Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2018 ]

Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018 Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.

(Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018

Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τα άρθρα 2 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 298/1927),
β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 23,
24, 27, 28, 80 και 83 αυτού,
γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθμ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 331 (15.12.2010) 12, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287 (29.10.2013) 63, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,
ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) ΕΕ L 141 (14.5.2014) 1, και ιδίως τα άρθρα 73 έως 76, 93 και 94 αυτού,
στ) τον ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166),
ζ) τις διατάξεις του ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’196), και ιδίως της παρ. 2ε του άρθρου 4 αυτού,
η) την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Α’ 301),
θ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α’ 59),
ι) την ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 «Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» (ΦΕΚ Β’3/2010), ια) τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors), σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by the Directive 2007/44/
EC, CEBS/2008/214),
ιβ) τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities), σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01),
ιγ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority), σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, EBA/ GL/2012/06),
ιδ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 176) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1-3 αυτού,
ιε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
 

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, σε συσταθέν νομικό πρόσωπο απαιτούνται τα κατωτέρω:

α) Η ολοσχερής κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4261/2014 καθώς και τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατά τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας, τα ίδια κεφάλαια του νέου πιστωτικού ιδρύματος καλύπτουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σε συνεχή βάση. Για τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου προγράμματος δραστηριοτήτων και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από το νέο πιστωτικό ίδρυμα. Το σχετικό χρηματικό ποσό κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

β) Η υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα εκεί προβλεπό-
μενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

γ) Η υποβολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, τα οποία συνοδεύονται από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

δ) Η γνωστοποίηση της ταυτότητας και του ποσοστού συμμετοχής των είκοσι μεγαλύτερων μετόχων (φυσικών ή νομικών προσώπων) του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους αλλά υποχρεούνται στην υποβολή ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 2 κατωτέρω, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον γνωστοποίηση πέραν της υποβολής των προβλεπόμενων ερωτηματολογίων.

2. Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που:

i. θα κατέχουν στο υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυμα, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου Β), μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,

ii. αν και δεν περιλαμβάνονται στην άνω περίπτωση, θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, τον έλεγχο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

β) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των στοιχείων i. και ii. της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 ανωτέρω.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» υποβάλλεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος,

ii. τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος (εφόσον δεν ανήκουν ήδη στην ανωτέρω περίπτωση του στοιχείου i.). Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών θεωρούνται:
Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης
Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων
Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ο Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής,
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου,

iii. το αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευθυντικό στέλεχος, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008, (εφεξής «αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 44 του ν. 3691/2008»), του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου Β), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος.

4. Επίσης υποβάλλονται:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο καταστατικού, β) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των εργασιών, κατά κατηγορία δραστηριότητας, με αναλυτική απαρίθμηση των κύριων επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του ν. 4514/2018, που τυχόν θα παρέχει το υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών του κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας του, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα στηρίζεται στη διερεύνηση της ελληνικής χρηματοοικονομικής αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ενοποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και θα αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή και στην κατηγορία πελατείας, όπου το πιστωτικό ίδρυμα πρόκειται να απευθυνθεί. Στο πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνονται επίσης:
i
. Ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών,

ii. Στοιχεία για την προβλεπόμενη εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα πρώτα τρία (3) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, με αναφορά στη μέθοδο αξιολόγησης και υπολογισμού των κινδύνων, σύμφωνα με το ισχύον εποπτικό πλαίσιο,

iii. Ανάλυση της δομής του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος, με τα σχετικά οργανογράμματα και αναφορά της σύνθεσης και θέσης στο οργανόγραμμα των Επιτροπών που πρόκειται να συσταθούν για θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (Κεφάλαιο IV, ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006), ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του πιστωτικού ιδρύματος,

iv. Περιγραφή των μεθόδων και μέσων προώθησης – διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τυχόν συνεργαζόμενων με το πιστωτικό ίδρυμα προσώπων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό του,

v. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος και των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών,

vi. Περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων (υλικό, δικτυακή υποδομή) και του τρόπου της διασύνδεσής τους με πληροφοριακά συστήματα τρίτων, με ειδική αναφορά στις διαδικασίες διασφάλισης της ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας τους καθώς και του συστήματος πληροφόρησης της διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος,

vii. Οι κανονισμοί Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

viii. Οι καταγεγραμμένες πολιτικές και εσωτερικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 66 του ν. 4261/2014, του ν. 3691/2008 και της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

5. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιείται αμελλητί η σχετική μεταβολή από το υπόχρεο πρόσωπο ή και το πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του και υποβάλλονται τα σχετικά κατά περίπτωση ερωτηματολόγια.

Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής»:

α) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ή

β) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) την υφιστάμενη ειδική συμμετοχή του στο πιστωτικό ίδρυμα ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση,

γ) Αν και δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω περιπτώσεις, προτίθεται, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, να ασκήσει τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,
απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής» πληροί τους όρους των ανωτέρω περιπτώσεων α), β) ή γ) της παραγράφου 1, απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) υφιστάμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του 5%, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συμμετοχής. Αν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, κριθεί ότι η συμμετοχή αυτή οδηγεί στη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένα τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2 ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει συμμετοχή ή αυξήσει την υφιστάμενη συμμετοχή του σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να καθίσταται ένας από τους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής του. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

6. Στην περίπτωση που η απόκτηση συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα έχει πραγματοποιηθεί μέσω προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα εν λόγω πρόσωπα να της γνωστοποιήσουν τους μετόχους που κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ίσο ή μεγαλύτερο του 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποτελούν έμμεσους υποψήφιους αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

8. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο Β, ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για την θέση που κατέχουν, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, γνωστοποιεί την εν λόγω πρόθεση καθώς και τα νέα πρόσωπα, αν του είναι γνωστά, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πρόσωπα αυτά απαιτείται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της παρούσας. Εάν τα νέα πρόσωπα δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο αίτησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας σε χρόνο μεταγενέστερο της έγκρισης απόκτησης συμμετοχής.

10. Η αξιολόγηση για το εάν συντρέχει έμμεση απόκτηση ειδικής συμμετοχής πραγματοποιείται εξετάζοντας, διαδοχικά, τα κριτήρια του ελέγχου και του πολλαπλασιασμού σε κάθε κλάδο της εταιρικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αρχικά το κριτήριο ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν ασκείται ούτε αποκτάται άμεσα ή έμμεσα έλεγχος επί υφιστάμενου ή υποψήφιου κατόχου ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικό ίδρυμα, εφαρμόζεται στη συνέχεια το κριτήριο του πολλαπλασιασμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.

11. Σχετικά με το κριτήριο του ελέγχου, ισχύουν τα κάτωθι:

α) Κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου του ελέγχου, θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή όταν:

i. φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκτούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, επί υφιστάμενου κατόχου άμεσης ή έμμεσης ειδικής συμμετοχής,

ii. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελέγχουν, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, άμεσα ή έμμεσα πρόσωπο που αποκτά ή αυξάνει άμεσα ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα.

β) Στα ανωτέρω πρόσωπα, περιλαμβάνεται και ο πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008.

γ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης i) της περίπτωσης α) ανωτέρω, το μέγεθος της συμμετοχής αυτής λογίζεται ίσο με το μέγεθος της ειδικής συμμετοχής του υφιστάμενου κατόχου.

δ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α) ανωτέρω, το μέγεθος της συμμετοχής αυτής λογίζεται ίσο με το μέγεθος της άμεσης ειδικής συμμετοχής που πρόκειται να αποκτηθεί.

12. Το κριτήριο του πολλαπλασιασμού συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό των ποσοστών των συμμετοχών κατά μήκος της εταιρικής αλυσίδας, αρχής γενομένης από την ειδική συμμετοχή που κατέχεται ή αποκτάται άμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τη συμμετοχή που κατέχεται στο αμέσως ανώτερο επίπεδο (το γινόμενο που προκύπτει συνιστά το μέγεθος της έμμεσης συμμετοχής του αμέσως ανώτερου επιπέδου), και η διαδικασία συνεχίζεται προς την κορυφή της εταιρικής αλυσίδας, υπό τον όρο ότι το γινόμενο εξακολουθεί να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%. Ειδική συμμετοχή θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα:

α) από καθένα από τα πρόσωπα για τα οποία το γινόμενο του πολλαπλασιασμού ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% και

β) από όλα τα πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί των προσώπων που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση α).

13. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους κατόχους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ότι, εφόσον η άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους καταστήσει πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το άρθρο 23 του ν. 4261/2014, θα υπόκεινται, πριν από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Σε περίπτωση ανάληψης θέσης μέλους διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα από νέο πρόσωπο, το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσας.

2. Σε περίπτωση ανάληψης θέσης επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α ή αρμοδίου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008 από νέο πρόσωπο, το πιστωτικό ίδρυμα απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσας.

3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας των φυσικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, μεταβληθούν ουσιώδη στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί το πιστωτικό ίδρυμα και να επανυποβάλουν μέσω αυτού, το σχετικό ερωτηματολόγιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 και 2 υπόκεινται σε επαναξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και υποχρεούνται στην επανυποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου, μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, αν τοποθετηθούν σε διαφορετική θέση από αυτήν για την οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί ή αν οι απαιτήσεις για την κατοχή της θέσης για την οποία έχουν αξιολογηθεί μεταβληθούν.

5. Σε περίπτωση απομάκρυνσης κάποιου από τα φυσικά πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος το γεγονός, αναφέροντας και τους λόγους που το προκάλεσαν.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα των κεφαλαίων Α, Β και Γ την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων για σκοπούς εποπτικής αξιολόγησης, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

3. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να έχουν επικυρωθεί και να έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4. Οι υφιστάμενοι επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση στο παρελθόν για την ανάληψη της σχετικής θέσης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας για την υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

5. Για την αξιολόγηση εκκρεμών, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΕΕ 22/12.7.2013.


Ε. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

α) Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α, Β, Γ, και Δ καθώς και τα Παραρτήματα της ΠΕΕ 22/12.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1767/Β΄/2013) με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003, καταργούνται και κάθε υφιστάμενη αναφορά σε αυτά νοείται ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις και παραρτήματα της παρούσας. Αναφορικά με τα Παραρτήματα, διευκρινίζεται ότι:

i. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Α’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

ii. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Β’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

iii. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Γ’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

β) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε της ΠΔ/ΤΕ 2526/ 8.12.2003, όπως αυτό επαναριθμήθηκε από την ΠΕΕ 22/12.7.2013 και την ΠΕΕ 58/18.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 179), καταργούνται.

γ) Η παράγραφος 4 του κεφαλαίου Α της ΠΕΕ 58/ 18.1.2016 (ΦΕΚ Β’179) αντικαθίσταται ως εξής: «Υποβολή από το πιστωτικό ίδρυμα του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ) έως στ) της ανωτέρω παραγράφου 3, δεόντως συμπληρωμένα και συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα πρόσωπα αυτά αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4261/2014.».

δ) Η υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) παραγράφου 2 της ενότητας Α.1. του Κεφαλαίου Α της ΠΕΕ 118/ 19.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1764), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015».

ε) Τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 2 της ενότητας Β του Κεφαλαίου I της ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009, αντικαθίστανται ως εξής:
« β) Από τα πρόσωπα της περ. i) του ανωτέρω εδαφίου (α), συμπληρωμένο υπογεγραμμένο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα», ανά περίπτωση, του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
γ) Από τα πρόσωπα της περ. ii) του ανωτέρω εδαφίου (α), συμπληρωμένο υπογεγραμμένο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Από την υποχρέωση υποβολής των ερωτηματολογίων των εδαφίων (β) και (γ) απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει τα σχετικά ερωτηματολόγια ως εκ της ιδιότητας ή της θέσης που κατέχουν σε πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί μητρική του υπό ίδρυση χρηματοδοτικού ιδρύματος».

στ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 της ΠΕΕ 48/ 24.3.2015 (ΦΕΚ Β’ 867) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η δήλωση του Τμήματος ΙΙ «Ειδικές συμμετοχές» του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλεται από κοινού με το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» και το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με την εν λόγω ΠΕΕ. Υποβάλλεται επίσης από τα πρόσωπα των παραγράφων 1.δ. και 3 της Ενότητας Α’ και των παραγράφων 3, 4 και 5 της Ενότητας Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018».

ζ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 της ΠΕΕ 48/ 24.3.2015, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η δήλωση του Τμήματος ΙΙΙ «Διαδικασία αξιολόγησης ικανοτήτων και καταλληλότητας» του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλεται από κοινού με το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018 από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με την εν λόγω ΠΕΕ.».
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 10 της παρούσας αίτησης.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

4. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσουν – πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών – στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.

7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

8. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Tηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019
Αριθμός fax: +30 210 3205400
E-MAIL: [email protected] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα αίτηση στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Γενικές πληροφορίες
2. Καταστατικό
3. Αρχικό κεφάλαιο
4. Δομή του ομίλου στον οποίο ανήκει ο αιτών
5. Μέτοχοι
6. Διοικητικό Συμβούλιο – Υπεύθυνα πρόσωπα – Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών
7. Χρηματοοικονομική κατάσταση
8. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
9. Προσαρτήματα
10. Δήλωση
 O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά- πεζας της Ελλάδος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Διοικητής    Ο Υποδιοικητής    Ο Υποδιοικητής  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο