Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: 76110 - 12/07/2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας με έργο την εκπόνηση σχεδίου εγκυκλίου αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες κατάρτισης, τήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας με έργο την εκπόνηση σχεδίου εγκυκλίου αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες κατάρτισης, τήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 12/07/2018
Αριθ. Πρωτ. : 76110 - 12/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Γ. Αρχοντάκη
Τηλέφωνο: 210 3332917

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας με έργο την εκπόνηση σχεδίου εγκυκλίου αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες κατάρτισης, τήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργος Οικονομίας και Ανάπτυξης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α. 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α. 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α. 98).

5. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Α. 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α. 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (Α. 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α.210) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 147/2017 (Α. 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α.37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

11. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ197/16.10.2016 (Β.3722) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίστη», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθ. Υ226/27.12.2016 (Β. 4233) και υπ. αριθ. Υ12/14.3.2018 (Β.978) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με έργο την εκπόνηση σχεδίου εγκυκλίου αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες κατάρτισης, τήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε.

Β) Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, που αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των Δ/νσεων Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), των ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και της Δ/νσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της ΜΟΔ ΑΕ, που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

• Μπουτσιούκου Άννα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενη του Τμήματος Χρηματοδότησης & Οικονομικής Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συντονίστρια.

• Καραδήμα Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

• Λαδακάκο Θαλή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

• Μελά Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους.

• Σπυρόπουλο Φιλοποίμην, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' Απολογισμού- Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Τσοπόκη Αγγελική, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη του Ε' Τμήματος της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Κανελλέα Παναγιώτη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Δ' Τμήμα της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Μαράκα Νικόλαο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

• Μπάστα Διονυσία, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• Μπριασούλη Ελένη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Δ' Τμήμα της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Πουρσαλίδη Στέφανο-Κωνσταντίνο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

• Δουβάρα Γεώργιο, υπάλληλο της ΜΟΔ ΑΕ, μέλος της ομάδας υποστήριξης εφαρμογών ΟΠΣ.

Γ) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση σχεδίου εγκυκλίου αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες κατάρτισης, τήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, παράλληλα με τα λοιπά τους καθήκοντα, εκτελούν το ακόλουθο έργο:

• ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του φορέα στον οποίο ανήκουν και στα πλαίσια της άσκησης των σχετικών με το Μητρώο αρμοδιοτήτων τους.

• συλλέγουν, καταγράφουν και αναφέρουν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς από τους επιμέρους φορείς που εμπλέκονται στην τήρηση του Μητρώου (ΓΔΟΥ Υπουργείων, ΔΙΑΠ Περιφερειών, ΠΤΑ, λοιπά ΝΠ κλπ)

• επικαιροποιούν τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα στοιχεία και τον τρόπο ενημέρωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις ενδεχόμενες στο νομοθετικό και γενικότερο πλαίσιο αλλαγές.

• αναφέρουν τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί σχετικά με τον τρόπο που ενημερώνεται μέχρι σήμερα το Μητρώο Δεσμεύσεων και καταγράφουν προτάσεις με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των δεσμεύσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και ορθολογικής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και διερευνούν τη δυνατότητα διασύνδεσης διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και των Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στην υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων με το λιγότερο διοικητικό και γραφειοκρατικό κόστος.

• προωθούν, με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών, ενδεχόμενη αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος που παρακολουθεί το Μητρώο Δεσμεύσεων, με στόχο να γίνει πιο λειτουργικό και φιλικό προς τους χρήστες.

• συντονίζουν το έργο της καταγραφής οδηγιών και διευκρινήσεων προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

• συντονίζουν σε συνεργασία με την προϊσταμένη της ΔΔΕ και της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ. τις απαιτούμενες συναντήσεις, τόσο των μελών της Ομάδας, όσο και με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς και εξειδικευμένους επιστήμονες, και παρακολουθούν την πρόοδο της σύνταξης της σχετικής εγκυκλίου, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα τεθεί και την παράδοση του τελικού κειμένου.

Δ) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, η δε διάρκειά της ορίζεται από τη σύστασή της μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου της και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 15-11-2018. Δεν προβλέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τα μέλη της.


Ο Αναπληρωτής Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα ΑνάπτυξηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο