Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2005 ]

ΠΟΛ.1056/31.3.2005 Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών � λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005 (Αρ.Πρωτ.: 1032801/208/0015)

(Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών � λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005 (Αρ.Πρωτ.: 1032801/208/0015))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 31 Μαρτίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1032801/208/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ B΄ - Γ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄

ΠΟΛ.: 1056


ΘΕΜΑ : Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών – λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005.

Από την 1.4.2005, επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.

Στις αξίες των συναλλαγών πωλήσεως αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ και ανεξάρτητα του τρόπου εκδόσεώς τους, επιβάλλεται ή εμπεριέχεται ποσό Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α.

Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών - τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση

Για την διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσια Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ αυτά κατά περίπτωση.

Η ανωτέρω διαδικασία για τον υπολογισμό του πραγματικά αναλογούντος ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές, θα ακολουθείται και σε όσες περιπτώσεις φορολογικών ταμειακών μηχανών δεν υφίσταται δυνατότητα καθορισμού συντελεστή ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία και μέχρι την προσαρμογή ή αντικατάσταση αυτής.

Στην περίπτωση που γίνεται χρήσης Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός Απριλίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για την ρύθμιση - προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Διευκρινίζεται ότι, για φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από την 1.4.2005 και μετά, έστω και εάν αφορούν πράξεις, συμφωνίες, κ.ά., μέχρι 31η Μαρτίου 2005 θα επιβαρυνθούν με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., εφ' όσον ο χρόνος έκδοσής τους είναι από την 1.4.2005.

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο χρόνος έκδοσής τους είναι μέχρι και 31.3.2005, θα επιβαρυνθούν με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α.

Ειδικά μόνο στην Λιανική Πώληση φαρμάκων, όπου οι τιμές πώλησης είναι διατιμημένες, με βάση Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γεν, Γραμματεία Εμπορίου, που έχουν εκδοθεί με τους συντελεστές που ίσχυαν πριν την 1.4.2005, πρέπει μέχρι τις 15.4.2005, που θα εγκριθούν τα νέα Δελτία Τιμών με τους νέους συντελεστές, να εκδίδονται τα στοιχεία του ΚΒΣ, με τις παλαιές διατιμημένες τιμές Λιανικής Πώλησης.

Κατά την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. θα αποδίδουν τον φόρο με βάση τους νέους συντελεστές. Ο τρόπος συμπλήρωσης των δηλώσεων αυτών που αφορούν τις πωλήσεις φαρμάκων, θα διευκρινιστεί με νεότερες οδηγίες. Σημειώνεται ότι, εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες γενικές οδηγίες.

Τέλος οι φορολογικές αρχές θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα και θα ελεγχθούν μεταξύ άλλων η ορθότητα των νέων κατά τα ανωτέρω δεδομένων, της καταχώρησής τους στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο