89/28-11-2017 (Β' 4195) και Υ24/2-05-2018 (Β' 1546) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

11. Την αριθμ. Yl 97 /2016 απόφαση του Πρωθυπουρ­γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ­γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ226/2016 (Β' 4233) και Yl 2/14-03-2018 (Β' 978) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

12. Τον κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ­ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι­σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι­φερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320 έως 469).

13. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊ­κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ­βρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081 /2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470 έως 486).

14. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).

15. Το ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (50 Α '), και τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανο­νισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/ 4.5.2016, σελ. 1-88).

16. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ­ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλο­ποίηση της πράξης που αφορά τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε ορισμένους Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινω­νικής Πρόνοιας».

17. Την αριθμ. πρωτ. οικ 36092/2952/2-7-2018 εισηγη­τική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε­σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ­καλείται δαπάνη α) ύψους περίπου 155.780.038,00 ευρώ επιμεριζόμεvωv σε 52.810.055 ευρώ για το 2018 και σε 102.969.982,8 για το 2019 ως προς συγχρηματοδοτούμε­νο σκέλος σε βάρος του ΠΔΕ ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και β) ύψους 13.000.000 ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2018 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και ύψους 50.495. 962 ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2019 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού( ΚΑΕ 2493),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πλαίσιο ένταξης

1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της απασχό­λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσε­ται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Αν­θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο πλαίσιο της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

2. Η δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται στο σύνολο των Δή­μων, των Περιφερειών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρό­νοιας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις δημόσι­ες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 και 9/2017, β) των Δήμων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, γ) των Περιφερειών Αττικής και Νοτί­ου Αιγαίου και δ) των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος εντάσσεται και η κατάρτιση για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

3. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

4. Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχροvίως ανέργων

και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Άρθρο 2
Στόχος - Αντικείμενο - Διάρκεια

1. Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττοvται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανι­σμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Απο­βλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινω­φελούς χαρακτήρα.

2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο­δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαί­δευσης.

• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμ­φωνα με τον. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16) (επιβλέποντες φορείς) και κατάρτισης για την πε­ραιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρ­τισης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.

4. Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι­στών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher) που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ).

5. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που άπτο­νται ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απα­σχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προ­βλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδι­κευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ­ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Όταν οι υπηρεσίες/φορείς όπου έχουν τοποθετη­θεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύ­ναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν λει­τουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.

7. Όταν οι ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 14β, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτα­του ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού της παρ. 5.

8. Όταν η ωφελούμενη απουσιάζει λόγω α) επαπει­λούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απα­σχόληση αναστέλλεται και συνεχίζεται εντός δέκα (1 Ο) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων και - ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης - όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

Άρθρο 3
Ορισμοί-Αρμοδιότητες

1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολού­θηση της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμ­βανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» ορίζεται η Ειδική Υπη­ρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Οικονο­μίας και Ανάπτυξης ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

2. Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ που υπάγεται στη ΓΓΔΚΑΠ. Η ΓΓΔΚΚΑΠ ορίζεται αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων, στους οποίους θα απασχολη­θούν οι άνεργοι, και των διατιθέμενων θέσεων απασχό­λησης ανά ειδικότητα, τόσο ως προς το συγχρηματοδο­τούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος όσο και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

3. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την πρόσκληση και είναι αρμό­διος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση των πινάκων κατάτα­ξης των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τη ΓΓΔΚΚΑΠ, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για την πι­στοποίηση της απασχόλησης και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλι­στικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, τις δρά­σεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

4. Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται οι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας) οι οποίοι προσλαμβάνουν, απασχολούν ανέργους και πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ.

5. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων εισόδου/εξόδου (microdata) ωφελουμένων ορίζεται το Υπουργείο Οικο­νομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 54 Α του ν. 4314/2014, ως προς τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ.

6. Εκτελούντες την επεξεργασία ορίζονται η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά­πτυξης.

7. Τρίτοι ορίζονται, σύμφωνα με τον. 2472/1997, οι επι­βλέποντες φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη μόνο της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων ει­σόδου/εξόδου (microdata) των ωφελουμένων ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής

1.Ο ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφελουμένων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, καταβάλλει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στους ωφελού­μενους και τους επιβλέποντες φορείς αντιστοίχως και διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους επιβλέποντες φορείς.

2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πο­λίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων­σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρό­πους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολο­γικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προ­σόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ­ληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενει­ών των περιπτ. α και β νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνερ­γοι σύζυγοι της περίπτ. α και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της περίπτ. β.

4. Ωφελούμενος είναι ένας έκτων δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτ. γ (για τους μακροχρόνια ανέργους 12 μηνών και άνω), στ, ε και ζ.

5. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο δι­πλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017, ατομικό ή οικο­γενειακό, ως εξής:

 

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ

 

Τριάντα (30) μόρια

Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ

 

Είκοσι πέντε (25) μόρια

Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ

 

Είκοσι (20) μόρια

Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ

Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ

 

Δέκα (10) μόρια

Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ

 

Μηδέν (0) μόρια

Β)  Οικογενειακό  άνω  των

26.000 ευρώ

 

ε) Ηλικία

18 έως 29 ετών

Δεκαπέντε (15) μόρια

30 έως 44 ετών

Είκοσι πέντε (25) μόρια

45 έως 54 ετών

Τριάντα πέντε (35) μόρια

55 ετών και άνω

Σαράντα πέντε (45) μόρια

 

στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύ­ης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολο­κληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩ­ΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.

6. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και δ), απαι­τείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα πο­σοστά αναπηρίας.

7. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρό­γραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7 ο καθέ­νας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

8. Στην περίπτωση που οι άνεργοι της ως άνω κατηγο­ρίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχό­λησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1,2,3,5,6 και 7.

9. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαι­ολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνη­τικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κα­τάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανωτάτου Συμ­βουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλει­στική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων

1. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής για την το­ποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπη­ρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

2. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

3. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο δια­φορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο δυνητικός ωφελούμενος αποκλείεται από τη διαδικα­σία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων βάσει αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνε­ται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

5. Η αίτηση του δυνητικού ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δυνητικό ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσω­πικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης.

7. Ο δυνητικός ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του. Συ­μπληρώνει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία που θα ορι­στούν στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4.

8. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αι­τήσεων για ελλιπή στοιχεία -δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες οι οποίες ακυρώνονται.

9. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αί­τησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

10. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις των δυνητι­κών ωφελουμένων για την απασχόλησή τους ανά ειδι­κότητα και τους κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των δυνητικών ωφελουμένων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 5 του άρθρου 4, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και η υπηρεσία τοποθέτησης ή/και ο επιβλέπων φορέας.

11. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμ­βάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

12. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων κα­ταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Δι­οικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέρ­γων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ)2.

13. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβο­λή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

14. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλα­χόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνε­ται από το Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδο­ση του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.

15. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πί­νακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς.

16. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λή­ξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθέ­νειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

17. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προ­σωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 6
Υπόδειξη - Τοποθέτηση ωφελουμένων

1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικοί ωφελού­μενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάτα­ξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον επιβλέποντα φο­ρέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.

2. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ' εξής από τα επιμέρους κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 4. Αν και πάλι δεν κατα­στεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την πρό­σκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

4. Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επι­λεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την προ­σκόμιση στο φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυ­χόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

5. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε οι το­ποθετημένοι ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον ορι­στικό πίνακα κατάταξης. Οι τοποθετημένοι ωφελούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντα φορέα ή/και υπηρεσία τοποθέτησης.

6. Ο επιβλέπων φορέας, για τις περιπτώσεις των υπο­δειχθέντων δυνητικών ωφελουμένων οι οποίοι δεν απο­δέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι δεν αποδέχο­νται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.

7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την συμμε­τοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

8. Ο επιβλέπων φορέας δικαιούται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας να μην αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη θέση δεν καλύπτεται και ο υποδειχθείς άνεργος που δεν τοποθετήθηκε, τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και υπηρεσία τοποθέτησης του σχετικού παραρτήμα­τος της πρόσκλησης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα αυτού, βάσει της αίτησης ή άλλης επιλογής του ωφελουμένου, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου στον νέο επιβλέποντα φορέα, αριθμού θέσεων.

9. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελού­μενος για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αποδει­χθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται μετά την τοποθέτησή του από τον Επιβλέποντα Φορέα.

1 Ο. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμέ­νου δύναται, με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απι­στία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά), κοινο­ποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί από το μητρώο ωφελουμένων του προ­γράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

11. Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής ωφε­λουμένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της ανωτέ­ρω διαδικασίας, η θέση αυτή δεν καλύπτεται από έτε­ρο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επι­λογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.

12. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πρά­ξης, Οι επιβλέποντες φορείς χορηγούν, με τη λήξη του προγράμματος, στους ωφελούμενους βεβαίωση χρόνου απασχόλησης σε κοινωφελές πρόγραμμα.

13. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των ΕΥΔ των ΕΠ. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν απο­δεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέ­τηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμό­διου οργάνου του επιβλέποντα φορέα, και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμέ­νων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς κοινοποιούν αμελλη­τί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητες του ενέργειες.

Άρθρο 7
Ένταξη - υλοποίηση

1. Ο δικαιούχος της δράσης, μετά τη δημοσίευση σχε­τικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Στην αίτηση προσδιορίζονται οι επιβλέποντες φορείς και ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

2. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του ΟΑΕΔ ως προς το εθνικό σκέλος.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση δράσης - Επιλέξιμες δαπάνες­ - Απουσίες ωφελουμένων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης που αφορά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δρά­σης, η έκδοση της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδικαίως πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης.

2. Η αναλογούσα εθνική συμμετοχή καθώς και η αντί­στοιχη ενωσιακή συνδρομή της δράσης θα καλυφθούν από το ΠΔΕ. Οι σχετικές εισροές των πόρων του ΕΚΤ θα αποτελέσουν έσοδα του ΠΔΕ και θα εκταμιεύονται σύμ­φωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Η υλοποίηση της δράσης καθώς και όλα τα δικαιώ­ματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκρι­τικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την υλοποίηση της δράσης δύ­ναται να εφαρμοσθεί μεθοδολογία μοναδιαίου κόστους.

4. Το κόστος του σκέλους που υλοποιείται από εθνι­κούς πόρους καλύπτεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7.

5. Για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης οι πληρωμές προς τον ΟΑΕΔ πραγματοποιούνται ως εξής:

α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης των ανέργων με τις θέσεις των επιβλεπόντων φορέων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολο­κλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6.

β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφού οι επιβλέπο­ντες φορείς έχουν ολοκληρώσει το 80% των αναγγελιών τοποθέτησης επί του συνόλου των επιτυχόντων ανέργων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 6. Απα­ραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΙΣΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φορέα.

γ) Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία συνιστά την αποπληρωμή, διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική πλήρωση των θέσεων στους επιβλέποντες φορείς και το χρόνο απασχόλησης των ωφελουμένων σε καθεμία από αυτές και μπορεί να ανέρχεται έως και το υπόλοιπο 20% του αρχικού προϋπολογισμού της δράσης. Καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της δράσης.

6. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφε­λουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμένου).

7. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελού­μενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

8. Ο ΟΑΕΔ και ο Επιβλέπων Φορέας, εκτός από τα ορι­ζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδή­ποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελού­μενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).

9. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχο­λούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

1 Ο. Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Επιλέ­ξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν. 3996/2011 (Α' 170).

11. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατρο­φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

12. Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγρά­φονται στην αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β' 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

13. Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για πα­ροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των προ­γραμμάτων. Με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμέ­νους μετά την 1.1.1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντί­στοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α Υ. και Τ.Α.Ν. των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. Οι συνολι­κές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων δηλαδή των ωφελούμενων, που υπάγονται στην ασφάλι­ση του Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.

14. Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελου­μένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους, προηγείται έγγραφη αίτηση προς έγκρισή της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολο­κλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμε­νος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

β) Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαι­ώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστι­κών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

γ) Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης κύησης, κύησης και λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλ­λεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυ­νατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας

δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετά­σεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

δ) Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/ο συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

ε) Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρ­χονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέ­κνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην περίπτωση των θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού και έως την συμπλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού).

στ) Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον έναν εκ των γονέων, και όχι σωρευτικά, προσκομίζοντας τα απαραί­τητα δικαιολογητικά.

ζ) Εάν ο ωφελούμενος υποστεί εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμμα­τος.Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

η) Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιού­ται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

θ) Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

ι) Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γο­νέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

κ) Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

15. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελουμένου και της έγκρισης του επιβλέποντα φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς

1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέ­ποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρα­κάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης,

β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελουμένου:

• Ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΕΦΚΑ.
 • Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου.
 • Χρονολογία γέννησης.
 • Ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης.
 • Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
 • Αριθμός ημερών ασφάλισης.
 • Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής.
 • Καθαρές μηνιαίες αμοιβές.
 • Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου/ ασφαλισμένου.

• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φο­ρέα.

• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελου­μένου και επιβλέποντος φορέα).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώ­σεις (ΑΠΔ), για κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος,

δ) Αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του επιβλέ­ποντος φορέα και

ε) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ στην περίπτωση όταν ο επιβλέπων φορέας είναι φορέας Κε­ντρικής Διοίκησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφε­λουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φο­ρέα.

3. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ στην πρόσκληση.

4. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πι­στώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ (όταν πρόκειται για φορέα Κεντρικής Διοίκησης) με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων).

5. Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδει­κτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

6. Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφο­ρών εξειδικεύεται στην πρόσκληση.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις επιβλέποντος φορέα

1. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, ο επιβλέπων φορέας, τηρεί τις απαι­τήσεις του Παραρτήματος Υποχρεώσεων Δικαιούχου της απόφασης ένταξης της δράσης στο ΕΠ και συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ. Ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο επιβλέπων φορέας τηρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

2. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, ο επιβλέπων φορέας τηρεί και κατα­θέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014- 2020, κατ' εφαρμογή του Παραρτήματος I του Κανονι­σμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και των απαιτήσε­ων των δράσεων. Ως προς το σκέλος που χρηματοδο­τείται από εθνικούς πόρους, ο επιβλέπων φορέας τηρεί αντίστοιχα στοιχεία τα οποία υποβάλλει προς τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

3. Ο επιβλέπων φορέας συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία (microdata) των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί και τα καταχωρεί στο ΠΣ του δικαιούχου, σύμφωνα με τον. 2472/1997, τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 3 και την πρόσκληση.

4. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κα­τάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

5. Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του διασφαλί­ζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε μετο άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (Α' 84) καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

6. Ο επιβλέπων φορέας απασχολεί τους ωφελούμε­νους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

7. Ο επιβλέπων φορέας δεν αναθέτει σε ωφελούμε­νους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτά περιλαμβά­νουν τη χρήση εξοπλισμού - μηχανημάτων και εργαλεί­ων. Ειδικότερα αναφορικά με τους ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των Δήμων, απαγο­ρεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.

8. Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να παραδώσει στον ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

9. Όταν περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες ορίζονται ως τόπος εργασίας, ο επιβλέπων φορέας εξα­σφαλίζει τη μετάβαση του ωφελουμένου στον τόπο απα­σχόλησής του, τηρούμενης της αρχής της καλής πίστης.

Άρθρο 11
Έλεγχος και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενου σκέλους

1. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματι­κότητα και η ορθή εφαρμογή της δράσης, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:

 

 • τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
 • την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμ­φωνα με την απόφαση ένταξης της δράσης,
 • την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
 • την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης και
 • την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική δια­χείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, και περιλαμβάνει:

α) διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενερ­γούνται από τον υπεύθυνο φορέα και από το δικαιούχο,

β) επιθεωρήσεις οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της, στη Διαχειριστική Αρχή, στο Δικαιούχο, στον ΟΑΕΔ και στους επιβλέποντες φορείς,

γ) ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τον. 4314/2014 και το λοιπό νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και

δ) ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι συ­νίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη­ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμ­μόρφωσής του με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

α) στην αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουρ­γική απόφαση για την τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη­ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά­σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ) (Β' 3521),

β) στην παρούσα Κοινή υπουργική απόφαση,

γ) στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία με­ταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολο­γικών νόμων και

δ) στην εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του ΕΠ και του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών που αφορούν την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

4. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς, για την πιστο­ποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πιστο­ποίηση της απασχόλησης περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις τοποθέτησης των ωφελουμένων, παρουσιολό­για, κτλ.

5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβά­ζεται στο δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

6. Σε κάθε επίπεδο ελέγχου (Δικαιούχο, επιβλέποντες φορείς, αρμόδια ΕΥΔ και Αρχή Πιστοποίησης) πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της δράσης που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

7. Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρη­σης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλι­ση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρού­νται από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και το δικαιούχο. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτι­κές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνει­σφοράς στους επιβλέποντες φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι­λογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολού­θησης και

δ) Η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδό­τησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα­ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 12
Έλεγχος και παρακολούθηση σκέλους χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους

12.1. Γενικά:

Στα Προγράμματα ή τμήματα Προγραμμάτων που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος και η πα­ρακολούθηση αυτών από τον ΟΑΕΔ, εξασφαλίζονται με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 • τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
 • την τήρηση των εθνικών και Ενωσιακών διατάξεων,
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
 • την αιτιολόγηση των δαπανών,
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
 • την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.


12.2. Επίπεδα - είδη ελέγχων:

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική δι­αχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και Ενωσι­ακές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ προς τους Επιβλέποντες Φορείς για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφε­λουμένων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Β) Επίσης, διενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις που συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των υπη­ρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Επιβλέποντες Φορείς, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους εθνικούς και Ενωσιακούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

 • στην παρούσα Κοινή υπουργική απόφαση,
 • στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική κατα­γραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΑΕΔ και τους Επιβλέ­ποντες Φορείς, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται πα­ραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που χρηματοδοτείται από εθνι­κούς πόρους.

12.3. Διαδρομή του ελέγχου:

Για κάθε χρηματοδοτούμενη από εθνικούς πόρους Δράση ή σκέλος, απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρο­μής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από τους Επιβλέποντες Φορείς.

Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν ανα­λυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματο­ποίησαν οι Επιβλέποντες Φορείς. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής του εθνικού κονδυ­λίου στους Επιβλέποντες Φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι­λογής που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση και την εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδό­τησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα­ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 13
Κυρώσεις σύμφωνα με τον. 4152/2013

1. Στον επιβλέποντα φορέα που δεν τηρεί τις υποχρεώ­σεις των παρ. 4, 5 και 6 ( στην περίπτωση αναιτιολόγητης μη αποδοχής ωφελουμένου και μη επαρκούς αιτιολόγη­σης για πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμέ­νου) του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την περικοπή κατά το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων που μπορεί να δηλώσει ο επιβλέπων φορέας σε επόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑΑ.

2. Επίσης, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την επι­βάρυνση του επιβλέποντος φορέα με την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελου­μένου όταν δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος των δικαιο­λογητικών επιλεξιμότητας και έλεγχος της γνησιότητάς τους. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παρατυπιών του επιβλέποντος φορέα, ο δικαιούχος δύναται να επι­βάλει τον αποκλεισμό του από επόμενη δράση κοινω­φελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑΑ.

3. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων διαπι­στώνεται είτε κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγε­λιών είτε κατόπιν διοικητικής/επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου των αρμοδίων οργάνων. Ο Δικαιούχος εκδίδει τη σχετική απόφαση επιβολής κυρώσεων.

4. Ένσταση κατά της απόφασης υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της ΓΓΔΚΑΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (1 Ο) εργάσιμων ημερών από την κοι­νοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Γραμμα­τέας της ΓΓΔΚΑΠ αποφαίνεται, μετά από εισήγηση του Δικαιούχου, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.

5. Μετά την εξέταση της ένστασης του ελεγχόμενου φορέα, η απόφαση οριστικοποιείται και ο δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Άρθρο14

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορί­ζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117, ΕΕΕΕ L347 και παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν τον 2472/1997 προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προ­σωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καν. 1303/2013 και 1304/2013. Προς το σκοπό αυτό, ο ΟΑΕΔ και ο δικαιούχος επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των ωφελουμένων.

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

1. Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο