Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2005 ]

Εγκ. ΙΚΑ. 17/21.03.05 Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2005.

(Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2005. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Εγκ. Ι.Κ.Α.17/04.03.05 Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2005.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε την µε αρ. πρωτ. Φ11321/5811/457/4.3.2005 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2606/98 , για το έτος 2005 χορηγείται αύξηση στο συνολικό ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/1992 , όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.04, σε ποσοστό 4% επί του ποσού.

Έπειτα από τα παραπάνω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.1.2005 διαμορφώνονται σύμφωνα µε το συνημμένο Πίνακα 2.

2. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί από 1.1.2005 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31.12.2004, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1.1.2005, µε ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πριν από την 31.12.2004.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αύξηση αφορά όλο το έτος 2005, δεδομένου ότι µε τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β΄ εξάμηνο, δηλαδή από 1.7.2005.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1.1.2005 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 1Α.

β) Όπως είναι γνωστό, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων µε ανήλικα παιδιά, που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δε χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυντ/χους.

Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δε χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωτικό δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο., όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ό οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του ΥΑΚΠ, δε δικαιούνται το Κ.Ο., αλλά µόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων (είτε αυξητική είτε μειωτική) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε µέλη οικογένειας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ. 4 του β΄ εδαφίου του Ν. 1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της ΑΤΑ από µία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 ΕΥΡ. το μήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Μετά την αύξηση των ορίων μισθών, καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2005, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3239,00 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2606/1998 (Α 89)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του Π.Δ. 372/95 (Α201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το µε αρ.πρωτ. 8323/87/3-3-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2005».

5. Το µε αρ. 5867/51/4-3-2005 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ, σύμφωνα µε το οποίο από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 373.316 χιλιάδες ευρώ περίπου στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92 .

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α 247).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν. 1976/91 αυξάνονται από 1-1-2002 κατά 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2005

Βασικό: 428,24

Προσαύξηση για σύζυγο: 32,12

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 21,39

Αύξηση: 4% επί του συνολικού ποσού

Α. Με σύζυγο και παιδιά.

Κατηγορία Σύνταξης Βασικό Κ.Ο. (χωρίς προσαυξήσεις) Κ.Ο. µε σύζυγο Κ.Ο. µε σύζυγο και 1 παιδί Κ.Ο. µε σύζυγο και 2 παιδιά Κ.Ο. µε σύζυγο και 3 παιδιά
Γήρατος 428,24 459,74 480,20 500,40 520,67
Αναπηρίας 428,24 459,74 480,20 500,40 520,67
Μελών Οικογενείας 385,40 - - - -

Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.

Κατηγορία Σύνταξης

Κ.Ο. µε 1 παιδί

Κ.Ο. µε 2 παιδιά

Κ.Ο. µε 3 παιδιά

Γήρατος

449,39

470,05

490,30

Αναπηρίας

449,39

470,05

490,30

Γ. Απόλυτη αναπηρία.

Γήρατος: 214,12

Αναπηρίας: 214,12

Μελών Οικογένειας: 192,70

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1 Α
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1-1-2005.

Αύξηση: 4%

Κατηγορία Σύνταξης Κατώτατο όριο
Γήρατος- Αναπηρίας 106,97 ¤
Θανάτου 85,57 ¤

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2
ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Από 1/1 έως 31/12/05

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ Τ.Η. ΕΥΡΩ
0-10,34 9,73
10,35-12,30 11,70
12,31-14,63 14,07
14,64-17,19 16,17
17,20-19,66 18,68
19,67-22,21 21,22
22,22-24,58 23,56
24,59-26,73 25,86
26,74-29,22 28,26
29,23-31,36 10η 30,53
31,37-34,46 11η 32,67
34,47-37,36 12η 35,60
37,37-40,63 13η 38,78
40,64-43,80 14η 42,08
43,81-46,78 15η 44,98
46,79-49,77 16η 48,05
49,78-52,57 17 η 50,89
52,58-55,46 18η 53,77
55,47-58,47 19η 56,69
58,48-61,15 20η 59,43
61,16-63,75 21η 62,16
63,76-66,61 22η 64,78
66,62-69,75 23η 67,83
69,76-72,96 24η 71,05
72,97-76,13 25η 74,22
76,14-79,30 26η 77,38
79,31-82,34 27η 80,56
82,35-85,62 28η 83,55
0-7,07 1η ΕΙΔΙΚΗ 7,07

Ανώτατο όριο αποδοχών: 85,62 Χ 25= 2140,50 ¤ .ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο