Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

(Περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Με τον. 4209/2013 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Με το νόμο αυτό διαμορφώθηκε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ, την προστασία των επενδυτών μέσω των κανόνων διαφάνειας και των λειτουργικών και οργανωτικών απαιτήσεων που πρέπει πλέον να τηρούν οι ΔΟΕΕ, καθώς και τη διασφάλιση του διαχωρισμού των λειτουργιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων μέσω του θεματοφύλακα. Στο παρόν προβλέπονται οι ειδικοί όροι για την αδειοδότηση και λειτουργία των ΟΕΕ που μπορούν να διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ, πέραν των ήδη υφιστάμενων ιδίως των ΑΚΕΣ και των ΕΚΕΣ, των ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και υποστηρικτικοί θεσμοί όπως η European Systemic Risk Board (ESRB) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η μη τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να έχει πλεονεκτήματα ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης με στόχο την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, όπως επισημαίνεται, σήμερα επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των ΟΕΕ, μεταξύ άλλων, στην αγορά κεφαλαίου δηλαδή στις εκδόσεις μετοχών ή εταιρικών ομολόγων, εισηγμένων ή μη και ακινήτων.

Στόχος του νομοσχεδίου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι η σύσταση και λειτουργία ΟΕΕ στην Ελλάδα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα πρότυπα και άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Ειδικότερα, σε συνέχεια των υφισταμένων ρυθμίσεων του ν.4209/2013 για τους διαχειριστές ΟΕΕ το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζει εν γένει τους ΟΕΕ ως προς τα θέματα σύστασης και λειτουργίας και διάθεσή τους.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 ορίζει στην παράγραφο 1 ότι ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του άρθρου 4 παρ.1 περ. (α) του ν. 4209/2013 με κράτος μέλος καταγωγής την Ελλάδα συστήνεται με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου. Ως ΟΕΕ ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.1 περ. (α) του ν. 4209/2013, οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4099/2012 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Επισημαίνεται ότι η παρούσα νομοθετική ρύθμιση των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 και των άρθρων 1-20 του ν. 2778/1999, με τις οποίες ρυθμίζονται τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) και τα αμοιβαία κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία αντίστοιχα, ως προς τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις που τα διέπουν. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο ΟΕΕ είναι ομάδα περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης προς όφελος των μεριδιούχων και μπορεί να αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, μετρητά, ακίνητα ή άλλα συναφή περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ προβλέπονται στον Κανονισμό του, είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό του, απαλλαγμένα κάθε είδους επιβαρύνσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) δεν ενεχυριάζονται παρά μόνο στο πλαίσιο άσκησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΕΕ,

β) υπόκεινται σε αξιόπιστη και ακριβή αποτίμηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,

γ) η ρευστότητά τους επιτρέπει στον ΟΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πολιτική εξαγορών σύμφωνα με τον κανονισμό του.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ του παρόντος ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους, ενώ με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η περιουσία του Ο.Ε.Ε. ή κάθε επενδυτικού τμήματος αυτού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίων.

Με τις παραγράφους 5 και 6 ρυθμίζονται η εκπροσώπηση των μεριδιούχων και η έκταση της ευθύνης των τελευταίων για τις υποχρεώσεις του ΟΕΕ η οποία περιορίζεται στην αξία της συμμετοχής τους σε αυτόν. Καθίσταται επίσης σαφές ότι οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι ένας ΟΕΕ μπορεί να συστήνεται για ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια, ενώ με την παράγραφο 8 προβλέπεται ότι ΟΕΕ μπορεί να είναι είτε ανοικτού είτε κλειστού τύπου.

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι η εγκατάσταση του ΟΕΕ βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα, ενώ με την παράγραφο 1 Ο προβλέπεται ότι η ονομασία του ΟΕΕ του παρόντος νόμου περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιοριστικό όρο «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ».

Εξυπακούεται ότι το παρόν θεσμικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει την σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που δύνανται να χορηγούν δάνεια (loan originating funds) καθώς δεν ρυθμίζει τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Επενδυτικοί περιορισμοί

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 τίθενται επενδυτικοί περιορισμοί για τον ΟΕΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του ΟΕΕ του παρόντος κεφαλαίου σε χρηματοπιστωτικά μέσα του ίδιου εκδότη, ενώ στην περίπτωση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20 % του ενεργητικού του σε ακίνητα.

Με την παράγραφο 2 με απόφαση Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Επιτροπή δύναται να ορίζει κατηγορίες ΟΕΕ με βάση τον επενδυτικό τους σκοπό και να προβλέπει πρόσθετους επενδυτικούς περιορισμούς για τους ΟΕΕ του νόμου αυτού ανάλογα με τη φύση των στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται.

Άρθρο 3

Επενδυτικά τμήματα

Με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι ο ΟΕΕ μπορεί να συσταθεί με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, κάθε ένα εκ των οποίων αδειοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 5, θεωρείται ως αυτοτελής ΟΕΕ και αντιστοιχεί σε ξεχωριστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα εκδιδόμενα μερίδια, το ειδικότερο περιεχόμενο του κανονισμού και του πληροφοριακού υλικού του ΟΕΕ σε περίπτωση λειτουργίας επενδυτικών τμημάτων και τα δικαιώματα των μεριδιούχων. Στη συνέχεια προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ μπορεί να επενδύει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ. Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα αυτοτελούς λύσης και ρευστοποίησης του επενδυτικού τμήματος χωρίς αυτό να συνεπάγεται τη λύση και ρευστοποίηση άλλων τμημάτων του ΟΕΕ, ενώ ορίζεται ότι τυχόν ανάκληση της άδειας σύστασης ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας σύστασης των υπολοίπων τμημάτων αυτού.

Άρθρο 4 Διαχείριση ΟΕΕ

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 προβλέπεται ότι διαχειριστής ΟΕΕ πρέπει να είναι υποχρεωτικά ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4209/2013 ή ΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Α' της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Α' της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, έχει τη δυνατότητα σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εφόσον τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται δια παραπομπής στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 το τι περιλαμβάνει η διαχείριση ΟΕΕ, δηλαδή τουλάχιστον τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων (ήτοι διαχείριση χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων) και επιπροσθέτως τις λειτουργίες της διοίκησης ΟΕΕ, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης του ΟΕΕ και δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ.

Τέλος, με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος παρά μόνο εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΕΕ από άλλον διαχειριστή και ότι ο νέος διαχειριστής υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος διαχειριστή. Παραιτηθείς και νέος διαχειριστής ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος έναντι του ΟΕΕ μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο διαχειριστή.

Άρθρο 5
Αδειοδότηση ΟΕΕ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 προβλέπεται ότι για τη σύσταση ΟΕΕ του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από διαχειριστή που αιτείται τη χορήγηση άδειας σύστασης ΟΕΕ. Επισημαίνεται ότι μεταξύ άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας ΟΕΕ είναι να ανέρχεται η συνολική αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ τουλάχιστον σε 1.000.000 ευρώ.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι ο διαχειριστής του άρθρου 4 συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος οι οποίες διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι δεν αδειοδοτείται ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς προηγούμενη έγκριση του κανονισμού του ως προς τη νομιμότητα αυτού, του θεματοφύλακά του και του διαχειριστή, ενώ με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος εάν: α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, β) ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή/ και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013, γ) τα πρόσωπα που πραγματικά διεξάγουν τις εργασίες του διαχειριστή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές στρατηγικές του υπό σύσταση ΟΕΕ, δ) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα, ε) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι μέσα σε έξι ( 6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ.

Τέλος με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι απαγορεύεται η διάθεση και η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος νόμου, πριν από την χορήγηση άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 6 Κανονισμός Ο ΕΕ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι ο κανονισμός του ΟΕΕ του νόμου αυτού καταρτίζεται από τον διαχειριστή του και συνυπογράφεται από το θεματοφύλακα του ΟΕΕ.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού του ΟΕΕ.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του παρόντος εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι μεριδιούχοι ενημερώνονται άμεσα με σταθερό μέσο για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του νόμου αυτού. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους οι οποίοι ωστόσο δικαιούνται, εφόσον δεν συμφωνούν με την τροποποίηση αυτή, να εξαγοράσουν τα μερίδια που κατέχουν εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση μη λαμβανομένης υπόψη στην περίπτωση αυτή, της καθορισμένης ημερομηνίας εξαγοράς των μεριδίων. Το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Άρθρο 7

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ

Στο άρθρο 7 δίδεται ορισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και περιγράφεται η διαδικασία διάθεσης. Επιπλέον ορίζεται ότι επιτρέπεται στους διαχειριστές ΟΕΕ του παρόντος να διαθέτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013 στην Ελλάδα. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ του παρόντος νόμου διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού του ΟΕΕ.

Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι τα μερίδια του ΟΕΕ του παρόντος νόμου μπορούν να διατίθενται άμεσα από τον διαχειριστή του ΟΕΕ ή έμμεσα από πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής έχει αναθέσει με σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης τη διάθεση των μεριδίων. Πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο ΑΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΕΔ και ΑΕΔΟΕΕ ή ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α' (άρθρα 1-53) του ν. 4209/2013.

Στην παράγραφο 1 Ο δίνεται εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, στη λειτουργία του δικτύου διάθεσης καθώς και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ

Το άρθρο 8 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ και την αναστολή εξαγοράς τους. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται σε μετρητά εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ. Στις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται η διαδικασία αναστολής της εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ είτε μετά από αίτηση του διαχειριστή και σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 9 Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι στην περίπτωση ΟΕΕ κλειστού τύπου μπορεί να προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν εξαρχής τα μερίδια, ούτε καταβάλλουν εξαρχής την τιμή διάθεσης των μεριδίων, αλλά δεσμεύονται συμβατικά να αποκτούν τα μερίδια και να καταβάλλουν την τιμή διάθεσής τους σταδιακά, όποτε τους ζητείται από τον διαχειριστή του ΟΕΕ κατά τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ του παρόντος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, τηρουμένων και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι οι συνέπειες της τυχόν αθέτησης από επενδυτή της υποχρέωσής του να αποκτήσει μερίδια και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα θα προβλέπονται στον κανονισμό του ΟΕΕ, ενώ στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση του άρθρου αυτού οι επενδυτικοί περιορισμοί του άρθρου 2 υπολογίζονται επί του αθροίσματος του ενεργητικού του ΟΕΕ και του ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, οι επενδυτές.

Άρθρο 10 Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση

Το άρθρο 10 προβλέπει την τήρηση από τον διαχειριστή Μητρώου Μεριδιούχων στο οποίο θα καταχωρούνται τα μερίδια και οι δικαιούχοι αυτών και προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Επίσης προβλέπεται η έκδοση από τον διαχειριστή, κατόπιν αιτήσεως μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων, βεβαιώσεων συμμετοχής ή εξαγοράς στον ΟΕΕ. Ομοίως προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης, κατόπιν αιτήσεως μεριδιούχου και ενεχυρούχου δανειστή σχετικά με την καταχώριση ενεχυρίασης μεριδίων στο Μητρώο Μεριδιούχων. Ορίζεται επίσης ότι η μεταβίβαση μεριδίων ΟΕΕ επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Άρθρο 11 Αποτίμηση

Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΕΕ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, εφαρμοζομένων και των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του ν. 4209/2013.

Άρθρο 12 Λύση ΟΕΕ

Στο άρθρο 12 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λύση του ΟΕΕ. Στην παράγραφο 1 αναφέρονται οι λόγοι λύσης του ΟΕΕ και στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι τη λύση του ΟΕΕ ακολουθεί η διανομή του ενεργητικού του με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ. Προβλέπεται τέλος στην παράγραφο 3 ότι η λύση ΟΕΕ και ο λόγος αυτής γνωστοποιούνται άμεσα στους μεριδιούχους από τον διαχειριστή.

Άρθρο 13 Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ

Το άρθρο 13 περιλαμβάνει τους λόγους ανάκλησης της άδειας σύστασης ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη σχετική διοικητική διαδικασία και τη γνωστοποίηση της απόφασης περί ανάκλησης της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του νόμου αυτού και στις αρμόδιες αρχές των κρατών στα οποία διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ.

Άρθρο 14 Διαχείριση κινδύνων και ρευστότητας

Το άρθρο 14 προβλέπει ότι ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος νόμου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων των σχετικών με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013. Ο διαχειριστής ορίζει ανώτατο επίπεδο μόχλευσης για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ. Επιπλέον προβλέπεται ότι ο διαχειριστής του ΟΕΕ εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και διασφαλίζει την συνέπεια μεταξύ της επενδυτικής στρατηγικής, των χαρακτηριστικών ρευστότητας και της πολιτικής εξαγορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013.

Άρθρο 15 Σύγκρουση Συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και Ο.Ε.Ε.

Το άρθρο 15 αναφέρεται στην υποχρέωση του διαχειριστή του ΟΕΕ να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013, για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν με σχέση ελέγχου, και του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται αυτός ή των επενδυτών αυτού του ΟΕΕ.

Άρθρο 16 Θεματοφύλακας

Το άρθρο 16 αναφέρεται στο θεματοφύλακα του ΟΕΕ και δια παραπομπής στο άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν. 4209/2013 στην υποχρέωση του διαχειριστή να διασφαλίζει ότι διορίζεται και υφίσταται σε διαρκή βάση ένας μόνο θεματοφύλακας για τον ΟΕΕ, ο δε διορισμός του αποδεικνύεται με έγγραφη σύμβαση. Διευκρινίζεται ο τόπος εγκατάστασης του θεματοφύλακα και καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που μπορούν να διορισθούν ως θεματοφύλακες. Κατά τα λοιπά προβλέπεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παραγράφων 4 και 7-18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ρυθμίζεται τέλος η διαδικασία παραίτησης του θεματοφύλακα και παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητά από το διαχειριστή την αντικατάσταση του θεματοφύλακα.

Άρθρο 17 Απαιτήσεις διαφάνειας

Στο άρθρο 1 7 προβλέπεται η κατάρτιση πληροφοριακού υλικού και ετήσιας έκθεσης του ΟΕΕ για κάθε οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση του ΟΕΕ καταρτίζεται, ελέγχεται, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον. 4308/2015, στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013 ή και στο άρθρο 29 του ν. 4209/2013 εφόσον συντρέχει περίπτωση και παρέχεται στους επενδυτές μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ του παρόντος περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013.

Άρθρο 18 Αρμόδια αρχή και εξουσίες αυτής

Το άρθρο 18 ρητά ορίζει ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες που έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 19 Διοικητικές Κυρώσεις

Στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης, ενώ περιγράφονται και ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων.

Άρθρο 20 Φορολογικές διατάξεις

Στο άρθρο 20 περιέχονται φορολογικές ρυθμίσεις και προβλέπεται ότι στους ΟΕΕ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 21-23 του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.

Άρθρο 21

Στο άρθρο 21 προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΕ) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 1

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 και των άρθρων 1-20 του ν. 2778/1999, ο ΟΕΕ του άρθρου 4 παρ.1 περ. (α) του ν. 4209/2013 με κράτος μέλος καταγωγής την Ελλάδα συστήνεται με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Ο ΟΕΕ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης προς όφελος των μεριδιούχων και μπορεί να αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 , μετρητά, ακίνητη περιουσία κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 καθώς και άλλα συναφή περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ προβλέπονται στον Κανονισμό του, είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό του, απαλλαγμένα κάθε είδους επιβαρύνσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) δεν ενεχυριάζονται παρά μόνο στο πλαίσιο άσκησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΕΕ,

β) υπόκεινται σε αξιόπιστη και ακριβή αποτίμηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,

γ) η ρευστότητά τους επιτρέπει στον ΟΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πολιτική εξαγορών σύμφωνα με τον κανονισμό του.

3.Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ του παρόντος νόμου ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους.

4. Η περιουσία του Ο.Ε.Ε. του παρόντος νόμου ή κάθε επενδυτικού τμήματος αυτού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίων.

5. Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από τον διαχειριστή του, ως προς τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

6. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις του ΟΕΕ του παρόντος νόμου πέραν της αξίας της συμμετοχής τους σε αυτό. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7.0 ΟΕΕ του παρόντος νόμου συνιστάται για ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια. 8.0 ΟΕΕ του παρόντος νόμου μπορεί να συστήνεται:

α) ως ΟΕΕ ανοικτού τύπου, εφόσον τα μερίδια του δύνανται να εξαγοράζονται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή εκκαθάρισης του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στον κανονισμό του ΟΕΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, κατόπιν σχετικής αίτησης οποιουδήποτε από τους μεριδιούχους του ΟΕΕ, ή

β) ως ΟΕΕ κλειστού τύπου, σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Η εγκατάσταση του Ο.Ε.Ε. του παρόντος νόμου βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα.

10. Η ονομασία του ΟΕΕ του παρόντος νόμου περιλαμβάνει τον προσδιοριστικό όρο «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ».

Άρθρο 2

Επενδυτικοί περιορισμοί

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του ΟΕΕ του παρόντος νόμου σε χρηματοπιστωτικά μέσα του ίδιου εκδότη. Στην περίπτωση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του σε ακίνητα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (με την σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής), η Επιτροπή δύναται να ορίζει κατηγορίες ΟΕΕ του παρόντος νόμου με βάση τον επενδυτικό τους σκοπό και τη διάρθρωση των επενδύσεων τους και να προβλέπει πρόσθετους επενδυτικούς περιορισμούς για τους ΟΕΕ του παρόντος νόμου ανάλογα με τη φύση των στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται.

Άρθρο 3

Επενδυτικά τμήματα

1. ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να συσταθεί με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, κάθε ένα εκ των οποίων αδειοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 5, θεωρείται ως αυτοτελής ΟΕΕ και αντιστοιχεί σε ξεχωριστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ.

2. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος εκδίδει μερίδια που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο τμήμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.

3.0 κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος περιλαμβάνει σχετική αναφορά σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων επενδυτικών τμημάτων. Το πληροφοριακό υλικό του άρθρου 17 περιλαμβάνει περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής κάθε επενδυτικού τμήματος.

4.Τα δικαιώματα των μεριδιούχων ενός επενδυτικού τμήματος περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτού του επενδυτικού τμήματος.

 

5. Ενα επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να επενδύει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το άλλο τμήμα στο οποίο επενδύει ένα επενδυτικό τμήμα, δεν επιτρέπεται να επενδύει με τη σειρά του στο επενδυτικό αυτό τμήμα που έχει προβεί στην επένδυση σε αυτό,

β) η δυνατότητα επένδυσης σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ πρέπει να προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό του ΟΕΕ,

γ) Η επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% και η επένδυση σε άλλα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της περιουσίας του τμήματος που προβαίνει στην επένδυση,

δ) Κάθε επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ αναγράφεται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση του τμήματος του ΟΕΕ που πραγματοποίησε την επένδυση,

ε) Η επένδυση ενός επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν ζημιώνει τα συμφέροντα των μεριδιούχων των εν λόγω επενδυτικών τμημάτων.

6. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να λύεται και να ρευστοποιείται αυτοτελώς, χωρίς η λύση και ρευστοποίησή του να συνεπάγεται τη λύση και ρευστοποίηση άλλων τμημάτων του ΟΕΕ.

7 .Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλεί την άδεια σύστασης ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας σύστασης των υπολοίπων τμημάτων αυτού.

Άρθρο 4

Διαχείριση ΟΕΕ

1. Η διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος νόμου ασκείται υποχρεωτικά από ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4209/2013 ή ΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Α' της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.Η διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος νόμου περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.

3. Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος παρά μόνο εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΕΕ από άλλον διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος διαχειριστή. Παραιτηθείς και νέος διαχειριστής ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος έναντι του ΟΕΕ μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο διαχειριστή.

 

Άρθρο 5

Αδειοδότηση ΟΕΕ

1. Για τη σύσταση ΟΕΕ του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου, ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ελληνική γλώσσα, πέραν της αιτήσεως για τη χορήγηση της άδειας, τα παρακάτω:

α. κανονισμό του ΟΕΕ ,υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή και το θεματοφύλακα,

β. τα στοιχεία των προσώπων του διαχειριστή, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ΟΕΕ,

γ. δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τη διαχείριση του ΟΕΕ,

δ. δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος ,και

ε. δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

3. Ο διαχειριστής του άρθρου 4 συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος οι οποίες διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.

4. Δεν αδειοδοτείται ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς προηγούμενη έγκριση του κανονισμού του ως προς τη νομιμότητα αυτού, του θεματοφύλακά του και του διαχειριστή.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εάν:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4,

β) ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή/ και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013,

γ) τα πρόσωπα που πραγματικά διεξάγουν τις εργασίες του διαχειριστή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές στρατηγικές του υπό σύσταση ΟΕΕ,

δ) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα, ε) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6.

6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν

 

από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ.

7. Απαγορεύεται η διάθεση και η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος νόμου, πριν από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 6 Κανονισμός ΟΕΕ

1. Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος νόμου καταρτίζεται από τον διαχειριστή του και συνυπογράφεται από το θεματοφύλακα του ΟΕΕ.

2. Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) την ονομασία και τη διάρκεια του ΟΕΕ και την επωνυμία του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,

β) σαφή περιγραφή του είδους των περιουσιακών στοιχείων στα οποία πρόκειται να επενδύσει, τον επενδυτικό σκοπό του ΟΕΕ, ανά επενδυτικό τμήμα, όπου προβλέπεται, την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του περιλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται, καθώς και την κατηγορία των επενδυτών προς τους οποίους απευθύνεται ( επαγγελματίες επενδυτές ή ιδιώτες επενδυτές υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013),

γ) τα κριτήρια διαφοροποίησης του κινδύνου που αναλαμβάνει, τα όρια μόχλευσης, τα όρια θέσεων των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και τα όρια του κινδύνου αντισυμβαλλομένου,

δ) το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ, την τιμή των μεριδίων κατά το χρόνο δημιουργίας τους, τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης του ενεργητικού του, τους κανόνες υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού, της καθαρής αξίας του μεριδίου του, της τιμής διάθεσης εξαγοράς και εξόφλησης των μεριδίων του και τον τρόπο γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών στους επενδυτές,

ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς και αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, καθώς και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς μπορεί να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη συχνότητα αποτίμησης και δημοσίευσης της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και της καθαρής τιμής του μεριδίου, τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων διαθέσεων και εξαγορών καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής αιτήματος διάθεσης ή εξαγοράς και της καταβολής ή είσπραξης του κεφαλαίου από ή προς τον μεριδιούχο. Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, η καθαρή αξία του ενεργητικού αποτιμάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και εξαγορές μεριδίων από τους μεριδιούχους διενεργούνται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης διάθεσης ή εξαγοράς και της εγγραφής των μεριδίων στο όνομα του μεριδιούχου ή της καταβολής της αξίας των εξαγορασθέντων μεριδίων σε αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) τις 15 ημέρες εφόσον η αξία του καθαρού ενεργητικού δημοσιεύεται καθημερινά ή β) τις 60 ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Προκειμένου περί ΟΕΕ κλειστού τύπου, η αποτίμηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο καθώς και σε περιπτώσεις μεταβολής του ενεργητικού του ΟΕΕ.

στ) προκειμένου περί ΟΕΕ κλειστού τύπου, τη δυνατότητα και τη διαδικασία μεταβολής του ενεργητικού του,

ζ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του ΟΕΕ στους μεριδιούχους του,

η)την πολιτική αποδοχών και δαπανών του διαχειριστή και τη μέθοδο υπολογισμού τους,

θ) τις αμοιβές, έξοδα και προμήθειες του διαχειριστή του ΟΕΕ και του θεματοφύλακά του, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω αμοιβών, εξόδων και προμηθειών,

ι) τον τρόπο πληροφόρησης των επενδυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013,

ια) τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή του,

ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία λύσης του ΟΕΕ, και τη συνακόλουθη διαδικασία διανομής του ενεργητικού του,

ιγ) τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού του ΟΕΕ,

ιδ) μνεία της υποχρέωσης του διαχειριστή για σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων για τη λήψη αποφάσεων, στην περίπτωση που το καταβεβλημένο κεφάλαιο του ΟΕΕ μειωθεί κατά 50%.

3. Κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του παρόντος εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Οι μεριδιούχοι ενημερώνονται άμεσα με σταθερό μέσο όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 62του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του παρόντος. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους οι οποίοι ωστόσο δικαιούνται, εφόσον δεν συμφωνούν με την τροποποίηση αυτή, να εξαγοράσουν τα μερίδια που κατέχουν εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση μη λαμβανομένης υπόψη στην περίπτωση αυτή, της καθορισμένης ημερομηνίας εξαγοράς των μεριδίων. Το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Άρθρο 7

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ

1. Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος στην Ελλάδα, θεωρείται κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ, καθώς και η ανακοίνωση, διαφήμιση, προβολή και εμπορική προώθηση μεριδίων και κάθε άλλη ενέργεια ( συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών) που αποσκοπεί στην απόκτηση μεριδίων ΟΕΕ.

2.Επιτρέπεται στους διαχειριστές ΟΕΕ του παρόντος να διαθέτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013 στην Ελλάδα.

3.Για την διάθεση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος και την απόκτησή τους από τον μεριδιούχο απαιτείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) υποβολή αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου μεριδιούχου προς τον διαχειριστή του ΟΕΕ, με τρόπο που καθορίζεται από τον διαχειριστή ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,

β) παροχή στον υποψήφιο μεριδιούχο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον ΟΕΕ, του κανονισμού του ΟΕΕ, του πληροφοριακού υλικού και της τελευταίας ετήσιας έκθεσης. Η υποχρέωση παροχής στον υποψήφιο επενδυτή των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση συμμετοχής,

γ) καταβολή στο θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή, εφόσον το αποδεχθεί ο διαχειριστής, και σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.

4. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος .

5.Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΕΕ του παρόντος αποφασίζεται από τον διαχειριστή του σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ.

6. Τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ του παρόντος διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού του ΟΕΕ.

7. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής στον ΟΕΕ του παρόντος ο υποψήφιος επενδυτής αποδέχεται εγγράφως ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με το είδος επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος ΟΕΕ.

8. Το διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ του παρόντος πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο το είδος επενδυτών στους οποίους απευθύνεται.

9. Τα μερίδια του ΟΕΕ του παρόντος μπορούν να διατίθενται άμεσα από τον διαχειριστή του ΟΕΕ ή έμμεσα από πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής έχει αναθέσει με σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης τη διάθεση των μεριδίων. Πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο ΑΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΕΔ και ΑΕΔΟΕΕ ή ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α' (άρθρα 1-53) του ν. 4209/2013.

1 Ο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΕΕ του παρόντος, στη λειτουργία του δικτύου διάθεσης καθώς και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ

1. Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, για την εξαγορά ο μεριδιούχος υποβάλλει σχετική αίτησή του προς τον διαχειριστή, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.

2.Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, τα μερίδια ΟΕΕ του παρόντος εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της επόμενης προγραμματισμένης ημερομηνίας εξαγοράς μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται σε μετρητά εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις ή δικαιολογείται από το συμφέρον των μεριδιούχων ή σε περίπτωση συνδρομής περίπτωσης που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή του ΟΕΕ και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στην σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος επιτρέπεται, με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του ΟΕΕ.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αποφασίσει, εάν κρίνει ότι επιβάλλεται για το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΕΕ του παρόντος ή/και του επενδυτικού κοινού ή για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ, όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή του κανονισμού του ΟΕΕ, καθώς και την παράταση του χρονικού διαστήματος της αναστολής. Επίσης δύναται να αποφασίσει την ανάκληση της αναστολής εξαγοράς εάν κρίνει ότι, πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος της αναστολής, έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είχε επιτρέψει την αναστολή.

5. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή ανάκλησή της σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 γνωστοποιούνται και στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στην επικράτεια των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ του παρόντος.

Άρθρο 9 Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ

1. Στην περίπτωση ΟΕΕ κλειστού τύπου δύναται να προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν εξαρχής τα μερίδια, ούτε καταβάλλουν εξαρχής την τιμή διάθεσης των μεριδίων, αλλά δεσμεύονται συμβατικά να αποκτούν τα μερίδια και να καταβάλλουν την τιμή διάθεσής τους σταδιακά, όποτε τους ζητείται από τον διαχειριστή του ΟΕΕ κατά τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ( γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ του παρόντος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της περίπτωσης ( ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, τηρουμένων και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5.

2. Οι συνέπειες της τυχόν αθέτησης από επενδυτή της υποχρέωσής του να αποκτήσει μερίδια και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα θα προβλέπονται στον κανονισμό του ΟΕΕ.

3. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου οι επενδυτικοί περιορισμοί του άρθρου 2 υπολογίζονται επί του αθροίσματος του ενεργητικού του ΟΕΕ και του ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, οι επενδυτές.

Άρθρο 10

Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση

1. Η συμμετοχή στον ΟΕΕ του παρόντος νόμου αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων που τηρεί ο διαχειριστής, ο οποίος τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Κάθε συμμετοχή του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων καταχωρείται αυτοτελώς στο Μητρώο Μεριδιούχων.

2.Το Μητρώο Μεριδιούχων περιέχει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία του,

β) τη διεύθυνση του μεριδιούχου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την έδρα του,

γ) τον αριθμό ταυτότητας του μεριδιούχου ή κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό αυτής ή προκειμένου περί νομικού προσώπου τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας «LEI» ( «Legal Entity Identifier») ή άλλα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει πλήρης ταυτοποίηση του νομικού προσώπου και

δ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής του.

3. Ο διαχειριστής ΟΕΕ του παρόντος εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων, βεβαίωση συμμετοχής ή εξαγοράς στον ΟΕΕ η οποία πρέπει να περιέχει: α) την ονομασία του ΟΕΕ του παρόντος , β) τις επωνυμίες του διαχειριστή και του θεματοφύλακα, γ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής ή εξαγοράς, δ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του μεριδιούχου. Έκδοση ανάλογης βεβαίωσης, μπορεί να ζητήσει ο μεριδιούχος και ο ενεχυρούχος δανειστής σχετικά με την καταχώριση ενεχυρίασης μεριδίων στο Μητρώο Μεριδιούχων.

4. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων.

5. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων. Η ικανοποίηση του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς τον διαχειριστή για εξαγορά των μεριδίων οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει έναντι του διαχειριστή από τη στιγμή της γνωστοποίησής της σε αυτόν.

6. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" εφαρμόζονται αναλόγως και επί μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος.

Άρθρο 11 Αποτίμηση

Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΕΕ του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, εφαρμοζομένων και των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του ν. 4209/2013.

Άρθρο 12

Λύση ΟΕΕ

1. Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου λύεται για τους ακόλουθους λόγους:

α) εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

β) μετά το πέρας της διάρκειάς του, εφόσον ο κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια, εκτός εάν αυτός τροποποιηθεί ώστε να παραταθεί η διάρκεια του ΟΕΕ ή να καταστεί αόριστης διάρκειας,

γ) εάν συμβεί καθορισμένο στον κανονισμό περιστατικό, το οποίο επιφέρει τη λύση του,

δ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του,

ε) κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των μεριδιούχων ΟΕΕ,

στ) με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του διαχειριστή του ή του θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους εντός δύο μηνών.

2. Τη λύση ΟΕΕ του παρόντος νόμου ακολουθεί η διανομή του καθαρού ενεργητικού του με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.

3.Η λύση ΟΕΕ του παρόντος νόμου και ο λόγος αυτής γνωστοποιούνται άμεσα στους μεριδιούχους από τον διαχειριστή.

Άρθρο 13

Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εάν:

α) διαπιστωθεί ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ,

β) διαπιστωθεί ότι η άδεια σύστασης χορηγήθηκε με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία,

γ) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια σύστασης,

δ) ο διαχειριστής του δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013, ή του ν. 4099/2012, κατά περίπτωση.

2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον διαχειριστή του τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, τάσσοντας του ταυτόχρονα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, εντός της οποίας ο διαχειριστής καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις του διαχειριστή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικά.

3.Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης στον διαχειριστή του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί την απόφαση περί ανάκλησης της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος και στις αρμόδιες αρχές των κρατών στα οποία διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ.

Άρθρο 14

Διαχείριση κινδύνων και ρευστότητας

1. Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος νόμου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων των σχετικών με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013. Ο διαχειριστής ορίζει ανώτατο επίπεδο μόχλευσης για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ.

2. Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και διασφαλίζει την συνέπεια μεταξύ της επενδυτικής στρατηγικής, των χαρακτηριστικών ρευστότητας και της πολιτικής εξαγορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013.

Άρθρο 15

Σύγκρουση Συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και Ο.Ε.Ε.

Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013, για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν με σχέση ελέγχου, και του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται αυτός ή των επενδυτών αυτού του ΟΕΕ.

Άρθρο 16 Θεματοφύλακας

1. Η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ΟΕΕ του παρόντος νόμου πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν. 4209/2013, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ο θεματοφύλακας έχει την έδρα του ή υποκατάστημα υποχρεωτικά στην Ελλάδα.

2. Ο θεματοφύλακας είναι:

i) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν.4261/2014 ή εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, ή

ii) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 3606/2007 ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ και ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014.

3.Οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παραγράφων 4 και 7-18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόζονται και προκειμένου περί ΟΕΕ του παρόντος νόμου.

4. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον διαχειριστή του ΟΕΕ του παρόντος νόμου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα, συνεχίζοντας την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων από νέο θεματοφύλακα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα του διαχειριστή. Ο θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτημα του διαχειριστή, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να ζητά από τον διαχειριστή την αντικατάσταση του θεματοφύλακα, αν ο τελευταίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ο παλαιός θεματοφύλακας παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ στο νέο θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, ο διαχειριστής του ενημερώνει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΕΕ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.

Άρθρο 17 Απαιτήσεις διαφάνειας

1. Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος νόμου καταρτίζει πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ και ετήσια έκθεση του ΟΕΕ για κάθε οικονομικό έτος.

2.Η ετήσια έκθεση του ΟΕΕ του παρόντος καταρτίζεται, ελέγχεται, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4308/2015 και στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013 ή και στο άρθρο 29 του ν. 4209/2013 εφόσον συντρέχει περίπτωση και παρέχεται στους επενδυτές μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3.Το πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ του παρόντος περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013.

Άρθρο 18

Αρμόδια αρχή και εξουσίες αυτής

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

2. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) άμεσα,

β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ) κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφο του,

β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με τις δραστηριότητες του διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ΟΕΕ του παρόντος και, αν είναι απαραίτητο, να καλεί και να προβαίνει στη λήψη καταθέσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών,

γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,

δ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων,

ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη με τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου,

στ) να ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

ζ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,

η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τους διαχειριστές ΟΕΕ, τους θεματοφύλακες ή τους νόμιμους ελεγκτές,

θ) να λαμβάνει κάθε μέτρο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο ΟΕΕ του παρόντος , ο διαχειριστής του ή ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος που εφαρμόζονται σε αυτούς,

ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού,

ια) να ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, ιβ) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης,

ιγ) να επιτρέπει σε νόμιμους ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες να διενεργούν ελέγχους.

Άρθρο 19

Διοικητικές Κυρώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων συμμόρφωσης για το μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Άρθρο 20 Φορολογικές διατάξεις

Στους ΟΕΕ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 21-23 του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.

Άρθρο 21

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο