Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2018 ]

Αριθμ. 1885/2018 Ορισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν

(Ορισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 1885/19-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2440/26-06-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (265 Α΄) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (297 Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 65 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό ΓεωργικόΤαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

5. Την με αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και ειδικότερα το κεφάλαιο 15, παρ. 1.2.1.

6.  Το  π.δ.  63/2005  «Κωδικοποίηση  νομοθεσίας  για την  Κυβέρνηση  και  τα  κυβερνητικά  όργανα»  (ΦΕΚ  98/ Α΄/22.04.2005) και ειδικότερα το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 7. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/ Α΄/05.11.2016).

10. Την με αριθμ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την με αριθμ. 1065/19.4.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/ 04.05.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4314/2014, για το ακόλουθο υπομέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ):
Μέτρο 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση».
Υπομέτρο 2.3 «Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων».
Για το ανωτέρω υπομέτρο η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει τον ΕΦΔ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται


Στο πλαίσιο του ΠΑΑ ο ΕΦΔ του άρθρου 1 της παρούσας αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με την EYE ΠΑΑ, για την επεξεργασία των κριτηρίων επιλογής του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας (για την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίηση τους) καθώς επίσης και για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του εν λόγω υπομέτρου.

2. Εκδίδει προσκλήσεις για το υπομέτρο αρμοδιότητας του, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.1 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

3. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων στήριξης που υποβάλλονται μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και όπως εξειδικεύεται στο θεσμικό πλαίσιο.

4. Εκδίδει την απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Αποστέλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την εν λόγω απόφαση ένταξης πράξης/ πράξεων, καθώς και των σχετικών τροποποιήσεων της, προκειμένου να εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στο ΠΔΕ, εφόσον απαιτείται.

5. Εκδίδει τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως άνω απόφασης ένταξης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις Διαδικασίες Ι.1.5, Ι.1.6 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

6. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
α) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί,
β) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των  αποτελεσμάτων.

7. Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για το εν λόγω υπομέτρο και ιδιαίτερα:
α) πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή τους,
β) εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών
λαθών σε αυτές,
γ) ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις αποφάσεις ολοκλήρωσης.

8. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρμοδιότητάς του και ειδικότερα:
α) παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ενημερώνει σχετικά την EYE ΠΑΑ με αντίστοιχες τακτικές αναφορές. Στις περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση τους, σε συνεργασία με την EYE ή/και την ΕΥΔ ΠΑΑ,
β) προτείνει στην EYE ΠΑΑ μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
γ) τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά και στο ΟΠΣΑΑ.

9. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με το υπομέτρο αρμοδιότητάς του, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

10. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την EYE ΠΑΑ και όπου απαιτείται εισηγείται την αναστολή της χρηματοδότησης.

11. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης


1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του υπομέτρου αρμοδιότητάς του.

2. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/ και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:
i. των αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του ΠΑΑ,
ii. της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ,
iii. της προετοιμασίας για την ετήσια εξέταση του ΠΑΑ,
iv. του προγραμματισμού/κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων των υπομέτρων αρμοδιότητάς του,
v. του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
vi. της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με ποσοτικούς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεικτών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, όπως αυτοί τίθενται από την ΕΥΔ ΠΑΑ,
vii. των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του υπομέτρου αρμοδιότητας του και της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
viii. της παρακολούθησης της εξέλιξης των δεσμεύσεων και του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που διαχειρίζεται,
ix. των απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο ή σε πράξεις που διαχειρίζεται από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα,
x. της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με το υπομέτρο αρμοδιότητάς του.

3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την EYE ΠΑΑ και παρέχει σε αυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

4. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους διοικητικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)


Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την EYE ΠΑΑ:

1. Παρέχει, σε συνεργασία με την EYE ΠΑΑ, οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχετικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του υπομέτρου της παρούσας καθώς και τυχόν τυποποιημένα έγγραφα, όπου αυτό απαιτείται.

2. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του υπομέτρου της παρούσας,
β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που σχετίζονται με το υπομέτρο της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των πράξεων του υπομέτρου της παρούσας,
ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, όπου απαιτείται.

3. Συντονίζει και εποπτεύει, σε συνεργασία με την EYE ΠΑΑ, τον ΕΦΔ ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

4. Παρέχει, σε συνεργασία με την EYE ΠΑΑ, οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχετικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του υπομέτρου της παρούσας καθώς και τυχόν τυποποιημένα έγγραφα, όπου αυτό απαιτείται.

5. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση και αξιολόγηση για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

6. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς την εξέλιξη της υλοποίησης των δεσμεύσεων και του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του υπομέτρου της παρούσας.

7. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για το υπομέτρο της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

8. Έχει την ευθύνη των ελέγχων και της υποβολής στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.

9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαιτούμενων πιστώσεων του υπομέτρου της παρούσας στο ΠΔΕ και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις


1. Περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, που εκχωρούνται στον ΕΦΔ, δύναται να πραγματοποιείται στο θεσμικό πλαίσιο του διέπει την υλοποίηση του υπομέτρου της παρούσας.

2. Η EYE ΠΑΑ παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ενεργειών του σημείου (νii) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μέσω των αντίστοιχων περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη της στοιχεία όπως:
- το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων που έχει συνάψει σε σχέση με τον προϋπολογισμό του υπομέτρου,
- το σύνολο των πληρωμών ως ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων,
- την ανάγκη κάλυψης του κανόνα ν+3,
- την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο επίδοσης του ΠΑΑ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΦΔ, τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας ο εν λόγω ΕΦΔ θα πρέπει να αναλάβει δράση για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος.

3. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον δεν παρατηρείται πρόοδος ως προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων ή σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων στην πορεία υλοποίησης του υπομέτρου της παρούσας, η ΕΥΔ ΠΑΑ δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανάκληση της παρούσας εκχώρησης.

4. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται να παρέχεται στήριξη στον ΕΦΔ στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 2020, στη βάση τεκμηριωμένου αιτήματος του προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 6
Πεδίο ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο