Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842/2018 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρίες για το έτος 2018

(Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρίες για το έτος 2018)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842

(ΦΕΚ Β' 2678/06.07.2018)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 εδάφιο γ του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/2015 τ.Α΄).

4. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 240/2016 τ.Α΄).

5. Της διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/2003 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ.Α΄).

7. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/2016 τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/2015 τ.Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/2017 τ.Α΄).

10. Την αριθμ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 1138/2015 τ.Β΄).

11. Την αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/10-5-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β΄).

12. Την αριθμ. Δ11/οικ. 30561/963/1-6-2018 « Αποστόλη προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων έτους 2018» (ΑΔΑ:6ΒΒΕ465Θ1Ω-ΓΨΔ).

13. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).

14. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β΄2168)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την αριθμ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

16. Την αριθμ. 25422/5115/31-5-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 650.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 47666 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΥΟ465Θ1ΩΩΗΘ).

17. Την αριθμ. οικ.32760/2668/13-6-2018 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

18. Την αριθμ. Δ23/9811/717/9.3.2016 απόφαση ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 937 τ.Β΄).

19. Την αριθμ. 34876/2861/22-6-2018 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας.

20. Το με αριθμ. 191/20-6-2018 Απόσπασμα πρακτικού γενικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018.

21. Η λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψος εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ.33-220 ΚΑΕ 2559),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2018 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) όπου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Άρθρο 2

Στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός αυτού για το έτος 2018, θα φιλοξενηθούν περίπου 3.440 Άτομα με Αναπηρίες, με το αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους όπως ορίζονται στην αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/105-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β΄).

Άρθρο 3

Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:

α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.
γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.
δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.

Άρθρο 4

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ αναλαμβάνει:

1. Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό-υποστηρικτικό προσωπικό για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

2. Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, οικογένεια, ίδρυμα.

3. Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι-εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους.
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2018 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή να προσλαμβάνει προσωπικό συνοδείας που παρέχει υπηρεσίες οι οποίοι θα ασφαλίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Να καταβάλλει τις αμοιβές σε άτομα που θα απασχοληθούν με διάφορες ειδικότητες στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος, τη συνοδεία, την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, την υποστήριξη, την ψυχαγωγία, την άθληση και την ασφαλή διαμονή των συμμετεχόντων στις κατασκηνώσεις.

6. Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας-πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.

7. Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα.

8. Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας-πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., με προτεραιότητα στην κατανομή κατασκηνωτών που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης,

9. Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί κατασκηνωτές ΑμεΑ ή να συνδιαμορφώσει σε συνεργασία με τους υπευθύνους των κατά τόπους Δήμων, το πρόγραμμα λειτουργίας των κατασκηνώσεων που λειτουργούν με μικτό πληθυσμό κατασκηνωτών (κατασκηνωτές με αναπηρία και κατασκηνωτές χωρίς αναπηρία), με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.

10. Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ και, όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.

11. Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη, που θα κριθεί απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχήΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο