Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2005 ]

ΠΟΛ.1049/15.3.2005 Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.Α., στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3310/2005, δεν οφείλεται φόρος.

(Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.Α., στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3310/2005, δεν οφείλεται φόρος.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 15 Μαρτίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1017212/10346/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1049


ΘΕΜΑ: Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο ΧΑΑ, στα πλαίσια εφαρμογής του N.3310/2005, δεν οφείλεται φόρος.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, όπως τέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 και ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 33 του Ν. 2778/1999, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5%.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, σε συνδυασμό με αυτές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 3296/2004, ορίζεται, ότι επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5%ο στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, οι οποίες εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών (παράγραφος 1), καθώς και με εξωχώριες εταιρίες ή με εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης στις οποίες συμμετέχουν οι τελευταίες με ποσοστό μεγαλύτερο του 1% (παρ. 4).

Παράβαση των οριζομένων από τις πιο πάνω διατάξεις επισύρει τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 7 ή της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4, αντίστοιχα, κυρώσεις.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του νόμου αυτού εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του (14.02.2005). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ονομαστικοποίηση, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις γίνονται ατελώς.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 αποβλέπουν στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιβλήθηκε η υποχρεωτική μεταβίβαση των μετοχών όσων εταιριών δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκαν οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3310/2005 περί απαλλαγής των μεταβιβάσεων μετοχών των υπόψη εταιριών με ατέλεια. Συνεπώς, κατά τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο περιόδου των 4 μηνών, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος 1,5% ή 5%, κατά περίπτωση, καθόσον αφενός μεν η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3310/2005 είναι υποχρεωτική, αφετέρου για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού οι ως άνω διατάξεις αποβλέπουν στη διευκόλυνση των υπόψη μεταβιβάσεων, χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, υπό συνήθεις συνθήκες μεταβιβάσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο