Σχόλια

Όπως συμπληρώθηκε με την κ.υ.α. 12785/23.7.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 12040/2018 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

(Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 12040

(ΦΕΚ Β' 2782/12.07.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62).

β) Των άρθρων 91 και 92 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 127/ 2017 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

στ) Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ) Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Της αριθμ. Υ2/22.9.2015 (ΦΕΚ 2076 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Της αριθμ. Y29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την από 10028/8-6-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο: Διαδικασία και Δικαιολογητικά Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών που ανακύπτουν από την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ως ακολούθως:

Α. Διαδικασία

1) Εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης.

2) α. Ακολούθως, συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα κατάσταση εκκαθάρισης και πληρωμής, στην οποία περιλαμβάνονται:

i) ο ΚΑΕ,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ταχ. δ/νση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ,
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό,
vii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

3) Η αρμόδια Υπηρεσία εφόσον συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά της Ενότητας Β στη συνέχεια προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης, εκδίδοντας τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).

4) Για την ίδια αιτία επιτρέπεται να εκδίδονται και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής με υπολόγους τους Προϊσταμένους των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.

Β. Δικαιολογητικά

1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της συγκεκριμένης δαπάνης.

3. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου και χρόνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1, περ. β΄ υποπερ. αα) του ν. 3270/2004 με αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των λοιπών στοιχείων της χρονικής διάρκειας, του συμφωνημένου ποσού, του τρόπου πιστοποίησης ή ολοκλήρωσης του αντικειμένου, τις τυχόν ρήτρες σε περίπτωση μη εκτέλεσης με ευθύνη του δικαιούχου.

4. Πρόταση είτε με πρωτοβουλία του Ε.Ο.Τ. είτε με πρωτοβουλία του αντισυμβαλλόμενου με τον Ε.Ο.Τ., φυσικού ή νομικού προσώπου.

5. Πρωτότυπη σύμβαση των συμβαλλόμενων μερών νομότυπα υπογεγραμμένη.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.

7. Φορολογικό στοιχείο αξίας που εκδίδει ο αντισυμβαλλόμενος του Ε.Ο.Τ.

8. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής.

9. Κατάσταση πληρωμής σε δύο αντίτυπα, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα Α, παρ. 2α.

10. Φορολογική ενημερότητα ή/και ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται.

Γ. Η πληρωμή της εντελλόμενης δαπάνης διενεργείται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. (τακτικός προϋπολογισμός ή ΠΔΕ) και ειδικότερα των ΚΑΕ 9891 ή 9491, αντίστοιχα.

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο