Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1090857 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/1614/19-04-2018 (1624 Β) Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/01 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)»

(Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/1614/19-04-2018 (1624 Β) Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/01 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1090857 ΕΞ2018/05-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:
1) Στ. Σάμιος, Στ. Χατζηγεωργίου
2) Χ. Αλεξόπουλος, Ηλ. Κακουλίδης
Τηλέφωνο:
1) 2106479221, 222
2) 2106479137
Fax:210 6468272
E-Mail: [email protected]
[email protected]

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες: 1) Ανδρούτσου Μ.
2) Τσετσέκου Δεσπ.
Τηλέφωνο: 1) 210 6987413
2) 2106987509
Fax:1) 210 6987408
2) 2106987506
E-Mail: 1) [email protected]
2) [email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 30/003/000/1614/2018 (1624 Β) Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/01 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785)».


Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624 Β' και ισχύει από τη δημοσίευσή της (19-04-2018).

Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων

α) της παρ. 2β'του άρθρου 3 του ν.2963/1922 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α'134),

β) της παρ. 4 του άρθρου 91 του ν.2960/2001» Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

γ) των περ. α' και ε' της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281), καθορίζει με τρόπο ολιστικό και ενιαίο τυποποιημένες διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου για τον έλεγχο, την ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση και επανογκομέτρηση) και την κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων, καθώς και την έγκριση χρήσης των δεξαμενών και των δοχείων αποθήκευσης ή γενικά τοποθέτησης των προϊόντων των άρθρων 80 (Αιθυλική αλκοόλη), 86 (μπύρα), 88 (ενδιάμεσα προϊόντα), 90 (κρασί) και 92 (ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) του ν.2960/2001 στις οικείες μονάδες παραγωγής και μεταποίησης, ως και στις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Μετρολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων.

Β. Ειδικότερα, επί των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία αποτελείται από το κυρίως σώμα και τα προσαρτημένα σε αυτήν παραρτήματα (Α' έως Ζ') επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στα άρθρα 1-2 καθορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου του Γ.Χ.Κ.), καθώς και οι απαραίτητοι ορισμοί για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της εν λόγω Απόφασης, ως «αιθυλική αλκοόλη» και «ποτά με αλκοόλη» νοούνται αντιστοίχως η αιθυλική αλκοόλη κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.2960/2001 τα αλκοολούχα προϊόντα των άρθρων 86, 88, 90 και 92 του εν λόγω νόμου.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ο όρος «Αιθυλική αλκοόλη» (ν.2960/2001, άρθρο 80) στην παρούσα απόφαση σύμφωνα με την προαναφερθείσα σχετική εξουσιοδότηση αυτής (ν.2969/2001, άρθρο 5 παρ. 4 περιπτ α' και β') αναφέρεται στα προϊόντα (αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης των κωδικών ΣΟ 22.07 και 22.08) που παραλαμβάνονται ως πρώτη ύλη από τούς ποτοποιούς (ν.2969/2001, άρθρο 5 παρ. 4), ως και στα παραγόμενα από αυτούς αλκοολούχα ποτά (κωδικός ΣΟ 22.08). Άλλωστε προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη, τα αποστάγματα και τα προϊόντα απόσταξης (κωδικός ΣΟ 22.07 και 22.08) όσον αφορά τα δοχεία συλλογής, τις δεξαμενές αποθήκευσης και τοποθέτησης εν γένει, στις οικείες μονάδες παραγωγής (οινοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας και αποσταγματοποιεία) διαλαμβάνει η υπ' αριθ 30/003/000/817/2018 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, που σας έχει κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1078766 ΕΞ 2018 Εγκύκλιο Διαταγή.

2. Στα άρθρα 3-5 καθορίζονται κατά βάση οι όροι και οι αναγκαίες απαιτήσεις και, κατά τρόπο γενικό, οι διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο-ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) αλλά και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, προκειμένου για τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης των δεξαμενών από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, την ανανέωση της έγκρισης χρήσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια μετρήσεων κατά τη χρήση (προμετρήσεις - επιμετρήσεις).

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη (άρθρο 3, παρ. 1) της κοινοποιούμενης Απόφασης, προαπαιτείται προκειμένου για τη χρησιμοποίηση των δεξαμενών αποθήκευσης και γενικά τοποθέτησης των προαναφερθέντων προϊόντων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο-ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) αλλά και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, σημειώνονται τα ακόλουθα:

α. Οι εργασίες για την ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) ως και την επανογκομέτρηση των εν λόγω δεξαμενών (μακροσκοπική εξέταση-επιθεώρηση, ογκομέτρηση και κατάρτιση του οικείου πίνακα ογκομέτρησης), διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και σχετικής προς τούτο έγκρισης επ' αυτής από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, μετά από εισήγηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, με την εφαρμογή του κατάλληλου (ανάλογα με το είδος, τη χωρητικότητα, τη χρήση κλπ. της δεξαμενής) διεθνούς προτύπου (Παράρτημα Δ της κοινοποιούμενης Απόφασης), σύμφωνα και με τη Σύσταση R 71:2008 του Διεθνούς Οργανισμού Μετρολογίας (OILM).

β. Οι εγκρίσεις χρήσης των δεξαμενών χορηγούνται (ως ήδη προελέχθη) από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, με βάση σχετική εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, μετά από έλεγχο από αυτή των υποβαλλομένων σχετικών στοιχείων και έχουν ισχύ για δέκα (10) έτη - υπό την προϋπόθεση της μη μεταβολής των στοιχείων και της θέσης της ελεγχόμενης δεξαμενής.

γ. Επιπλέον, με τα εν λόγω άρθρα, παρέχεται η δυνατότητα περιοδικών ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται επίσης από διαπιστευμένο φορέα, ανά πενταετία και κατ' αυτούς ελέγχεται μακροσκοπικά η δεξαμενή και επαληθεύεται ο ογκομετρικός πίνακας με έλεγχο ποσοστού 20% του αριθμού των σημείων της αρχικής ογκομετρήσεως, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, το οποίο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου.

δ. Επανογκομέτρηση των δεξαμενών διενεργείται επίσης από διαπιστευμένους φορείς κάθε δέκα (10) έτη ή κάθε δεκαπέντε (15) έτη (στην περίπτωση που έχει προηγηθεί περιοδικός έλεγχος ανά πενταετία), καθώς και σε ορισμένες σαφώς καθοριζόμενες περιπτώσεις όπως π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης της δεξαμενής, κατασκευαστικού χαρακτήρα τροποποιήσεων ή αλλαγών, κλπ.

3. Στο άρθρο 6, προβλέπονται οι σχετικοί έλεγχοι επαλήθευσης που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, καθώς και οι παραβάσεις-κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα καθοριζόμενα από την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες Ελέγχου διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό 5% κατ' ελάχιστον των εγκρινόμενων ετησίως αιτήσεων και οπωσδήποτε έναν τουλάχιστον έλεγχο ετησίως για κάθε διαπιστευμένο φορέα.

Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Τελωνείου Ελέγχου και αποτελείται από έναν υπάλληλο του αρμοδίου Τελωνείου και έναν χημικό υπάλληλο, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο την κτηθείσα στα θέματα των ελέγχων και των ογκομετρήσεων εμπειρία, βάσει εσωτερικής εκπαίδευσης ή σχετικού πιστοποιητικού επάρκειας (κατόπιν παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης).

Επιπλέον, στο εν λόγω άρθρο, όσον αφορά τις παραβάσεις - κυρώσεις, καθορίζεται ότι η ανακριβής, ελλιπής ή αναληθής αναφορά στοιχείων στην υποβαλλόμενη αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης, την παράταση ή την ανανέωση αυτής, αλλά και η μη τήρηση των λοιπών όρων και ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης απόφασης, εκ μέρους των οικείων επιτηδευματιών, συνιστούν παραβάσεις που τιμωρούνται με τις ειδικότερες, κατά περίπτωση προϊόντος, διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

4. Στο άρθρο 7, προκειμένου για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, προβλέπεται η πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους των αρμοδίων Αρχών Ελέγχου σχετικά με την προβλεπόμενη, από την εν λόγω Απόφαση, μεθοδολογία για τη διενέργεια των ογκομετρήσεων καθώς και γενικότερα σε θέματα μετρολογίας. Περαιτέρω, στο εν λόγω άρθρο 7, προς διευκόλυνση του ασκούμενου από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, προβλέπεται η τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου, στο οποίο θα καταχωρούνται οι διαπιστευμένοι φορείς που διενεργούν μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών συλλογής και αποθήκευσης. Στο εν λόγω μητρώο θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης, μέχρι την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου, στις περιπτώσεις που τα ευρήματα από τους σχετικούς διενεργούμενους ελέγχους δεν είναι ικανοποιητικά ενημερώνονται άμεσα οι οικείες κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. προκειμένου αυτές να προβούν στη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών Ελέγχου.

5. Με τη ρύθμιση του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Απόφασης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31-12-2019 η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις - Διαχείριση αποθεμάτων» της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. «καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001 - Τροποποίηση της αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ Β' 1872) Α.Υ.Ο. "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή"» (Β'2785), όπως ισχύει, για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και των δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01, ήτοι κρασί και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα

6. Στο άρθρο 9, για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είτε μονάδων παραγωγής και μεταποίησης, είτε φορολογικών αποθηκών εμπορίας, προβλέπονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα :

α. Οι δεξαμενές που έχουν ήδη, κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, ογκομετρηθεί, από τις αρμόδιες επιτροπές, βάσει της ισχύουσας έως σήμερα νομοθεσίας, θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί εφ όσον δεν έχει παρέλθει δεκαετία από της καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.

Επισημαίνεται ότι (στην περίπτωση αυτή), μετά την λήξη της ισχύος των οικείων ογκομετρικών πινάκων, για την αναγνώριση και την έγκριση χρήσης των δεξαμενών τηρούνται οι όροι και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη Απόφαση.

β. Παρέχεται στους νομίμως λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης ποτοποιούς και ζυθοποιούς προθεσμία δύο ετών από την εν λόγω ημερομηνία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών, στις οποίες τοποθετούνται τα οικεία από τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης προϊόντα.

γ. Για χρονικό διάστημα δύο ετών (από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης) παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και ογκομετρήσεων και από μη διαπιστευμένους φορείς υπό τους καθοριζόμενους βεβαίως όρους και προϋποθέσεις στις σχετικές ρυθμίσεις της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης.

δ. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας, από τους ήδη λειτουργούντες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, επιτηδευματίες, του απαραίτητου, για τις μετρήσεις κατά τη χρήση των δεξαμενών, διακριβωμένου εξοπλισμού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

7. Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι, από την έναρξη ισχύος της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, παύει να ισχύει η υπ' αριθ. Τ.3200/25/30-05-1968 Α.Υ.Ο. κατά το μέρος που αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης ως και οι εκδοθείσες σε τροποποίηση αυτής Α.Υ.Ο. καθώς και κάθε άλλη σχετική Δ.Υ.Ο. που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της κοινοποιούμενης Απόφασης.

8. Αναφορικά με τα Παραρτήματα της εν λόγω Απόφασης σημειώνεται ότι:

α. Με το Παράρτημα Α' καθορίζονται οι αναγκαίοι, για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης, ορισμοί και ορολογία ενώ αναλύονται οι χρησιμοποιούμενες στο σώμα της απόφασης συντομογραφίες.

β. Στο Παράρτημα Β' ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι δεξαμενές.

γ. Στο Παράρτημα Γ' καθορίζονται τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών.

δ. Το Παράρτημα Δ' αποτελείται από το Μέρος 1, στο οποίο περιλαμβάνονται (αναλυτικά) οι μετρολογικοί έλεγχοι, προκειμένου τόσο για τον αρχικό έλεγχο - ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) όσο και κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο (κατά τη χρήση) - επαλήθευση στοιχείων, καθώς και οι μέθοδοι ογκομετρήσεως, ως και από το Μέρος 2, στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά στην ογκομετρική μέθοδο, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου για τις δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη κατ' άρθρο 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001, στις οικείες μονάδες παραγωγής (ποτοποιεία, ζυθοποιεία, οινοποιεία και εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών από ζύμωση (του κωδικού ΣΟ 22.06).

ε. Στο Παράρτημα Ε1', το οποίο ομοίως αποτελείται από δύο μέρη, καθορίζονται αναλυτικά οι διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο - ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) [Μέρος 1] καθώς και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση [Μέρος 2], προκειμένου για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ή γενικά τοποθέτησης αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη κατ' άρθρο 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001, ως και την ανανέωση αυτής.

στ. Στο Παράρτημα ΣΤ' καθορίζεται το σχετικό για την έγκριση χρήσης της δεξαμενής υπόδειγμα.

ζ. Στο Παράρτημα Ζ' καθορίζονται τα απαραίτητα μέσα και όργανα (τεχνικός και λοιπός εξοπλισμός) που οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες προκειμένου για την διενέργεια των μετρήσεων (προμετρήσεων και επιμετρήσεων) κατά τη χρήση των εγκεκριμένων δεξαμενών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές και Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, στο πλαίσιο της αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης των ρυθμίσεων που διέπουν τις διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών, στις οποίες αποθηκεύονται ή τοποθετούνται τα κατά την παράγραφο 2 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. προϊόντα (αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη κατ' άρθρο 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001) ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους και για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις και την κοινοποιούμενη Απόφαση και να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνσή τους και την ταχεία διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο