Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2018 ]

Αριθμ. 2241.2/51930/2018 Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088).

(Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088).)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2241.2/51930/2018

(ΦΕΚ Β' 2752/10.07.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 8 παρ. 1 περίπτωση α’ εδαφίου 3 και παρ. 3 περιπτώσεις α’ και β’, του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ’ και του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’92), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

γ. Του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 26).

δ. Του Π.Δ.141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

στ. Του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

ζ. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.38/2011 (Α’ 96).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Προστίθεται εδάφιο 6 στην παράγραφο 1.1 (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ), περίπτωση α (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) της υπουργικής απόφασης 3511.1/17/13.11.2014 «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088) ως ακολούθως:

«6. Σε πλοία που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄102), μπορεί να ναυτολογούνται για την άσκηση διακυβέρνησης των πλοίων αυτών ναυτικοί σύμφωνα με το δικαίωμα εργασίας που τους παρέχεται από το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν κατ’εφαρμογή του π.δ. 141/2014 (Α’232).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο