Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2018 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 489/2018 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.

(Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. απόφ. 489

(ΦΕΚ Β' 2485/28-06-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(αριθμ. συνεδρίασης 28/14.6.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
- του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016), καθώς και του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19.12.2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου,
- του εδαφίου ιδ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4387/2016,
- του άρθρου 6 του ν. 3242/2004.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28.12.2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. πρωτ. Δ9/13781/4467/24.3.2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31.3.2017) τροποποιητική αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. 754462/13.6.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, με θέμα: «Διεκπεραίωση υποθέσεων αρμοδιότητας Περιφερειακών Υπηρεσιών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες με επάρκεια προσωπικού».

4. Την πρόταση του μέλους Π. Βογιατζή να διορθωθεί η εισήγηση όσον αφορά στην έκφραση «τμήματα με επάρκεια προσωπικού» σε «τμήματα με σχετική επάρκεια προσωπικού», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή.

5. Τις απόψεις των μελών.

6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόταση του μέλους Π. Βογιατζή,

αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Να εκχωρηθεί αρμοδιότητα στο Διοικητή του ΕΦΚΑ προκειμένου, εκτιμώντας κάθε φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες, να αποφασίζει τη μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων από τμήματα που αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού, σε άλλα τμήματα με σχετική επάρκεια προσωπικού.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. - Αναπληρωτής Διοικητής
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο