Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0003134 ΕΞ 2018 Σχετικά με τις νέες τιμές ζώνης των περιοχών της Θεσσαλονίκης

(Σχετικά με τις νέες τιμές ζώνης των περιοχών της Θεσσαλονίκης)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 18/07/2018 - 09:45
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0003134 ΕΞ 2018/ 1452

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο 210 3375247

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Σε απάντηση της Ερώτησης ............., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Χώρας για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοσιονομικής συμφωνίας αλλά και την όσο το δυνατόν πιο άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας στο πεδίο των ακινήτων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Γ, του άρθρου 3 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ:94/ Α/2015) για εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, εισήχθη με το άρθρο 46 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ:201/Α/2017), ειδική διαδικασία που αφορά μόνο τον καθορισμό των τιμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ.: 1067780/82/ Γ0013/9-6-94 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ:549/Β/94) απόφασης του Υπ. Οικονομικών, δηλαδή μόνο των τιμών ζώνης, με ανάθεση σχετικής εισήγησης σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών στο πεδίο των ακινήτων.

Ήδη με την ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ.: 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα με ισχύ από 1/1/2019.

Ο καθορισμός των τιμών έγινε με βάση τις σχετικές εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Α' 107), που κατατέθηκαν μέχρι 22/3/2018 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2018 (Β' 20) απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη ως ίσης βαρύτητας, έγκυρες και αξιόπιστες αφού θεωρείται δεδομένη από τους πιστοποιημένους εκτιμητές η γνώση του αντικειμένου τους, η εμπειρία, η αμεροληψία αλλά και η δέσμευσή τους από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης» βασίστηκε στην στατιστική επεξεργασία των εκτιμήσεων όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ΠΟΛ.1008/2018 (Β' 2129) απόφαση της Υφυπουργού των Οικονομικών.

Η επιχειρούμενη σύγκριση των ποσοστών αύξησης των τιμών ζώνης που ορίστηκαν με την ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών στις περιοχές 'Ανω Σταυρού, Ν. Κερασιάς, Κάτω Σχολαρίου, Αγ. Τριάδας, Πυλαίας, Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης με τις προϊσχύουσες τιμές δεν είναι δόκιμη καθόσον τα ποσοστά αύξησης είναι συνάρτηση του πόσο ανεπίκαιρες ήταν οι προϊσχύουσες τιμές.

Αναλυτικότερα από τις 36 τιμές ζώνης των περιοχών της Θεσσαλονίκης στις οποίες αναφέρεται το ερώτημα οι 15 τιμές ζώνης παρέμειναν ως είχαν πριν από την αναπροσαρμογή, όπου μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι τιμές ζώνης της Τ.Κ. Ν. Κερασιάς. Επίσης με εξαίρεση την Γ ζώνη της Τ.Κ. 'Ανω Σταυρού που η τιμή της αυξήθηκε κατά 33% και την Ζ ζώνη της Δ.Κ. Πυλαίας που αυξήθηκε κατά 21% για όλες τις υπόλοιπές περιοχές οι αυξήσεις στις τιμές ζώνης κυμάνθηκαν από 5% έως 13% ενώ στην Α ζώνη Πυλαίας παρατηρείται μείωση της τάξης του 11%.

Σημειώνεται για μία ακόμα φορά ότι οι νέες αντικειμενικές τιμές προβλέφθηκε ότι θα έχουν εφαρμογή για όλους τους τυχόν φόρους (πλην του ΕΝΦΙΑ), τέλη ή επιδόματα και απαλλαγές από 1.1.2019, ακριβώς για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας ό,τι τυχόν ρυθμίσεις και τροποποιήσεις απαιτούνται, με στόχο την ελάχιστη δυνατή επίδραση των μεταβολών στους πολίτες της χώρας. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλα τα Υπουργεία για τις σχετικές μεταβολές, προκειμένου να προβούν στις τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις.

Τέλος, βούληση του Υπουργείου μας αλλά και της Κυβέρνησής μας γενικότερα είναι η καθιέρωση ενός όσο το δυνατό πιο αδιάβλητου, δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των τιμών ζωνών ακινήτων και προς το σκοπό αυτό ήδη προχωρήσαμε στη σύσταση ενός νέου και εξειδικευμένου Αυτοτελούς Τμήματος στο Υπουργείο μας, το οποίο θα στελεχωθεί άμεσα με ικανό και έμπειρο προσωπικό και θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του αντικειμενικού συστήματος αξιών της χώρας. Και, μάλιστα, με τη βοήθεια ενός υπό διαμόρφωση πλήρους αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα επεξεργάζεται αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τιμών ακινήτων και θα παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης των δεδομένων αυτών, προκειμένου να καταστεί άμεσα δυνατή η πλήρης εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές.Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο