Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2005 ]

ΠΟΛ.1048/15.3.2005 Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1026213/477/Α0012
Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.30)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β'

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

AΠOΦAΣH
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).

3. Τις διατάξεις της 1101093/322/0013/ΠΟΛ..1137/15.92.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

4. Τις διατάξεις της 1104276/333/0013/ για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004.

5. Τις διατάξεις της 1016387/52/0013/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων.

6. Τη διευκόλυνση των φορολογουμένων για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9).

7. Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 1017112/307/Α0012/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικότερα η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) είτε η φορολογική δήλωση (εντ. Ε1) υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου ως εξής:

Μέχρι 25 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.
Μέχρι 29 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.
Μέχρι 02 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.
Μέχρι 06 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.
Μέχρι 10 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.
Μέχρι 14 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.
Μέχρι 18 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.
Μέχρι 22 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.
Μέχρι 26 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.
Μέχρι 30 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Στην περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, εκτός από τη συμπλήρωση του κωδικού 617, θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακριβές αντίγραφο


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο