Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2018 ]

Κ..Υ.Α. αριθμ. οικ. 34715/785/2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

(Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 34715/785/20-06-2018

(Τεύχος Β' 2414/25.06.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α' 70), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «Ανα­διάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι­κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών ορ­γάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

5. Τις διατάξεις του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλ­ληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205) όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

7. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 1407 /2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά­κτες» (Α' 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Οικονομικών» (Α' 181 ).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι­προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 10).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).

14. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

15. Την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης» (Β' 695).

16. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό­πουλο» (Β'814).

17. Το αριθμ. 12742/21-2-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε 420/12/13-2-2018 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

18. Το αριθμ. οικ. 18164/1490/23-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την αριθμ. οικ. 24691 /2017 /2-5-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

20. Την αριθμ. 11920/269/11-4-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΛΖΔ465Θ1 Ω-ΘΞΖ).

21. Την αριθμ. 27767/27-4-2018 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

22. Την αριθμ. 1159/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΨΝ6Χ4691 Ω2-ΕΡΜ).

23. Την αριθμ. 1160/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΘΕΓ4691Ω2-Τ31).

24. Την αριθμ. 1161/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΥΗ94691 Ω2-ΨΦΗ).

25. Την αριθμ. 1162/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 60134691 Ω2-ΜΣ3).

26. Την αριθμ. 1163/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΝΨΥ 469102-51 Α).

27. Την αριθμ. 1164/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΨΟΖΥ4691Ω2-4ΣΖ).

28. Την αριθμ. 1165/27-4-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: Ψ79Δ4691 Ω2-ΣΒΖ).

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ­καλείται συνολική δαπάνη ύψους 100.000.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: για το έτος 2018 ποσό ύψους 15.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2019 ποσό ύψους 55.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2020 ποσό ύψους 30.000.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο προγράμματος - Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές

2.1 Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 100.000.000,00 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του 0.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2018: 15.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 55.000.000,00 ευρώ
Για το 2020: 30.000.000,00 ευρώ.

2.2 Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα­νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροι­ζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαί­νει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενι­αία» επιχείρηση.

Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνο­νται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακό­λουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι­ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι­χείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι­αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου­σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ­σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407 /2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώ­νουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρ­μογή των εν λόγω Κανονισμών και είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις ήσσονος σημα­σίες πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (1 Ο) οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσε­ων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (1 Ο) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθε­στώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις επιχειρή­σεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της απόφασης, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3

Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα: α) με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α' 88) που τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (Α' 258) ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργα­σίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύ­σεων προς τους εργοδότες, και β) με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχει­ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Άρθρο4

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1 Δικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γε­νικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρη­σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρό­γραμμα.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως κα­ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείω­ση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέ­στερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστη­μα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

αα. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξι­οδότησης,

ββ. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρε­άσει την εργασία του),

γγ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η φυλάκιση και ο θάνατος,

δδ. η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137).

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει­ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ­γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν εντάσσονται:

i. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργα­νισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του v. 2190/1994 (Α' 28) και του v. 3812/2009 (Α' 234).

ii. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτη­ρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροι­στικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α) και β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

iii. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

v. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο­κτήτες ενταγμένων σε αυτά.

vi. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.

vii. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά­κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

viii. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ­μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ix. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407 /2013 (άρθρο 1 ).

x. Τα νυχτερινά κέντρα.

xi. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

xii. Οι εποχικές επιχειρήσεις.

xiii. Οι συστεγαζόμεvες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορη­γούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

xiv. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του ερ­γοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχο­λούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμε­τάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πε­ριπτώσεις ix-xiv, η επιχείρηση για να ενταχθεί πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώ­σεων ix-xiv.

4.2 Ωφελούμενοι-Άνεργοι Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α. Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνο­λογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα του­λάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

β. Μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιού­χους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημι­ακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγε­γραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

γ. Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνο­λογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα του­λάχιστον μιας (1) ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισο­δήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των τριών ανωτέρω κα­τηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

αα. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

ββ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρί­των χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

γγ. Να είναι ηλικίας 18-29 ετών, δηλαδή va έχουν συ­μπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ό έτος την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:

ααα. Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηvο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματο­δότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

i. είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι­τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι­βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ii. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριό­τητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

iii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την εvταχθείσα επιχείρηση,

iv. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

βββ. Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν απο­κλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

γγγ. Για άτομα που:

i. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε.,

ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταί­ρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο­μίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, πλην των μελών - εργαζομένων των Φο­ρέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς, πλην των μελών-ερ­γαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

v. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.2643/1998,

vi. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί­ρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτο­μα αυτά,

vii. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

viii. θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδι­κασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 5

Διάρκεια Προγράμματος και Ποσό Επιχορήγησης

5.1 Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμ­ματος ορίζεται ως εξής:

α. Δώδεκα (12) μήνες, για πρόσληψη ανέργων ηλικί­ας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους [εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών] δεσμεύ­ονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) τους για τρεις (3) ακόμα μήνες χωρίς επιχορήγηση.

β. Δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη μακροχρονί­ων ανέργων και δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρό­νια ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ηλικίας 18-29 ετών δεν δεσμεύονται από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 5.1.α της παρούσας για διατήρηση του προσωπικού τους (προϋ­πάρχον και επιχορηγούμενο) για επιπλέον 3 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

5.2 Ποσό Επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσλη­ψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφε­λούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορ­φώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1 /25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε­ριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστου­γέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Άρθρο 6

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

6.1 Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν­διαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανι­σμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την

υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερό­μενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παρα­λάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ­λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό­τητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η κατανομή των θέσεων του άρθρου 1 της παρούσας, θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

6.2 Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρή­σεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

α. Οι ατομικές επιχειρήσεις, τη βεβαίωση έναρξης επι­τηδεύματος.

β. Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εται­ρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.

6.3 Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πλη­ροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέρ­γων που επιθυμούν να προσλάβουν, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγού­μενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

6.4 Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της ελληνικής επι­κράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

6.5 Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά­νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτη­σης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρό­σκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμ­μετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πλη­ροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστη­μα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλε­κτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώ­νοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φο­ρές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει απο­δεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 7

Διαδικασία Αξιολόγησης και Έγκρισης

7.1 Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπα­γωγής το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υπο­κατάστημα που θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος, προβαίνει στην άμεση αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων έντα­ξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Αρμόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρό­νος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθη­σαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστη­ριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πλη­ροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (όσον αφορά στις περιπτώσεις των ομογενών και των πολιτών τρίτων χωρών).

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει

τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση) και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

7.2 Έγκριση

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

Η διαδικασία αναζήτησης και υπόδειξης των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, θα εξειδικευτεί στη Δημόσια Πρόσκληση.

Εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση στην επιχείρηση της έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του πληροφορια­κού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ [ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)].

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία αναζήτησης και υπόδειξης των ανέργων που θα εξειδικευτεί στη Δημόσια Πρόσκληση ακολου­θείται και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύ­ναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συ­στήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ).

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγ­γελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσλη­ψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλη­σης (ΚΠΑ2) προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθει­σώv θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επι­χείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισώv θέσεων.

Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχεί­ρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρό­σληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συ­στατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπα­γωγής.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ­νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απεvεργοποίησής της και της μερικής ή ολικής ανάκλη­σης, αντίστοιχα.

Επίλυση Διαφορών - Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι­ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 (Β' 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλει­στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκ­δοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9

Διαδικασία Υλοποίησης - Παρακολούθησης Πράξεων

9.1 Εξόφληση δαπανών υλοποίησης

α. Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

β. Δικαιολογητικά

Το δικαιολογητικό το οποίο οφείλει να υποβάλει είναι:

Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμ­βάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

αα. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος.

ββ. Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων.

γγ. Την ημερομηνία πρόσληψής τους.

δδ. Την ημερομηνία γέννησής τους.

εε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα.

στστ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δι­καιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, της ηλικιακής του κατηγορίας ( άνω των 25 ετών και κάτω των 25 ετών).

ζζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώ­θηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επι­χορήγηση.

Τα τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις στο αρμόδιο ΚΠΑ2, θα εξειδικευτούν στις Δημόσιες Προ­σκλήσεις.

9.2 Παρακολούθηση Πράξεων - Επαληθεύσεις-Πιστο­ποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλο­ποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματο­δότησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής

ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1 β της παρούσας. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

9.2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

α. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμε­νος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος και οπωσδήποτε εντός του κάθε διμήνου απασχόλησης του επιχορηγούμενου εργαζόμενου, ανε­ξάρτητα εάν έχει υποβληθεί αίτηση καταβολής επιχορή­γησης από την δικαιούχο επιχείρηση.

Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό, νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση και το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθε­ση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρή­σεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προ­βλεπόμενων προθεσμιών.

Συγκεκριμένα:

Εντός του πρώτου διμήνου απασχόλησης του επιχορη­γούμενου εργαζομένου ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί αίτηση καταβολής επιχορήγησης από την δικαιούχο επι­χείρηση, πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι). Η ανάθεση γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Δι­ευθύνσεων, σύμφωνα με την 1952/39/15-07-2016 από­φαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόλη­ση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.) και ελέγχονται τα εξής:

αα. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

ββ. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει η ρύθμιση να προ­σκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβά­νεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθ­μισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας,  ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

γγ. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ­γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσλη­ψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρό­σληψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πλη­ροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δδ. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικο­νομικού αντικειμένου.

β. Στην πρώτη επιτόπια επαλήθευση η οποία διενερ­γείται εντός του πρώτου διμήνου απασχόλησης του επιχορηγούμενου εργαζόμενου ελέγχονται και τα ανα­φερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλή­θευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κα­τάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθε­σμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προ­γράμματος η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, η Έκθεση οριστικοποιείται.

γ. Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται εντός του κάθε διμήνου απα­σχόλησης του επιχορηγούμενου εργαζόμενου, ανε­ξάρτητα εάν έχει υποβληθεί αίτηση καταβολής επι­χορήγησης από την δικαιούχο επιχείρηση, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος ακολουθείται η διαδικασία της πα­ραγράφου 9.2.1.2 με την έκδοση σχετικής απόφασης (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση αχρεωστήτως κα­ταβληθέντων, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης κ.λπ.).

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προ­στασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4144/2013 ορίζει ότι: 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπι­ων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκη­ση των καθηκόντων τους.

9.2.2 Διοικητική Επαλήθευση

Το Γραφείο Απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Σε πε­ρίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοικητικής επαλή­θευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απα­ραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (12μηνο ή 1 15μηνο διάστημα προγράμματος).

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολι­κού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία θα αναζητείται από τους ελεγκτές.

9.3 Καταβολή ενίσχυσης

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ύστερα από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπι­στώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητι­κού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόρριψη της αξί­ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ­πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε διμή­νου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπη­ρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Η ενίσχυση που αφορά το τελευταίο δίμηνο απασχό­λησης καταβάλλεται στην επιχείρηση, αφού κατατεθούν και ελεγχθούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν και την τυχόν περίοδο δέσμευσης.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Δικαιούχων - Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφι­στάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλε­κτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσω­πικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προ­γράμματος.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας ή και κατηγορίας ανέργου, εφόσον το αρμόδιο Γραφείο των εργασιακών συμβούλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ2) μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα ή κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα ή κατηγορία) η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικό­τητα του αρχικά επιχορηγούμενου.

Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποί­ησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλ­λαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου.

Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγού­μενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως κα­ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατά­ξεις του άρθρου 11 της παρούσας και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που δι­απιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχο­ρήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επι­χορηγούμενο προσωπικό της) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαί­τιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχο­ρηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχο­ρηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγεί­ται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέ­χρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμε­νου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευ­όμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός. Είναι δυνατή η αντικατάσταση εργαζομένου που απασχολεί­ται με πλήρη απασχόληση με τουλάχιστον δύο εργαζό­μενους που θα απασχοληθούν με μερική απασχόληση με τουλάχιστον τετράωρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση εβδομαδιαίως.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού, τόσο για το επι­χορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η κενή θέση που οφείλεται σε:

αα. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο­δότησης,

ββ. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι­σμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρε­άσει την εργασία του),

γγ. λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δδ. φυλάκιση και θάνατο,

εε. οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για καθένα από τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατη­ρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό δι­άστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα­θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγμα­τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα­ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμ­ματος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορε­τική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχεί­ρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ' όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική από­φαση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266) ως ισχύει, ή σε παραβά­σεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ και αυτές έχουν απο­κτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα απο­δεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργα­σίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμ­βανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Παράλληλα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομο­θεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξερ­γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προ­γράμματος.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Άρθρο 11

Διακοπή - Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε κα­ταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 (Α' 70) όπως ισχύει, των άρθρων 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επι­χορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισό­χρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προ­σωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η παράταση-επιμή­κυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και από­φαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυ­νατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρμόδιου Προϊστα­μένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Άρθρο 13 Πληροφόρηση

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμ­μα ΔΙΑ ΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Επίσης, συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτά­ται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά­ στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύ­νανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις

14.1 Με σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που εκδίδο­νται από την Διοικήτρια του Οργανισμού, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των θέσεων που αφορά στην κατηγορία των εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα καθώς και ο αριθμός των θέσε­ων των εγγεγραμμένων ανέργων ηλικίας 18-29, που δεν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία.

14.2 Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αι­τήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως οι Δημόσι­ες Προσκλήσεις ορίσουν, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

Μετά την αυτόματη λήξη των προθεσμιών συνεχίζε­ται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί α) μέχρι το 30% των κατανεμηθεισών θέσε­ων που αφορούν στην κατηγορία των εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ­μάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, και

β) μέχρι το 30% των υπόλοιπων θέσεων που αφορούν σε εγγεγραμμένους ανέργους που δεν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις πα­ραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

14.3 Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με από­φασή της να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε­ων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί­ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο