Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ ΑΝΠΓ/36225/ 3006/2018 Εφαρμογή της υπ' αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους Γενικούς Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του

(Εφαρμογή της υπ' αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους Γενικούς Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του)

Κατηγορία: Λοιπά

36225/3006
13/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της υπ' αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους Γενικούς Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ, Άρθρο 9) και την εθνική νομοθεσία που την ενσωματώνει (Ν.3199/2003, ΦΕΚ Α' 280/09-12-2003 και ΠΔ 51/2007, ΦΕΚΑ'54/08-03-2007, όπως ισχύουν) εκδόθηκε η υπ'αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκαν οι Γενικοί Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και η μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Σκοπός της εν λόγω απόφασης αποτελεί η επίτευξη της βιώσιμης χρήσης και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007 και η διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου χαρακτήρα του νερού, ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ολοκλήρωσε την οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου για κάθε χρήση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Α.1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:


• Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων εγκρίνεται το Περιβαλλοντικό Κόστος και το Κόστος Πόρου ανά κυβικό μέτρο νερού που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες για κάθε χρήση.

• Οι Διευθύνσεις Υδάτων, γνωστοποιούν, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και στους οικείους ΟΤΑ Α' βαθμού το «περιβαλλοντικό κόστος» και το «κόστος πόρου», για τα Υδατικά Συστήματα στα οποία προβλέπεται περιβαλλοντικό κόστος ή κόστος πόρου από τα αντίστοιχα ΣΔΛΑΠ .Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου δύναται να προσδιορίζεται ανά Υδατικό Σύστημα ή ομάδα Υδατικών Συστημάτων.

• Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται το «περιβαλλοντικό τέλος» για τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, για τα Υδατικά Συστήματα στα οποία προβλέπεται περιβαλλοντικό κόστος ή κόστος πόρου από τα αντίστοιχα ΣΔΛΑΠ.

• Στο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης των εσόδων που προέρχονται από τα περιβαλλοντικά τέλη συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση προς την ΕΓΥ εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε έτους με έτος αναφοράς το προηγούμενο.

• Οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος στα υδάτινα συστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ετησίως, μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης/ πληροφοριακό σύστημα). Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται στην ΕΓΥ προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αξιολογεί και να ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

• Οι Δ/νσεις Υδάτων, σε συνεργασία με την ΕΓΥ και με βάση τις ανωτέρω ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ, ενημερώνουν τους παρόχους προκειμένου να προβαίνουν σε προγραμματισμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 και εκδίδουν συστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, της εν λόγω Απόφασης.

Α.2. Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της εν λόγω Απόφασης:

• Προσδιορίζουν το χρηματοοικονομικό κόστος ετησίως λαμβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω Απόφαση.

• Εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους και το περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το κόστος πόρου και κοινοποιούν τη σχετική απόφασή τους στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

• Αναγράφουν στα τιμολόγιά τους υποχρεωτικά, με διακριτό και ευκρινή τρόπο, το "περιβαλλοντικό τέλος". Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την χρηματοδότηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων των ΣΔΛΑΠ. Από το ανωτέρω ποσό, το 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών εξαιρουμένων των πολυμετοχικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης.

• Στις περιπτώσεις υδρογεωτρήσεων εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων οι οικείοι ΟΤΑ Α' βαθμού κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους ΟΤΑ υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την χρηματοδότηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων, μετά από παρακράτηση του 2,5% για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Το περιβαλλοντικό τέλος κοινοποιείται ετησίως στους ΟΤΑ Α' Βαθμού από την οικεία Δ/νση Υδάτων.

• Γνωστοποιούν στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι τις 30/6 κάθε έτους, με έτος έναρξης το 2019, το ύψος του εισπραχθέντος ποσού των αποδιδόμενων τελών στον Ειδικό Λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων στα πλαίσια της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης.

Β. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΎΔΑΤΟΣ


Για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας, μέσω πληροφοριακού συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στον ιστοχώρο του Υ.Π.ΕΝ. http://wsm.ypeka.gr.

Η πρώτη περίοδος εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ξεκινά από 01/07/2018, ως εκ τούτου οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν ορίσει εξουσιοδοτημένους χρήστες-σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία με την ΕΓΥ-, στους οποίους θα παρασχεθούν κωδικοί πρόσβασης.

Πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα θα έχουν:
• η ΕΓΥ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής για τη διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος και της κατάρτισης ετήσιας εθνικής έκθεσης η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Π.ΕΝ.
• οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος και την κατάρτιση των σχετικών εκθέσεων για την περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
• οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για την υποβολή στοιχείων

Οι πάροχοι εισάγουν στο πληροφοριακό σύστημα ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο έτος. Για τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης υποβάλλονται επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία:
- Διακοπές υδροδότησης νερού ύδρευσης (διάρκεια, επηρεαζόμενος πληθυσμός).
- Αριθμός εργαζομένων ανά τομέα απασχόλησης (διοικητικό, τεχνικό και εργατικό δυναμικό).
- Εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό ανά τομέα απασχόλησης σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας.
- Εισπραξιμότητα.
- Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρεών και οφειλών, ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρεών.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος της περιοχής αρμοδιότητα σας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο