Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 34665/782/2018 Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με βάση τα χαρακτηρι­στικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέρ­γων του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, ηλικίας 18-29 ετών, κα­τοίκων του Δήμου Καλλιθέας

(Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με βάση τα χαρακτηρι­στικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέρ­γων του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, ηλικίας 18-29 ετών, κα­τοίκων του Δήμου Καλλιθέας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 34665/782/20-06-2018

(Τεύχος Β' 2415/25.06.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «Ανα­διάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α' 70), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωσης του Σώματος Επιθεωρητών Ερ­γασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 26 του ν. 2434/1996, «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ­ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α' 188).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 205).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι­κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω­ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ­γου και άλλες διατάξεις» (Α · 21).

9. Τις διατάξεις του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλ­ληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205) όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407 /2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/ 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά­κτες» (Α' 145).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι­προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΑΊ 16).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21 Ο). 15. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181 ).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).

18. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

19. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουρ­γού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β' 695).

20. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 13471 /4878/2-3-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ­ης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β'814).

21. Τις διατάξεις της αριθμ 191300/4-7-1996 απόφα­σης του υπουργού Εργασίας «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ» (Β' 576).

22. Τις διατάξεις της αριθμ 40109/27-7-1998 απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία των Εκπαιδευ­τικών Μονάδων του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ)» (Β' 831 ).

23. Την αριθμ. 214/26-1-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην αριθμ. 7 /26-1-2018 συνε­δρίασή του.

24. Το αριθμ. ΚΜΚΕ 00026 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/25-1-2018 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την αριθμ. οικ. 11508/805/1-3-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά­λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

26. Την αριθμ. 7013/134/21-2-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΧΩΒ465Θ1 Ω-44Υ).

27. Την αριθμ. 4906/27-2-2018 έγκριση ανάληψης πο­λυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:7ΜΞΤ4691Ω2-Σ1Α).

28. Την αριθμ. 4907 /27-2-2018 έγκριση ανάληψης πο­λυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:ΩΚ354691 Ω2-ΟΦ1 ).

29. Την αριθμ. 4908/27-2-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:65ΖΧ4691 Ω2-6ΛΙ).

30. Την αριθμ. 14486/28-2-2018 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ­καλείται συνολική δαπάνη ύψους έως 1.050.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και κατανέμεται ως εξής: Για το έτος 2018 προκαλείται δα­πάνη ύψους έως 590.000,00 ευρώ και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 ποσό ύψους έως 290.000,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 2659 ποσό ύψους έως 300.000,00 ευρώ. Για το έτος 2019 προκαλείται δαπάνη ύψους έως 460.000,00 ευρώ και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 ποσό ύψους έως 260.000,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 2659 ποσό ύψους έως 200.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση πιλοτικού προγράμματος υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με βάση τα χαρα­κτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, ηλικίας 18-29 ετών, κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας, ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο προγράμματος­ Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των ανέρ­γων 18-29 ετών του Δήμου Καλλιθέας οι οποίοι συμμε­τείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling», με στό­χο την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας.

Άρθρο 2

Ρόλος του ΟΑΕΔ - Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με:

1. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (Α' 258) όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει, ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρ­μογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την προώ­θηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασί­ας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες, και

2. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70) όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχό­λησης. Για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από τη γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ

Άρθρο 3

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς Κοινω­νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.0) για εγγε­γραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Καλλιθέας οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδο­λογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling» και ανήκουν στην ομάδα ανέργων που έχουν ανάγκη επαγγελματικής εμπειρίας.

3.1 Στόχος και αντικείμενο της πράξης

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 62 εγγεγραμμένους άνεργους του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμο­γή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling» και είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου), ΕΠΑΣ, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπι­στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που ανήκουν στην ομάδα ανέργων με ανάγκη για επαγγελματική εμπειρία, με βάση την πιλοτική νέα μεθοδολογία και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

3.2 Πλαίσιο ένταξης- χρηματοδότηση

1, Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 240.000,00 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2018:160.000,00 ευρώ
Για το 2019: 80.000,00 ευρώ.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χο­ρηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύ­σεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίο­δο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτε­λεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαι­ούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περί­πτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407 /2013).

Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χο­ρηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επι­χειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι­καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι­αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου­σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ­σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Το ποσό της ενίσχυσης της παρούσας που αφορά στην αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων/ασκούμενων, σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) της επιχείρησης η οποία συμμετέχει στην παρούσα δράση ως πάροχος.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας της παραγράφου 3.7.2 της παρούσας.

3.3. Πάροχοι θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στο εξής «πάροχοι», που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την απόκτηση εργασι­ακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο-επιβλέποντα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τον ωφελού­μενο/ασκούμενο ο οποίος θα ενταχθεί.

Ως υπεύθυνος/επιβλέποντας ορίζεται ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου/ ασκούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικεί­μενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος/ ασκούμενος.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργα­νισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28) και του ν. 3812/2009 (Α' 234).

2. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

3. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται­ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

4. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο­κτήτες ενταγμένων σε αυτά.

5. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.

6. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά­κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

7. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από με­ταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ­μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και ελέγχονται κατά το τρίμηνο που προηγείται της υποβο­λής της ηλεκτρονικής αίτησης, από την επιχείρηση.

8. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα (στην έδρα ή/και στο υποκα­τάστημα), εφόσον συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

9. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρ­θρο 1).

10.Τα νυχτερινά κέντρα.

11. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παρο­χής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

12. Οι εποχικές επιχειρήσεις.

13. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του ερ­γοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανι­κοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κ.λπ.) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρή­σεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περι­πτώσεις 9 έως 13, η επιχείρηση για να ενταχθεί πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσε­ων 9 έως 13.

14. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερο­μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμε­τοχής α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφα­ση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προ­κύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγ­χους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α) και β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

3.4. Ωφελούμενοι/ Ασκούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling», απόφοιτοι δευτε­ροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου), ΕΠΑΣ, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που ανήκουν στην ομάδα ανέργων που έχουν ανάγκη εργα­σιακής εμπειρίας, με βάση την πιλοτική νέα μεθοδολογία και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας.

Η υπόδειξη στο πλαίσιο του προγράμματος προϋπο­θέτει ότι οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι έχουν επικαιρο­ποιήσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους (ΑΣΔ), σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Καλλιθέας,κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους στον πάροχο,

β) διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δρά­σης (ΑΣΔ), με βάση τη νέα μεθοδολογία

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχι­στον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης,

ε) είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημι­ακού ή τεχνολογικού τομέα).

Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής οφείλουν να δια­θέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαι­τείται, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφεί­λουν να διαθέτουν:

i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,

ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προ­σόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 38/2010 (Α' 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κεί­μενη νομοθεσία.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:

αα. για ωφελούμενους/ασκούμενους που είχαν απα­σχοληθεί, ασκηθεί ή καταρτιστεί, καθ' οιονδήποτε τρό­πο, στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ββ. για άτομα που:

i. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε

ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταί­ρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο­μίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων

iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υπο­δεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 Καλλιθέας).

3.5 Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης εν­διαφέροντος

3.5.1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλω­σης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση υπαγωγής -υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτη­μένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), επιλέγοντας την/τις ειδικότητα/ες του/των υποψηφίου/ ων ωφελουμένου/ων όπως αυτές θα εξειδικευτούν στο Παράρτημα I το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ­λουν αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμο­διότητάς του.

3.5.2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/πάροχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα επισυνάπτουν με ηλεκτρονική σάρωση:

α. Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επι­τηδεύματος (αρχική ή/και τροποποιητική).

β. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της και το ΑΦΜ της, καθώς και κατα­στατικά των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά το παρελθόν.

3.5.3. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά­νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτη­σης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην Δημόσια Πρό­σκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμ­μετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πλη­ροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

Η ακριβής διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αί­τησης θα εξειδικευτεί στη Δημόσια Πρόσκληση.

3.6. Αξιολόγηση αίτησης - διαδικασία υπαγωγής Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε­ων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παρούσα δράση ως πάροχοι, το ΚΠΑ2 Καλλιθέας ελέγχει εάν ο πάροχος/υποψήφιος δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.3.2 της παρούσας.

Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, προβαίνει άμεσα στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου/δικαιούχου από τα πληροφοριακά συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑ­ΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργεί­ου Μεταναστευτικής Πολιτικής (όσον αφορά στις περι­πτώσεις των Ομογενών και των πολιτών τρίτων χωρών) και εφόσον ο πάροχος/δικαιούχος πληροί τους όρους του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας εκδίδει απορριπτική απόφαση και ενημερώ­νεται σχετικά ο πάροχος/υποψήφιος δικαιούχος, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. με ηλεκτρονική αλληλογραφία). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο πάροχος/υποψήφιος δικαιούχος.

Η ευθύνη ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων επικοι­νωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους παρόχους.

3.7 Υλοποίηση του προγράμματος

3.7.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων

Μετά την έγκριση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέρο­ντος του παρόχου, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, αναζητούν τους υποψηφίους από τη συγκε­κριμένη ομάδα στόχου που συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτη­ριστικών ανέργων-Profiling» (άνεργοι που έχουν ανάγκη εργασιακής εμπειρίας) και τους καλούν με κάθε πρόσφο­ρο μέσο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπόδειξης.

Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται η άρνηση με αιτιολο­γημένη τεκμηρίωση από το πρόσωπο που δεν αποδέ­χτηκε την υπόδειξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει σε υπόδειξη άλλου υποψηφίου.

Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στον πά­ροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να υποδειχθεί σε άλλον, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη συναφής θέση, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου.

Σε κάθε περίπτωση ο εργασιακός σύμβουλος αποφα­σίζει και είναι αρμόδιος για την υπόδειξη των υποψη­φίων ασκουμένων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling».

3.7.2. Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι που συμ­μετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν ένα τριμερές συμφωνητικό συνεργασίας, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη.

Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επό­μενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομη­νία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφω­νητικό συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης, και υπογράφεται με­ταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊ­στάμενο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας μετά από εξουσιοδότηση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, του παρόχου και του ωφελού­μενου/ασκουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων-ασκουμένων.

3.8. Υποχρεώσεις παρόχων - Δεσμεύσεις - Κυρώσεις 3.8.1. Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμε­νου/ασκούμενου η οποία δεν οφείλεται σε λόγους που προέρχονται από τον ίδιο, αλλά από τον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπο­λειπόμενο χρονικό διάστημα. Ο ωφελούμενος/ασκού­μενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος/ασκούμενος στον πάροχο.

Αντίστοιχα εάν ο ωφελούμενος/ασκούμενος απο­χωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, το ΚΠΑ2 Καλλιθέας προχωρεί στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου /ασκούμενου στον πάροχο, για το υπο­λειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος /ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο/ασκούμενο.

Στην περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασί­ας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού της επιχείρησης από όμοια προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

3.8.2. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο απασχολούμενο προσωπικό (υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το δεσμευ­όμενο απασχολούμενο προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.

Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσμευόμε­νο προσωπικό θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση

γ. η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου και

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως κα­ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασί­ας όσες μειώθηκε το προσωπικό και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3.11 της παρούσας.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει­δικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από το ΚΠΑ2 Καλλιθέας) διακόπτεται το πρόγραμμα ως προς την συγκεκριμένη θέση δίχως επιπτώσεις για τον πάροχο.

Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαί­τιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά στο δεσμευ­όμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρ­μόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση δεσμευόμενου προσωπικού εντός του μήνα που προηγείται της ημερομη­νίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υπο­χρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για την διατήρη­ση των θέσεων εργασίας των ατόμων που τυχόν προ­σλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτω­ση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθ­μός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού για το δεσμευόμε­νο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε:

i. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό­τησης,

ii. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμέ­νου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο

iii. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου

iv. φυλάκιση και θάνατο

v. η οικειοθελής αποχώρηση η οποία δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργα­ζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ' όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική από­φαση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266) ως ισχύει, ή σε παραβά­σεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ και αυτές έχουν απο­κτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

3.9 Ωράριο-Απουσίες

Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιά­σουν μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες καθ' όλη τη διάρ­κεια του προγράμματος, με την υποχρέωση αντίστοιχης επιμήκυνσης του προγράμματος.

Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημε­ρησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως και Σάββατο, σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότη­τας του παρόχου και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπει­ρίας ανέρχεται το ανώτερο έως (176) ημέρες και ελέγχε­ται από το ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

3.1 Ο Αποζημίωση

3.10.1. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελού­μενους/ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησής τους (και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) καθαρή ημε­ρήσια αποζημίωση:

α) 18 ευρώ για ασκούμενους/ωφελούμενους ηλικίας 18-24 ετών

β) 21 ευρώ για ασκούμενους/ωφελούμενους ηλικίας 25-29 ετών.

Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρου­σιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο/ασκού­μενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

3.10.2. Οι παρουσίες κοινοποιούνται στο ΚΠΑ2 Καλλι­θέας, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

Η καταχώρισή τους γίνεται από τον ίδιο τον πάροχο μέσω των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπη­ρεσίες του ΟΑΕΔ (Κλειδάριθμος).

Κατά την καταχώριση ο πάροχος επισυνάπτει επιπλέον με ηλεκτρονική σάρωση:

α) Το παρουσιολόγιο του ωφελούμενου/ασκούμενου προκειμένου το ΚΠΑ2 Καλλιθέας να εξακριβώνει την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμ­μένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου όπου θα δηλώνεται η μη μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα και θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία του/των ωφελούμενου/ ων, ασκούμενου/ων:

α.α) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β.β) Α.Φ.Μ.

γ.γ) Α.Μ.Κ.Α.

δ.δ) Α.Μ. ΕΦΚΑ.

ε.ε) Ημερομηνία έναρξης της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

στ.στ) Αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο/ασκούμενο.

ζ.ζ) Αριθμός παρουσιών του ωφελούμενου/ασκούμε­νου, ο οποίος θα συμφωνεί με τον αριθμών των καταχω­ρημένων παρουσιών.

η.η) Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση, ο πάροχος χο­ρηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης στον ασκούμενο.

Αφού επιβεβαιώσει το ΚΠΑ2 Καλλιθέας τις ημέρες άσκησης του ωφελούμενου /ασκούμενου, και μετά τον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο στο Πληροφοριακό Σύ­στημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ.ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) για τη διατήρη­ση της απασχόλησης του προϋπάρχοντος προσωπικού, πιστώνεται ο λογαριασμός του ωφελούμενου/ασκούμε­νου με τις καθαρές αμοιβές του από τον ΟΑΕΔ.

3.10.3. Ο πάροχος υποχρεούται να συντάξει εκθέσεις σχετικά με την πορεία της απόκτησης εργασιακής εμπει­ρίας των ωφελούμενων/ασκούμενων τόσο μετά την λήξη του τέταρτου μήνα της, όσο και μετά την λήξη του προ­γράμματος, την οποία υποβάλει στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας και κοινοποιεί στον ωφελούμενο/ασκούμενο.

3.10.4. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι ασφαλίζονται στον κλάδο ασθένειας σε είδος και για επαγγελματικό κίν­δυνο σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 (21 Α').

Η ασφάλιση των ωφελουμένων/ασκουμένων θα ορι­στεί στη Δημόσια Πρόσκληση.

3.10.5. Ο υπολογισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, θα εξειδικευτεί στη Δημόσια Πρόσκληση. 3.11. Διαδικασία Παρακολούθησης και ελέγχου του Προγράμματος

1. Οι έλεγχοι στους παρόχους διενεργούνται από υπαλ­λήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την 2854/1-7-2008 από­φαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και με την κείμενη νομοθεσία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τουλάχιστον δύο (ένας μετά την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράμμα­τος), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην πα­ρούσα Πρόσκληση πραγματοποιείται επιτόπια επαλή­θευση (επιτόπιος έλεγχος), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος, όπως: την λειτουργία της επιχείρη­σης, την απασχόληση του δεσμευόμενου προσωπικού, την ύπαρξη του υπευθύνου - επιβλέποντα της απόκτη­σης εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.).

Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο ελέγχονται τα αναφε­ρόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση, το καταστατικό της επιχείρησης, και η δραστηριότητά της προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.

Αντίγραφο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε οι υπογραφές των ελε­γκτών και η υπογραφή και σφραγίδα του παρόχου, παρα­δίδεται μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευ­σης, στον πάροχο από τους ελεγκτές του Οργανισμού.

2. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προ­γράμματος για την υπαγωγή του παρόχου, το ΚΠΑ2 Καλ­λιθέας προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

Στην περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης καταβάλλεται στον ωφελούμενο/ασκούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα άσκησής του και υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος/ ασκούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγρά­φονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας τότε ανακα­λείται η υπόδειξή του και η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιού­νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ­γράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεούνται:

α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρω­παϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.

3.12. Συμμετοχή παρόχων σε πρόγραμμα Νέων Θέ­σεων Εργασίας

Οι πάροχοι δύνανται να ενταχθούν στη δράση του άρθρου 5 του κεφαλαίου Γ της παρούσας για τους ωφε­λούμενους/ασκούμενους που ολοκλήρωσαν την δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε αυτούς, εφόσον α) προβούν στην πρόσληψη των ωφελουμένων της πα­ρούσας δράσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εντός τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση της απόκτη­σης εργασιακής εμπειρίας και β) υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δράση του άρθρου 5 του κεφαλαίου Γ, εντός τριάντα (30) ημερών πριν την ολοκλήρωσή της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων/ασκούμενων σε αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 4

Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Παρακολούθηση - Έλεγχος Ενεργειών Κατάρτισης βάσει Προσωπικών Αναγκών των ανέργων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας PROFILING.

4.1. Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην παροχή επαγγελματικής κα­τάρτισης σε άνεργους από τον ΟΑΕΔ. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία σκιαγράφησης προσωπικών χαρακτηριστικών (profiling) και για τους οποίους έχει διαγνωστεί από τον εργασιακό σύμβουλο, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με:

α. Μετά από απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (σε συ­νεργασία με τον πάροχο - επιχείρηση και κατόπιν σχετι­κής έκθεσης αποτίμησης) με ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για οριζόντιες δεξιότητες ή

β. απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων με ενέργειες επαγ­γελματικής κατάρτισης για εξειδίκευση στο επάγγελμα/ ειδικότητα.

Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις ανωτέρω δράσεις απαιτείται παραπεμπτικό κατάρτισης από τον εργασιακό σύμβουλο, αφού εξετάσει:

i. την καταλληλότητα του προγράμματος σε σχέση με το προφίλ του ωφελούμενου ανέργου: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη διάρκεια και το θεσμικό πλαίσιο, ή/και

ii. τη συνάφεια του περιεχομένου του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης με το αντικείμενο της θέσης εργασίας που θα επιλέγει να απασχοληθεί.

4.2. Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση

Για την υλοποίηση της δράσης προκαλείται δαπάνη ύψους 500.000,00 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπο­λογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2659) και η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2018: 300.000,00 ευρώ
Για το 2019: 200.000,00 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση δεν συνιστά οικονομική δρα­στηριότητα, δεδομένου ότι πρόκειται για γενική υπηρε­σία παροχής κατάρτισης και οι ωφελούμενοι δεν υποχρε­ούνται στην καταβολή τελών ή διδάκτρων.

4.3. Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μη­τρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και σκιαγράφησης των προσωπικών τους χαρακτηριστικών, στο ΚΠΑ2 Καλλι­θέας του ΟΑΕΔ.

Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελμα­τικής κατάρτισης αποτελεί η πρότερη συμμετοχή του ανέργου στη διαδικασία σκιαγράφησης προσωπικών χαρακτηριστικών (profiling), η διάγνωση της ανάγκης για επαγγελματική κατάρτιση από τον εργασιακό σύμβουλο και η παραπομπή του από τον τελευταίο.

Η επαγγελματική κατάρτιση του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιηθεί από τη δομή επαγγελματικής κατάρ­τισης του ΟΑΕΔ στην Αθήνα/ΚΕΚ Ρέντη.

4.4. Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες ενέργειες κατάρτισης:

α. Ενέργειες κατάρτισης οριζόντιου χαρακτήρα (όπως γλώσσα, ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ, αριθμητικές γνώσεις, προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικό­τητα).

β. Ενέργειες κατάρτισης για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών δεξιοτήτων.

4.5. Προγράμματα κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων/ της αγοράς εργασίας, με κε­ντρική επιδίωξη τη βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να αποτελείται από θεωρία ή/και πρακτική σε εργαστήρια.

Α. Εκπαιδευτικοί όροι

Α1. Ως ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος ορίζο­νται οι 40 διδακτικές ώρες και ως ανώτατο όριο οι 700 διδακτικές ώρες.

Α2. Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος συναρτάται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Από το θεωρητικό μέρος τουλάχιστον δέκα (1 Ο) ώρες πρέπει να έχουν ως αντικεί­μενο την κατάρτιση σε μεθόδους και τεχνικές αναζήτη­σης και εξερεύνησης εργασίας.

Α3. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά τμήμα και ειδι­κότητα είναι τουλάχιστον 5 και δεν υπερβαίνει τα 20 άτο­μα. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι των 5 δημιουργείται αντίστοιχο πρόγραμμα με μειωμένη διάρκεια στο 50% των ωρών του προγράμματος.

Α4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή.

Α5. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται τις εργά­σιμες ημέρες και το Σάββατο. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης κατά το θεωρητικό και πρακτικό μέρος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες την ημέρα, το δε θεωρη­τικό μέρος τις 6 ώρες την ημέρα.

Α6. Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά με 15 λε­πτά υποχρεωτικό διάλειμμα για το θεωρητικό μέρος. Για το πρακτικό μέρος ορίζεται 15 λεπτά διάλειμμα ανά δίωρο.

Α7. Για κάθε ενέργεια κατάρτισης και ανά ειδικότητα είναι υποχρεωτική η παροχή σημειώσεων και του απαι­τούμενου εκπαιδευτικού υλικού.

Α8. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμ­ματος. Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα αντι­στοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 1 0% ή άνω των 20% σε περιπτώσεις ασθένειας (με τα αντίστοιχα ιατρικά δικαιολογητικά) του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος, διαγράφονται από το πρόγραμμα και τους χορηγείται βεβαίωση για τις ώρες που έχουν παρακολουθήσει.

Α9. Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση δίδεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.

Α10. Οι καταρτιζόμενοι με την λήξη του προγράμματος συμπληρώνουν έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης που συμμετείχαν.

Α11. Η ημερήσια κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργό­τερο μέχρι την 21 η ώρα.

Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματι­κής κατάρτισης για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο εκπο­νείται από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με την αρ­μόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, κατόπιν εισήγησης των ως άνω διευθύνσεων.

4.6. Υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα και εξειδικεύονται με εγκύκλιο του Διοικητικού Συμβου­λίου του ΟΑΕΔ.

4.7. Έλεγχος προγραμμάτων

Ο έλεγχος των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό του Ο.Α.Ε.Δ. από τακτικούς υπαλλήλους με απόφαση Διοική­τριας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε κάθε καταρτι­ζόμενο «Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης», η οποία και συνιστά το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης.

4.8. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορούν:

  1. Δαπάνες εκπαιδευτών
  2. Δαπάνες εκπαιδευομένων
  3. Άμεσες δαπάνες υλοποίησης
  4. Έμμεσες δαπάνες υλοποίησης.

1) Δαπάνες εκπαιδευτών

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών, οι οποίες είναι ανάλογες με τα τυπικά τους προσόντα και καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Δαπάνες εκπαιδευομένων /εκπαιδευτικά επιδόματα ανέργων

Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται στα 3,5 ευρώ η ανθρωπο­ώρα κατάρτισης και δεν φορολογείται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης βαρύνουν τον ΟΑΕΔ.

3) Άμεσες δαπάνες υλοποίησης

1. Διδακτικό υλικό, βιβλία, γραφική ύλη, σημειώσεις, συγγραφή σημειώσεων και οι απαραίτητες γι' αυτά φω­τοτυπίες, εκτυπώσεις και δακτυλογραφήσεις καθώς και τα αναλώσιμα υλικά εκπαίδευσης.

2. Η ενοικίαση ή αγορά του εξοπλισμού που είναι απα­ραίτητος για την κατάρτιση.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και ασφά­λισης του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την κατάρτιση.

4. Τα απαραίτητα αναλώσιμα είδη υγιεινής και ασφά­λειας και αναλώσιμες πρώτες ύλες για την πρακτική άσκηση.

5. Οι δαπάνες συντήρησης των χώρων και τα υλικά καθαριότητας.

6. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών ή εργαστηρίων.

7. Δαπάνες υποδομής για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων ή και αναθέσεις σε τρίτους, απαραίτητες για την υποστήριξη και λειτουργία των προγραμμάτων.

Το ύψος των δαπανών αυτών προσδιορίζεται με από­φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

4) Έμμεσες δαπάνες υλοποίησης

1. Δαπάνες ημερίδας, δημοσιότητας και δημοσιοποί­ησης των προγραμμάτων.

2. Δαπάνες αποστολής εντύπων συναφούς περιεχο­μένου με τα προγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 5

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα­σχόληση ωφελουμένων των δράσεων απόκτησης επαγ­γελματικής εμπειρίας, κατάρτισης, καθώς και εγγεγραμ­μένων ανέργων έτοιμων για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling».

5.1. Αντικείμενο προγράμματος- Σκοπός του προγράμ­ματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρό­σληψη 62 ωφελουμένων προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, 36 ωφελουμένων προγραμ­μάτων κατάρτισης, καθώς και 30 εγγεγραμμένων ανέρ­γων έτοιμων για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηρι­στικών ανέργων-Profiling», σε στοχευμέvες δράσεις, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από την ανωτέρω παρέμβαση.

5.2. Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 310.000,00 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2018:130.000,00 ευρώ
Για το 2019:180.000,00 ευρώ.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα­νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407 /2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επι­χείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση­μασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφο­ρές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κα­νονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονο­μικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβα­νομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407 /2013).

Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χο­ρηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407 /2013 όλες οι επι­χειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι­ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι­χείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι­αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου­σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ­σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

5.3. Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμ­μετοχής

5.3.1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχει­ρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί­ας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποι­ούνται στις περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρη­σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρό­γραμμα.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

β. Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή και σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε περίπτωση κατά την οποία το προϋπάρχον δεσμευ­όμενο προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται με κα­θεστώς μερικής απασχόλησης, δεν δύναται η επιχείρηση κατά το προηγούμενο τρίμηνο, να προβεί σε μείωση του ωραρίου απασχόλησης τους, κάτω των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, σε πενθήμερη βάση.

γ. Η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως κα­ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προ­βεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστη­μα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

i. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο­δότησης,

ii. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι­σμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη),

iii. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

iv. η φυλάκιση και ο θάνατος,

v. η οικειοθελής αποχώρηση που δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει­ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ­γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας για το τρίμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Δεν εντάσσονται:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργα­νισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28) και του ν. 3812/2009 (Α' 234).

2. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

3. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται­ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

4. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο­κτήτες ενταγμένων σε αυτά.

5. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.

6. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά­κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

7. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από με­ταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ­μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και ελέγχονται κατά το τρίμηνο που προηγείται της υποβο­λής της ηλεκτρονικής αίτησης, από την επιχείρηση.

8. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα (στην έδρα ή/και στο υποκα­τάστημα), εφόσον συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

9. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρ­θρο 1).

10.Τα νυχτερινά κέντρα.

11. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παρο­χής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

12. Οι εποχικές επιχειρήσεις.

13. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κ.λπ.) και δε διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχό­ληση των ωφελουμένων εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσί­ες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περι­πτώσεις 9 έως 13, η επιχείρηση για να ενταχθεί πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσε­ων 9 έως 13.

14. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερο­μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμε­τοχής α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφα­ση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προ­κύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγ­χους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α) και β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

5.3.2. Ωφελούμενοι - Άνεργοι

Δυνητικά ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

α) Όσοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απόκτησης ερ­γασιακής εμπειρίας του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α' της παρούσας,

β) όσοι ολοκλήρωσαν την επαγγελματική κατάρτιση του άρθρου 4 του κεφαλαίου Β' της παρούσας,

γ) όσοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling» και δεν έχουν προωθηθεί σε απασχόληση διατηρώντας την ιδιότητα του ανέργου τόσο κατά την έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης όσο και κατά την υπόδειξή τους στην υποψήφιο δικαιούχο επιχείρηση.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελουμένων σε επι­χειρήσεις:

1) Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

αα. Είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μετα­βιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

Δράσεις που αφορούν σε μαθητεία, κατάρτιση/πρα­κτική άσκηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δεν θεωρούνται απασχόληση.

ββ. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

γγ. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α· βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.

δδ. Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει­στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

2) Για άτομα που:

i. Είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε, της επιχεί­ρησης που αιτείται την συμμετοχή της στο πρόγραμμα,

ii. Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., της επιχείρησης που αιτείται την υπαγωγή της στο πρόγραμμα, πλην των με­λών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων που αιτούνται την υπαγωγή τους στο πρό­γραμμα, πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνι­κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών με­λών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

v. τυχόν τοποθετούνται με τις διατάξεις του ν. 2643/1998,

vi. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί­ρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθο­λογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,

vii. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

viii. θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

5.4. Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης 5.4.1. Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμ­ματος ορίζεται σε:

α. οκτώ (8) μήνες για όσους συμμετείχαν στη β) και γ) περίπτωση της παραγράφου 5.3.2 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας,

β. τέσσερις (4) μήνες για τους ωφελούμενους/ασκού­μενους της περίπτωσης α) της παραγράφου 5.3.2 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας.

5.4.2. Ποσό Επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελού­μενου με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορ­φώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1 /25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε­ριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστου­γέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

5.5 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

5.5.1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλω­σης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), επιλέγοντας από σχετική λίστα ειδικότητες των προς τοποθέτηση ωφελουμένων σύμφωνα με το Παράρτημα 11 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλη­σης.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ­λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

5.5.2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά την υπο­βολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα επισυνάπτουν με ηλεκτρονική σάρωση:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επι­τηδεύματος (αρχική ή/και τροποποιητική).

2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επι­χείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της, το ΑΦΜ της επιχείρησης καθώς και κατα­στατικά των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι δικαιούχοι κατά το παρελθόν.

5.5.3. Επίσης στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρό­σωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρό­σωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

5.5.4. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά­νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκλη­ση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συ­στήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ­ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

Η ακριβής διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αί­τησης θα εξειδικευτεί στη Δημόσια Πρόσκληση.

5.6. Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης της αίτησης υπαγωγής των εργοδοτών και τοποθέτησης ωφελου­μένων.

5.6.1 Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπα­γωγής το ΚΠΑ2 Καλλιθέας, προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα. Αρμόδιος για την έκ­δοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνη­τικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθη­σαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστη­ριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφε­ρόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑ­ΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (όσον αφορά στις περιπτώσεις των ομογενών και των πολιτών τρίτων χωρών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis).

Προκειμένου για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, ο Προϊστάμενος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΚΠΑ2 Καλλιθέας δύνανται να ζητούν από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπλη­ρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων με σκοπό της ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση υπαγωγής ή απορριπτική απόφαση) και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

5.6.2 Έγκριση- Τοποθέτηση ωφελουμένων

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

Η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη των ωφελου­μένων:

α. Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α' της παρούσας.

β. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στην επιχείρηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, για τους εγγεγραμμένους ανέργους που είναι έτοιμοι για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και για τους ωφελούμενους του κεφαλαίου Β' της παρούσας, μέσω συστατικού σημειώματος που θα εκδοθεί από τον αρμό­διο εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΚΠΑ2 Καλλιθέας ανα­ζητούν τους υποψηφίους από τις ομάδες στόχου που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδο­λογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling» και τους καλούν με κάθε πρόσφορο μέσο για υπόδειξη, σύμφωνα με τις ειδικότητες που περιγράφονται στο Πα­ράρτημα 11 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων, μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη του επι­χορηγούμενου καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφο­ριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο: και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμά­των, τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος, δη­λαδή: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ωφελουμένων των δράσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, κατάρτισης, καθώς και εγγεγραμμένων ανέργων έτοιμων για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling"».

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του επιχο­ρηγούμενου ατόμου κατά τη διάρκεια του προγράμμα­τος, το πρόγραμμα διακόπτεται και η επιχείρηση δεν δύναται να προβεί σε αντικατάσταση. Στην ανωτέρω περίπτωση ισχύουν οι δεσμεύσεις της παρ. 5.1 Ο της πα­ρούσας σχετικά με την μείωση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας ταυτοποί­ηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσλη­ψη, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας προβαίνει στην έκδοση απόφασης ί) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυ­ψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ίί) τροποποίη­σης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχεί­ρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλ­λιθέας προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν ανήκουν στις ομάδες ωφελουμένων των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5.3.2 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας, οι ανωτέρω προσλήψεις δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του προγράμματος και ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ­νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλη­σης αντίστοιχα.

5.7. Διαδικασία υλοποίησης -Παρακολούθηση Πράξεων

5.7.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης

Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως μήνας απασχό­λησης, υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.

Β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει είναι τα εξής:

1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

γ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,

δ. την ημερομηνία γέννησής τους,

ε. τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

στ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι­ούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,

ζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώ­θηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επι­χορήγηση.

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνό­λου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυ­νη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην απόφα­ση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρη­ση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊ­στάμενο του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρή­ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώ­σει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ­γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ-Σ.ΕΠ.Ε. -ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4- ετήσιος πίνακας κατά­στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό­σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τρα­πέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης-εργοδότη. 5.8. Παρακολούθηση Πράξεων -Επαληθεύσεις - Πι­στοποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επι­βεβαίωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

Κάθε αίτημα καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου - πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται από τον δικαι­ούχο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως ανα­φέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5.7.1. της παρούσας. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ) να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (1 Ο) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τε­λευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407 /2013).

Δυνάμει του Κανονισμού 1407 /13 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέ­πει να διατηρούνται επί (δέκα) 1 Ο οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαε­τής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρ­χής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

5.8.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμε­νος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος.

Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και Ενωσιακό, νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση και το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθε­ση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρή­σεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προ­βλεπόμενων προθεσμιών.

Συγκεκριμένα:

1. Ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολο­γητικά, και εντός δύο (2) μηνών πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμέ­νου (επιτόπιοι έλεγχοι). Η ανάθεση γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κλπ.) και ελέγχονται τα εξής:

Α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δη­λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

Β. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει η ρύθμιση να προ­σκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβά­νεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθ­μισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.

Γ. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ­γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσλη­ψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρό­σληψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πλη­ροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δ. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

2. Ειδικότερα, στην πρώτη επιτόπια επαλήθευση ελέγ­χονται και τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής καθώς και οι Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και αυτών που έχουν συνταχθεί έως την διεξαγωγή της επι­τόπιας επαλήθευσης. Σε περίπτωση που κατά την επα­λήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καλλιθέας εκδίδει από­φαση ανάκλησης της υπαγωγής η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση ορι­στικοποιείται.

Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία με την έκδοση σχετικής απόφασης (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων, παραγρα­φή κ.λπ.).

Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος, οι ελεγ­χόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν ειδι­κό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα έγγραφα και παραστατικά.

5.8.2 Διοικητική Επαλήθευση

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοι­κητικής επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Στη συ­νέχεια ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης εφόσον κρίνεται απα­ραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (4μηνο και 8μηνο διάστημα προγράμματος).

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνο­λικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστα­σία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4144/2013 ορίζει ότι:

1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπη­ρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρ­μοδιοτήτων του.

2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διε­νεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διε­νήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5.9. Καταβολή επιχορήγησης

Το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, ύστερα από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπι­ας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την κα­ταβολή της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ­πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επι­χείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

5.1 0. Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δε­σμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμε­νες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρ­χον δεσμευόμενο προσωπικό της οφείλει να το αντικατα­στήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του επιχο­ρηγούμενου προσωπικού το πρόγραμμα διακόπτεται χωρίς επιπτώσεις για την επιχείρηση και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του και η συνέχιση του προγράμματος.

Στην ανωτέρω περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε μείωση του δεσμευόμενου μη επιχο­ρηγούμενου προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγού­μενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:

i. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

ii. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης

iii. η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονο­μικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου και

iv. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως κα­ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου 5.8.1 της παρούσας και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχο­ρηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχο­ρηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση του προϋπάρ­χοντος προσωπικού εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυ­χόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημε­ρομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επι­χορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσω­πικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επι­χορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε:

α. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό­τησης,

β. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμέ­νου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου δ. φυλάκιση και θάνατο,

ε. η οικειοθελής αποχώρηση η οποία δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.

Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για καθένα από τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατη­ρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό δι­άστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα­θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγμα­τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα­ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμμα­τος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύε­ται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργα­ζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ' όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/ Δ 1632/2011 (Β' 266) ως ισχύει, ή σε παραβά­σεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ και αυτές έχουν απο­κτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

5.11. Διακοπή-Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν. 1262/1982 (Α' 70), όπως ισχύει, για την επιστροφή του ποσού στον ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ­θρων 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α' 43) και του άρ­θρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

5.12. Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθέ­νειας εργαζόμενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορη­γείται μετά από αίτηση του εργαζομένου Η παράταση­ επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 6

Κοινές διατάξεις

6.1. Επίλυση Διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι­ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 (Β' 708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλει­στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκ­δοθεί από το ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προ­σκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προ­ϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρ­μόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχεί­ρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλε­κτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας.

6.2. Πληροφόρηση

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμ­μα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr). Επίσης, συντάσσε­ται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμ­ματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία ( από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλο­ποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγη­ση του προγράμματος. Παράλληλα τηρούνται οι απαιτή­σεις του ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις απο­φάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαι­τήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αποτελούν αντι­κείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προ­γράμματος.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά­ στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύ­νανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

6.3. Τελικές διατάξεις

1. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην εφημε­ρίδα της Κυβέρνησης, εκδίδονται αρχικά οι Δημόσιες Προσκλήσεις των προγραμμάτων α) απόκτησης εργα­σιακής εμπειρίας του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α' και β) επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 4 του κεφα­λαίου Β' της παρούσας και πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων, ακολουθεί η έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας, του άρθρου 5 του κεφαλαίου Γ της παρούσας.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των παρόχων για υπαγωγή στη δράση του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α' και των δικαιούχων για υπαγωγή στη δράση του άρθρου 5 του κεφαλαίου Γ της παρούσας, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνε­χίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουρ­γηθούν κενές θέσεις.

3. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση της να αναστείλει, παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο