Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1111353 ΕΞ 2018 Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 19-07-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1111353 ΕΞ2018/19-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α-ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας 101 84 ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Δ/νση Ερμού 23-25
Ταχ.Κώδικας 105 63 ΑΘΗΝΑ
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ: 98/Α/2005).

2. Των άρθρων 1,2,3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Το ΠΔ υπ΄αριθμ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». ( ΦΕΚ 94/Α/2016)

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968/Β/2017).

6. Την αριθμ Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ130/Β/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών », σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

7. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την πράξη 1 της 20-1-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»( ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2016) και το πρώτο εδάφιο της παρ 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016.

9. Την με αριθμ.39/3/30-11-2017απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

10.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προϋπολογιστεί επακριβώς, καθόσον δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί τόσο ο αριθμός των υπαλλήλων όσο και ο αριθμός των ημερών παραμονής αυτών εκτός έδρας, εκτιμάται πάντως ότι το συνολικό ύψος της εν λόγω δαπάνης θα καλυφθεί από το σύνολο των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων για μετακινήσεις για οποιανδήποτε λόγο, του Προϋπολογισμού Εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στους ΚΑΕ 0719,0721 και 0722 του ειδικού φορέα 23 180 για το έτος 2018 ανέρχονται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ. (5.400.000,00€) περίπου.

Η εν λόγω προκαλούμενη δαπάνη βεβαιώνεται ότι είναι εντός του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2018 -2021.

Σχετική η αριθμ. ΔΠΔΑΑΑΔΕΑ1067820ΕΞ2018/4-5-2018 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό επιτρεπομένων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Διοικητή ,αποσπασμένων, μετακλητών, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών καθώς και των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τον κλάδο ειδικότητα και υπηρεσία που ανήκουν και σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες για εκτέλεση υπηρεσίας ως εξής:

1. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ’ έτος με δυνατότητα υπέρβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, οι μετακλητοί υπάλληλοι (Ειδικοί Σύμβουλοι και ειδικοί Συνεργάτες) του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και οι οδηγοί των υπηρεσιακών αυτοκινήτων αυτού, μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και μέχρι (10) ημέρες κατά μήνα και με κατ εξαίρεση δυνατότητα ετήσιου συμψηφισμού των κατά μήνα ημερών.

3. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες κατά μήνα.

4. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλων των κλάδων και κατηγοριών της ΑΑΔΕ μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ’ έτος και μέχρι (10) ημέρες κατά μήνα.

5. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών υπηρεσιών, όλων των κλάδων και κατηγοριών της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και μέχρι (10) ημέρες κατά μήνα με την δυνατότητα συμψηφισμού των κατά μήνα ημερών.

6. Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και κατηγοριών των Ειδικών Αποκεντρωμένων, Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και μέχρι (10) ημέρες κατά μήνα.

7. Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και κατηγοριών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και μέχρι (10) ημέρες κατά μήνα.

8. Προϊστάμενοι και υπάλληλοι όλων των κλάδων και κατηγοριών που έχουν ορισθεί και συμμετέχουν για την διενέργεια τακτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, σε ειδικά συνεργεία ελέγχου μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος με την δυνατότητα υπέρβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με κατ εξαίρεση δυνατότητα ετήσιου συμψηφισμού των κατά μήνα ημερών.

9. Υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων όλων των κλάδων και κατηγοριών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ως εκπαιδευόμενοι ή εισηγητές μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ έτος και με κατ εξαίρεση δυνατότητα ετήσιου συμψηφισμού των κατά μήνα ημερών.

10. Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και κατηγοριών –αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων- μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ΄ έτος και με κατ εξαίρεση δυνατότητα ετήσιου συμψηφισμού των κατά μήνα ημερών.

11. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2018,μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση ΙΙ. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο