Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 31464/708/2018 Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018».

(Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018».)

Κατηγορία: Λοιπά

New Page 3

Αριθμ. οικ. 31464/708

(ΦΕΚ Β' 2154/11.06.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 

1.  Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’/91) σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’/125).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’/146).

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’/232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α’/57) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της περ. β’της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’/65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 1586/1986 (Α’/37).

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’/101), όπως ισχύει.

6.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’/87), όπως ισχύει.

7.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.11 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’/222).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’/143) όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’/29).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’/83).

11.    Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ.3/ 6-6-1952 «Περί  εκπαιδεύσεως μαθητών  −  τεχνιτών» (Α’/157).

12.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

13.  Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

14.   Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α’/208)

15.   Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’/181)

16.   Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’/168) , όπως ισχύει.

17.  Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’/181).

18.   Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192).

19.  Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

20. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).

21.  Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).

22. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’/2168).

23.   Την υπ’ αριθμ.  Υ197/16-11-2016  απόφαση  του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’/3722), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β’/4233) και Υ12/14-3-2018 (Β’/978) όμοιές της.

24. Τη με αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη»  (Β’/3818).

25.  Την με αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’/695).

26. Την με αριθμ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’/814)όπως ισχύει.

27.  Τη με αριθμ. 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β’/491) όπως ισχύει και ιδίως η παράγραφος Γ του άρθρου 2 και το άρθρο 7.

28. Τους Κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

29.  Τη με αριθμό 40041/12-04-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α’ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (Β’ 639).

30. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄ 3521) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’/1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

31. Τη με αριθμ. πρωτ. 61737/2210/23-1-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2018», όπως ισχύει.

32.  Τη με αριθμό 346/09/06-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

33. Το με αριθμ. 14249/27-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

34. Τις εγκρίσεις δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπαιδευτικών μονάδων α) με αριθμ. 1435/20-2-2018 της Προϊσταμένης της Περφ/κης Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ για ποσό 6.378.560 Ευρώ (ΑΔΑ:6ΦΨΕ4691Ω2-Ζ9Ζ), β) με αριθμ. 440/16-2-2018 του Περιφερειακού Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ποσό 1.200.000 Ευρώ (ΑΔΑ:6ΒΟΦ4691Ω2-Ξ7Σ), γ) με αριθμ 930/15-22018 του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής  Δ/νσης  ΟΑΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  ποσό 3.000.000 Ευρώ (ΑΔΑ:60ΓΦ4691Ω2-ΞΛΠ), δ) με αριθμ 375/16-2-2018 του Περιφερειακού Δ/ντή της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ηπείρου για ποσό 400.000 Ευρώ (ΑΔΑ:ΩΜ6Γ4691Ω2-4ΤΝ), ε) με αριθμ 551/15-2-2018 του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Κρήτης για ποσό 900.000 Ευρώ (ΑΔΑ:ΩΩΚΚ4691Ω2-Π9Ξ), στ) με αριθμ 221/26-1-2018 και η) με αριθμ 403/9-2-2018 του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης  Υποστήριξης του ΟΑΕΔ για ποσά 1.200.000 Ευρώ και 259.440 Ευρώ αντίστοιχα (ΑΔΑ:6ΦΝ14691Ω2-ΘΦΥ και 6Λ6Ζ4691Ω29ΓΣ), θ) με αριθμ 644/15-2-2018 της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Πελοποννήσου για ποσό 1.500.000 Ευρώ (ΑΔΑ: ΨΖΑ34691Ω2-ΥΓ4) και ι) με αριθμ 461/16-2-2018  της  Προϊσταμένης  της  Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας για ποσό 1.200.000 Ευρώ (ΑΔΑ:ΩΟΕΘ4691Ω2-ΓΒΑ).

35. Τη με αριθ. 16818/1361/16-04-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 16.038.000 Ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές» του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. του έτους 2018, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 και από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί ως εξής: α) Ποσό ύψους 11.000.000 Ευρώ από το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» τομέας «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 561/30-01-2018 Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ» [κωδ. ΕΔΒΜ44] (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4, Κωδικός Πρόσκλησης Πράξης 10.4.1.06.01 για την Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ-Α.Π.7, 8, 9), βάσει της νο.16 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (12-5-2017), περί έγκρισης εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" (ΑΔΑ:Ω65Α465Χ18ΣΡΩ)

β) Ποσό ύψους 5.038.000 Ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 0545) και κατανέμεται κατ’ έτος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας,

αποφασίζουμε:

Την επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018 ως εξής:

Άρθρο 1

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το με αρ. 3/06.06.52 (Α’/157) Β.Δ. «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών», και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το ν. 1566/1985 (Α’/167).

Με το ν. 2640/1998 (Α’/206) εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α & Β Κύκλου). Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) βάσει του ν. 3475/2006 (Α’/146) και του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’/83).

Στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ που λειτουργούν  στο  πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές και Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Άρθρο 2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών.

Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για 15.500 μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική άσκηση. Για τους μαθητευόμενους ισχύουν οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 9 της με αριθμ. Φ.7/136312/Δ4/17 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους –Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υ.Π.Π.Ε.Θ.» (Β’/2859).

Το ποσό της επιδότησης των 11 Ευρώ καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας, των δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται και το κόστος τους βαρύνει ανάλογα με το χώρο πραγματοποίησης της Μαθητείας ως εξής:

1.  Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ.

2.   Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητευόμενων που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, καταβάλλεται στους μαθητευόμενους στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.

3.   Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητευόμενων που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται στους μαθητευόμενους από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 1346/83 και ν. 3144/2003).

4. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των μαθητευόμενων και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 αναλύονται ως εξής:

Β’ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2017-18 (1-1-2018 έως 30-6-2018)

3.500 μαθητευόμενοι * 6 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 4.158.000 €

Α’ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2017-18 (1-1-2018 έως 31-8-2018)

4.000 μαθητευόμενοι * 8 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 6.336.000 €

Β’ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-19 (1-9-2018 έως 31-12-2018)

4.000 μαθητευόμενοι * 4 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση= 3.168.000 €

Α’ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-19 (1-10-2018 έως 31-12-2018)

4.000 μαθητευόμενοι * 3 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 2.376.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.038.000 €

Άρθρο 3

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κύριος στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ. Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Η εξεύρεση θέσεων Μαθητείας αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Άρθρο 4

ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική άσκηση και για το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ.

Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ., είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

Άρθρο 5

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας και έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) ημερολογιακά εξάμηνα. Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους. Ημερήσια απασχόληση των μαθητευόμενων ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

2.  Υποχρεώσεις εργοδοτών

Η επιχείρηση, που απασχολεί μαθητευόμενοι υποχρεούται:

α) Να υπογράφει τη Σύμβαση Μαθητείας.

β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της κάθε ειδικότητας.

γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας.

δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για τη βελτίωση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης των πρακτικά ασκουμένων σε αυτή μαθητευομένων.

ε) Να τηρεί τους όρους ασφαλείας και υγείας των μαθητευόμενων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων.

στ) Να ακυρώσει τη Σύμβαση Μαθητείας, αν ο μαθητευόμενος διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. ζ) Να καταβάλει την προβλεπόμενη αποζημίωση στους μαθητευόμενους και να τους ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ.

3.  Υποχρεώσεις μαθητευομένων

Οι μαθητευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας. Για τους ανήλικους μαθητευόμενους δεν απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του ν. 1837/1989 (Α’/85). Μαθητευόμενος που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από το παραπάνω πρόγραμμα και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Μαθητευόμενος ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ. και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ. χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του θέση Μαθητείας προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της ειδικότητας στην οποία φοιτά.

4.  Σύμβαση Μαθητείας

Ο μαθητευόμενος ή ο κηδεμόνας του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος) υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του Σύμβαση Μαθητείας, για την τοποθέτηση του σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης. Το έντυπο χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ. και επικυρώνεται υπογραφόμενο από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα οι κατωτέρω:

α) ο μαθητευόμενος, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας

β) ο εργοδότης

γ) η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

5.   Παρακολούθηση Εφαρμογής Προγράμματος Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης

Την εποπτεία στους τόπους εργασίας των μαθητευόμενων, για την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείαςπρακτικής άσκησης ασκεί ο ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα Μαθητείας-πρακτικής άσκησης, έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Έργο των εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση είναι:

α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων Μάθησης στο χώρο εργασίας, στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητευομένων και εργοδοτών.

γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες τους μαθητευόμενους σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

Τα συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2018.

Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

6.   Τα ανωτέρω προβλέπονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 40087/6-12-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006» (Β’ 2376).

Άρθρο 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η επιδότηση των 11 Ευρώ για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται στους μαθητευόμενους μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ..

Οι φορείς, που έχουν δεχθεί μαθητευόμενους για την πραγματοποίηση Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ. φοίτησης των μαθητευόμενων, επικυρωμένο Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης κάθε μαθητευομένου στην επιχείρηση. Τα Μηνιαία Δελτία Απασχόλησης αποτελούν το ατομικό βιβλίο παρουσίας κάθε μαθητευόμενου, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Τα παραπάνω δελτία, τα οποία πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Σχολής, αποστέλλονται στις ΕΠΑ.Σ. το αργότερο εντός 10ημέρου από την λήξη κάθε μήνα.

Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ., με βάση τα Μηνιαία Δελτία Απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των μαθητευομένων με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούνται.

Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές των ΕΠΑ.Σ. προβαίνουν στην πίστωση των ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητευόμενων.

Η επιδότηση στους μαθητευόμενοι καταβάλλεται κάθε μήνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στους μαθητευόμενους είναι:

α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο) το οποίο προσκομίζεται από τον μαθητευόμενο στην ΕΠΑ.Σ. φοίτησης εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη στην οποία δηλώνει ότι ασφαλίζεται ο μαθητευόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο του ελέγχου της ασφάλισης των μαθητευομένων από τους φορείς και τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση, με ευθύνη κάθε σχολικής μονάδας γίνεται εντός τριμήνου έλεγχος ολοκλήρωσης της ασφαλιστικής τακτοποίησης του μαθητευόμενου (έλεγχος ΑΠΔ).

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι σχετικά με την ασφάλιση των μαθητευομένων η Σύμβασης Μαθητείας διακόπτεται – καταγγέλλεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ..

Άρθρο 7

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζεται ο ν. 4314/2014 (Α’/265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 8

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΟΑΕΔ ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος εκπονήθηκε το Μάιο του 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/01/2018.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί           

Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
 
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο