Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

Αριθμ. 2/45123/ΔΠΓΚ/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).

(Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/45123/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 2180/12.06.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145).

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

7. Την ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας χρηματοδότησης και εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την ανάγκη παράτασης του προγράμματος έκτακτης χρηματοδότησης και επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,

αποφασίζουμε:

1. Η περίπτωση δ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου A3 του μέρους Α της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/29.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου A3 του μέρους Α της αριθ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αιτήματα με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες».

3. Η περίπτωση β της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες».

5. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 10 της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 31.8.2018».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β' 1932), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο