Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.45886/2018 Αποδοχές ιατρικού προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας

(Αποδοχές ιατρικού προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13 / 6 /2018
Αριθ.Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.45886
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδ.: 104 33
Πληροφορίες: Χ.Τζώρτζη
Τηλέφωνο: 213 2161624
FAX: 213 216 1919
E - MAIL: [email protected]

ΘΕΜΑ: Αποδοχές ιατρικού προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας.

Σχετ.: α) Τα άρθρα 136-139 του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017).
β) Το άρθρο 9 του Ν.4498/2017 «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 172/Α/16- 11-2017), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 137 του Ν.4472/2017.
γ) Η υπ' αρ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/8-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5α) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α')».
δ) Η αρ. οικ.2/52259/ΔΕΠ/19.7.2017 εγκύκλιος του ΓΛΚ.
ε) Η αρ. Γ1α/ΓΠ 9105/14-3-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

Σε απάντηση ερωτημάτων των ΥΠΕ, αναφορικά με τις αποδοχές του ιατρικού προσωπικού των ΤΟΜΥ, και σε συνέχεια του ως άνω (ε) σχετικού παρέχονται διευκρινίσεις.

Η ως άνω (γ) σχετική κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει με ειδικό τρόπο τις αποδοχές του προσλαμβανόμενου προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας. Αναλυτικότερα για το ιατρικό προσωπικό, προβλέπεται ότι οι ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του Επιμελητή Α', όπως καθορίζονται ρητά στα άρθρα 136 - 139 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α').

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4472/2017 και την ως άνω (δ) σχετική εγκύκλιο ο βασικός μισθός του ΜΚ 1 του Επιμελητή Α ΕΣΥ είναι 1.713 ευρώ. Με το άρθρο 137 παρ. 1 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται ανά μισθολογικό κλιμάκιο (1 χρόνος στο ΜΚ 1 και δύο χρόνια στα υπόλοιπα ΜΚ). Επίσης, στη παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «...Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.». Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας της Παθολογίας είναι πέντε (5) έτη, της Γενικής Ιατρικής τέσσερα (4) έτη και της Παιδιατρικής τέσσερα (4) έτη (σχετ. ΠΔ 415/1994) οι ιατροί των ΤΟΜΥ κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά ειδικότητα ως εξής:

• Παθολόγοι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 4 είναι 1.894 ευρώ.

• Γενικοί Ιατροί και Παιδίατροι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας, λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 είναι 1.833 ευρώ.

Επιπλέον των προαναφερόμενων, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, υπολογίζεται ο αντίστοιχος χρόνος προϋπηρεσίας και τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια.

Με το άρθρο 9 του Ν.4498/2017 αρμόδιο όργανο ορίζεται «......για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευομένους ο Διοικητής του οικείου νοσοκομείου ή ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της.»

Σύμφωνα με τα (α) και (δ) σχετικά, ο βασικός μισθός του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του Επιμελητή Α ΕΣΥ διαμορφώνεται με πρόσθεση στο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου του ποσού των 60 ευρώ [=67 ευρώ (ΜΚ Συντονιστή Διευθυντή) * 90%].

Επίσης, τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι: i) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), ii) η οικογενειακή παροχή (σχετ. το άρθρο 15 του ν.4354/2015) και iii) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ). Τα επιδόματα καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο καθιέρωσης τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα με τις ελάχιστες αποδοχές του ιατρικού προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔ. ΝΟΣΟΚ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΜΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

(ΜΚ 4) 1.894

295

2.189

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

(ΜΚ 3) 1.833

295

2.128


Επί των προαναφερομένων μικτών αποδοχών προστίθενται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και τα ΜΚ τυχόν επιπλέον προϋπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο