Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2018 ]

Αριθμ. οικ Α 35509/1736 Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.

(Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 Αριθμ. οικ Α 35509/1736

Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.
 

(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2749/10.07.2018)
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 και την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59/30.03.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄ 49/10.03.2006)
«Όργανα και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτωνΡυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57), και ισχύει.
4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208/4.11.2016)
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο διορίζονται οι Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ο Νικόλαος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
6. Την υπ΄αριθμ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127/ 24.01.2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την ανάγκη κατάταξης των παραβάσεων των υποχρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2, αντίστοιχα, του ν. 4530/2018 με κριτήριο τη βαρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:


Άρθρο 1 Γενικά

1. Κάθε παράβαση, με πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Πειθαρχικό παράπτωμα επίσης, αποτελεί και κάθε καταλογιστέα παράβαση του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού.

2. Τα είδη των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 είναι τα εξής:
α. επίπληξη,
β. διοικητικό πρόστιμο,
γ. αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος.

3. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. χαμηλής αξιολόγησης, β. μεσαίας αξιολόγησης, γ. υψηλής αξιολόγησης.

Άρθρο 2
Κατάταξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Στις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης κατατάσσονται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4530/2018:
α. Των περιπτ. α΄ έως ε΄, ζ΄ και η΄, για την περίπτωση οδήγησης υπό την επίδραση φαρμάκων, της παραγράφου 1.
β. Της παραγρ. 2. γ. Της παραγρ. 3.

2. Στις παραβάσεις μεσαίας αξιολόγησης κατατάσσονται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του ν. 4530/2018:
α. Των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 1.
β. Των περιπτ. α΄ έως δ΄ και στ΄ του άρθρου 2.

3. Στις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης κατατάσσονται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του ν. 4530/2018:
α. Της περίπτ. στ΄ της παραγρ. 1, των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 1.
β. Της περίπτ. ε΄ του άρθρου 2.

Άρθρο 3
Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων και προστίμων ανά κατηγορία παράβασης

1. Για τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και διοικητικό πρόστιμο ύψους έως τριακόσια ευρώ (300 €), ως εξής:

α. πενήντα ευρώ (50 €) για τις διατάξεις των εδαφίων α΄, γ΄ έως η΄ και ι΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 1.

β. εκατό ευρώ (100 €) για τις διατάξεις των εδαφίων β΄, θ΄, ια΄ της παραγρ. 2 και της παραγρ. 3 του άρθρου 1. γ. τριακόσια ευρώ (300 €) ευρώ για τις διατάξεις των εδαφίων α΄ έως ε' και ζ' της παραγρ. 1 του άρθρου 1.

2. Για τις παραβάσεις μεσαίας αξιολόγησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα ευρώ έως και εξακόσια ευρώ (301 € 600 €) και αφαιρείται η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες.

3. Για τις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης αφαιρείται η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται επανεξέταση του παραβάτη, δια της συμμετοχής του στην ειδική θεωρητική εξέταση για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος όπως καθορίζεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

4. Για την παράβαση του εδαφίου η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4530/2018 που συνδέεται με τη χρήση αλκοόλ, τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος οδηγός τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) και με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται επανεξέταση του παραβάτη, δια της συμμετοχής του στην ειδική θεωρητική εξέταση για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος όπως καθορίζεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 4
Διαδικασία απευθείας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

1. Στους καταλαμβανόμενους επ' αυτοφώρω να διαπράττουν τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται απευθείας τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Εν προκειμένω, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι παραβάτες δεν παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα λειτουργίας Ε.Δ.Χ. οχημάτων και δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 του ν. 4530/2018.

2. α. Για κάθε μία από τις παραβάσεις, βεβαιώνεται από το αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ελέγχου, ήτοι τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του ν. 3446/2006, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό ΣώμαΕλληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, το προβλεπόμενο στην παραγρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας διοικητικό πρόστιμο ύψους έως 300 ευρώ (300 €). Ο παραβάτης δικαιούται να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην αρμόδια Αρχή, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.
β.Ταδιοικητικάπρόστιμααπότιςπαραβάσειςχαμηλής αξιολόγησηςπουδενκαταβλήθηκανεντόςτηςαναφερόμενηςπροθεσμίαςτωνδύο(2) μηνών, βεβαιώνονταιυποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α στη Φορολογική Διοίκηση.
Για τη βεβαίωση και είσπραξη των διοικητικών αυτών προστίμων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ., όπως ισχύει.

3. α. Για την τέλεση παράβασης χαμηλής αξιολόγησης επιβάλλεται και η διοικητική κύρωση της έγγραφης επίπληξης, η οποία διενεργείται αμέσως και επί τόπου από τα αρμόδια όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση.
Αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται, προς ενημέρωση, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που αρχικώς χορήγησε την ειδική άδεια οδήγησης. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. οχήματος σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η διοικητική κύρωση μπορεί, εμφανιζόμενος στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, να εκθέσει τις αντιρρήσεις του και, έπειτα, επικυρώνεται ή αίρεται το διοικητικό μέτρο.
β. Η επιβολή της διοικητικής κύρωσης της έγγραφης επίπληξης εφαρμόζεται παράλληλα και ανεξάρτητα από τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις ποινικές ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο