Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕφΚΦ Β 1108111 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β'2161) Α.Υ.Ο. «Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)»

(Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β'2161) Α.Υ.Ο. «Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕφΚΦ Β 1108111 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521- Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Σάμιος, Αρ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο: 2106479221, 223
Fax: 210 6468272
E-Mail: [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κερασιώτη, Α.Σερέπα
Τηλέφωνο: 2106987414, 411
Fax: 210 6987408,424
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β'2161) Α.Υ.Ο. «Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β'2161 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (12-06-2018).

Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 3 παρ. 12) του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α'281) -όπως τροποποιήθηκε με τη σχετική διάταξη (άρθρο δεύτερο) του ν.4303/2014 (Α' 231)- και αποτέλεσε αντικείμενο (επιτυχούς) δημόσιας ενδοκοινοτικής διαβούλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 (Διαδικασία TRIS), συνιστά το εθνικό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση των ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 και σ' αυτή, μεταξύ των άλλων, καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων, οι προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι επιτρεπόμενες και μη, για την παραγωγή τους, πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες, οι τηρητέοι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των οικείων μονάδων παραγωγής τους, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, τα (ανώτατα) όρια των διαφόρων (κατά περίπτωση) φυρών, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας αυτών από τις αρμόδιες αρχές, ειδικοί κανόνες για την περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση κλπ.

Β. Ειδικότερα, επί των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία αποτελείται από το κυρίως σώμα και τα προσαρτημένα σε αυτήν παραρτήματα (Α και Β), επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στο Κεφάλαιο Α' (άρθρα 1-18) καθορίζονται οι όροι για την παραγωγή και διάθεση των εν λόγω προϊόντων και συγκεκριμένα:

i. Καθορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΑΥΟ, προβλέπεται ότι η παραγωγή και η εμφιάλωση των εν λόγω προϊόντων γίνεται από ειδικά εργοστάσια (εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06) τα οποία λειτουργούν δυνάμει σχετικής ειδικής αδείας (η οποία χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου, κατόπιν τεχνικής έκθεσης της οικείας Χημικής Υπηρεσίας ελέγχου η οποία και διαβιβάζεται από την τελευταία μαζί με το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία στο οικείο Τελωνείο ελέγχου), ενώ επιπλέον καθορίζονται και οι τηρητέοι για τη χορήγηση της άδειας αυτής όροι και προϋποθέσεις, ως και οι απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισμό των εν λόγω ειδικών εργοστασίων (άρθρα 1-3).

ii. Προβλέπεται η ταξινόμηση των προϊόντων σε κατηγορίες σύμφωνα με τους οικείους ορισμούς του παραρτήματος Β', ως και οι επιτρεπόμενες και μη, για την παραγωγή τους, πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες σύμφωνα με το παράρτημα Α (άρθρο 4).

iii. Καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τον έλεγχο της εισαγωγής και κατεργασίας των πρώτων υλών και της παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης των προερχομένων εξ' αυτών προϊόντων (άρθρα 5 και 6).

iv. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι διάθεσης στην κατανάλωση των προϊόντων [διάθεση των προϊόντων μόνο προσυσκευασμένων (εμφιαλωμένων), τα σχετικά με τα μέσα προσυσκευασίας] καθώς και οι σχετικοί με την περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανσή τους κανόνες (άρθρα 7-9). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προκειμένου για προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε μία από τις προβλεπόμενες στο, κατά τα ανωτέρω, Παράρτημα Β κατηγορίες, η επωνυμία πώλησης είναι, κατά περίπτωση, η γενική επωνυμία «ποτό από ζύμωση» ή «αφρώδες ποτό από ζύμωση».

v. Καθορίζονται οι όροι και οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες, προκειμένου για την παραλαβή ποτών από ζύμωση αλλοδαπής, είτε προσυσκευασμένων, είτε προς εμφιάλωση στη χώρα μας από τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των εν λόγω προϊόντων (άρθρα 10 και 11).

vi. Καθορίζονται οι όροι και οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες, προκειμένου για την παραγωγή ποτών από ζύμωση για λογαριασμό τρίτου ασκούντος νομίμως εμπορική δραστηριότητα (άρθρα 12 και 13).

vii. Καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για τη δειγματοληψία και εξέταση των λαμβανομένων, για τους σκοπούς του ελέγχου, δειγμάτων πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, οι περιπτώσεις φυρών και τα οικεία (ανώτατα) όρια, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των μονάδων παραγωγής αλλά και των επιχειρήσεων εμπορίας, ως και τα σχετικά με τη δίωξη των παραβάσεων (άρθρα 14-17).

2. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρο 18) τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 1 παρ. 2) της υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785), «αναφορικά με τους όρους και τις διατυπώσεις για την επιβολή του ΕΦΚ ως και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001», προκειμένου για τον ορισμό του «τελικού προϊόντος», στο οποίο εν τέλει επιβάλλεται ο ΕΦΚ, όσον αφορά ειδικότερα την περίπτωση των προϊόντων περί των οποίων διαλαμβάνουν οι ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης ΑΥΟ.

3. Το Κεφάλαιο Γ' (άρθρα 19 και 20) περιλαμβάνει τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις που, κατά βάση, αφορούν στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα για τα οποία η εν λόγω ΑΥΟ, ως προελέχθη, περιλαμβάνει ιδιαίτερες διατυπώσεις και διαδικασίες, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των οικείων εισαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την έναρξη ισχύος.

4. Όσον αφορά τα Παραρτήματα :

i. Με το Παράρτημα Α, καθορίζονται οι διάφορες επεξεργασίες πρακτικές και προσθήκες που επιτρέπονται, προκειμένου για την παραγωγή των ποτών από ζύμωση, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, ταυτότητα και ασφάλεια των προϊόντων.

ii. Στο Παράρτημα Β, ορίζονται οι διάφορες κατηγορίες των προϊόντων και καθορίζονται, κατά τρόπο λεπτομερή, οι προδιαγραφές και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Συναφώς εν προκειμένω, παρατηρείται ότι το εν λόγω Παράρτημα Β δεν είναι κλειστό, παρεχομένης της δυνατότητας, από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 της κοινοποιουμένης ΑΥΟ, της προσθήκης νέων κατηγοριών προϊόντων, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στις εν λόγω διατάξεις διατυπώσεις και διαδικασίες.

Γ. Τέλος, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις προβλέψεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι λεπτομερείς και διεξοδικές και την εφαρμογή της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες μας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο