Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 31539/888/2018 Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.

(Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

New Page 1

Αριθμ. οικ. 31539/888

(ΦΕΚ Β' 2153/11.06.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α/2013),

β) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και τις διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001),

γ) του άρ. 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α), δ) του π.δ. 63/22-4-2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

ε) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) την αριθμ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814/Β).

2.  Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β).

3.  Το έγγραφο αριθμ. 91885/21-12-2017 του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 3554/80/12-12-2017 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

4. Την αριθμ. 61695/2206/23-3-2018 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β/1120).

5.  Το αριθμ. 9297/7-2-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκαν οι σχετικές αποφάσεις δέσμευσης.

6.  Την αριθμ. 7120/414/9-2-2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2018 ύψους 18.000.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ,

αποφασίζουμε:

Την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, κατ’εφαρμογή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων δδ) και εε) περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Εφαρμογή της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013

Για την κάλυψη δαπανών των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ και όχι περισσότερο από 3.000.000,00

€, κατ’ αναλογία 2 προς 1 για ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ.

Άρθρο 2

Εφαρμογή της υποπερίπτωσης εε της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης πόρου για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των παρακάτω οριζόμενων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. εε της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά από αίτηση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η ετήσια και μηνιαία απόδοση πόρου για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων τόσο για τις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, Ε.Σ.Α.με.Α.) όσο για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ε.Κ., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού όταν πρόκειται για Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών.

Α. ΓΣΕΕ

Στη ΓΣΕΕ η απόδοση του πόρου υπολογίζεται μηνιαία σε είκοσι εννέα (29) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008 και 2009.

Β. Ε.Σ.Α.με.Α.

Στην Ε.Σ.Α.με.Α., η απόδοση του ποσού υπολογίζεται μηνιαία σε δεκαεννέα (19) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008 και 2009.

Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών

Η κατηγορία αυτή αφορά σε Ομοσπονδίες του προσωπικού των Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. κ.ά.) καθώς και των Τραπεζών. Η μηνιαία απόδοση ποσού καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

Γ.1. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως

5.1         ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δεκατρία (13) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008 και 2009.

Γ.2. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από

5.2        έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008 και 2009.

Γ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται είκοσι δύο (22) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008 και 2009.

Δ. Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα και Ομοσπονδίες   (πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Οργανισμών, Κοινής

Ωφέλειας και Τραπεζών)

Δ.1. Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών μέχρι 500 καταβάλλεται ετησίως το ποσό των 6.000,00 €.

Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει και άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφασίζει για τον επιμερισμό του ποσού αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη, με εξαίρεση την περίπτωση που το δεύτερο Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

Δ.2. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500 καταβάλλεται ποσό 6.500,00 € ετησίως.

Δ.3. Στις οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300 καταβάλλεται ποσό 8.000,00 € ετησίως.

Δ.4. Στις οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται ετησίως ποσό:

Δ.4.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000 €.

Δ.4. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό των 14.740 € που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.5.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.5.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 € που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500 € που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.6.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.6.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 € που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500 € που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,50 € ανά ψηφίσαν μέλος.

2.  ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δικαιούχοι απόδοσης πόρου για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2018 είναι:

Α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/1991, για τους δύο (2) τεχνίτες, για τέσσερις (4) φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, αλλά και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίζεται στην αριθμ. 50461/11-10-2001 (ΦΕΚ 1372/τ. Β’/2001) υπουργική απόφαση.

Β. Η Ε.Σ.Α.με.Α. για οκτώ (8) υπαλλήλους και μία (1) καθαρίστρια, όπως ορίζεται στην αριθμ. 50125/29-3-2007 (ΦΕΚ 610/τ. Β’/25-04-2007) υπουργική απόφαση.

Γ. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ για το προσωπικό που είχαν προσλάβει μέχρι την 31/12/1995.

Δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη στις οποίες αποδίδεται πόρος για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας, δύναται να αποδοθεί πόρος, για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Η ως άνω απόδοση του πόρου διατηρείται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πλέον των 10.000. Ε. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου μέχρι την 31/12/1991, αλλά προσέλαβαν μεταγενέστερα και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης.

ΣΤ. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ), του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/1991 και εξακολουθούν να απασχολούν.

Ζ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε άλλη ή ενοποίησης δύο ή περισσοτέρων οργανώσεων, στις οποίες αποδίδεται πόρος από τον ΟAEΔ, ο Οργανισμός δύναται να εξακολουθεί να αποδίδει πόρο στον ίδιο συνολικό αριθμό υπαλλήλων εφόσον:

1)  εξασφαλισθεί η σύμφωνη έγγραφη γνώμη της ΓΣΕΕ για την αναγκαιότητα απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση,

2)  υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και

3)   εγκριθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ .

Η. Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση μέλος της ΓΣΕΕ που υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση δικαιούται ποσό για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον:

1)  εξασφαλισθεί η σύμφωνη έγγραφη γνώμη της ΓΣΕΕ,

2)  υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και

3)   εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ και για τον κάτωθι αριθμό υπαλλήλων ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της:

ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Από 1.000 έως 10.000

1

Από 10.001 έως 20.000

2

Από 20.001 έως 30.000

3

Από 30.001 και άνω

4

Οι παραπάνω οργανώσεις, εάν δικαιούνται στέγαση άνω των 250 τ.μ. δύναται να αιτηθούν ποσό και για την κάλυψη της μισθοδοσίας μιας (1) καθαρίστριας.

Θ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση υπαλλήλου που αποχώρησε για οποιοδήποτε λόγο, ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με την οποία υπηρετούσε ο αποχωρήσας.

Για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝ-

ΔΙΕΣ) με πάνω από 100.000 ψηφίσαντα μέλη, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση υπαλλήλου στον ίδιο κλάδο και η ειδικότητα με αυτή του αποχωρήσαντα.

Η απόδοση πόρου για την κάλυψη των μεικτών αποδοχών της μισθοδοσίας προσωπικού των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, προσαυξάνεται με τα αντίστοιχα ποσοστά εργοδοτικών εισφορών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης όπως ισχύουν.

3.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν απασχολούν προσωπικό καθαριότητας, καταβάλλονται ανά μήνα 250€ ως δαπάνη καθαριότητας, πλέον των λειτουργικών δαπανών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

4.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του οποίου η μισθοδοσία καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ αποδίδεται πόρος που υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ, κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής του.

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δε μπορεί να υπερβαίνει το 90% της αποζημίωσης που προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής του και προσδιορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. Το ποσό αυτό αποδίδεται στη συνδικαλιστική οργάνωση, με την προϋπόθεση ότι έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1, 2, 3, 4

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την απόδοση των ποσών για τις δαπάνες 1, 2, 3 υποχρεούνται ανά μήνα να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση, για την καταβολή των λειτουργικών εξόδων, της μισθοδοσίας προσωπικού και δαπανών καθαριότητας. Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε., η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

β. Αντίγραφα, αποδεικτικού υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) προς το ΕΦΚΑ και της εντολής πληρωμής των εισφορών, επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο (2) προηγούμενων μηνών από τον αιτούμενο προς απόδοση ποσού μήνα, εκτός των επιδομάτων (Δώρου Πάσχα-Χριστουγέννων και Αδείας).

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στον ΕΦΚΑ, έχει σαν συνέπεια την αναστολή απόδοσης του ποσού μέχρι την ρύθμισή της.

γ. Υπεύθυνη δήλωση, της συνδικαλιστικής οργάνωσης (εργοδότη) από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των εργαζομένων, η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα , το σύνολο των αποδοχών.

Για τη δαπάνη 4, υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου απευθυνόμενη προς τον εργοδότη του (Διοίκηση συνδικαλιστικής οργάνωσης).

2. Φωτοτυπία της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

3. Οριστική απόφαση συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα.

4. Βεβαίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από την οποία προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργάνωση, το δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης απόλυσης λόγω λήψεως πλήρους σύνταξης γήρατος, με επικουρική ασφάλιση ή μη, ανάλογα με την περίπτωση.

5.  Υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου, στην οποία δηλώνεται:

-ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει ή δεν έχει επικουρική ασφάλιση

-ότι του καταβλήθηκαν οι νόμιμες αποδοχές από την οργάνωση

-ότι του καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση από την οργάνωση και το ύψος αυτής.

6. Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από τους Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, στην οποία να δηλώνεται:

-ότι καταβλήθηκαν οι νόμιμες αποδοχές στον εργαζόμενο που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης

-το ύψος της αποζημίωσης.

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε., η Ε.Σ.Α.με.Α, τα ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και οι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2018. Οι όροι, οι προϋποθέσεις για τον τρόπο απόδοσης των χρηματικών ποσών, η διαδικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για ένα (1) συνέδριο και η κατανομή της απόδοσης του πόρου προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα:


Α/Α

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1

Γ.Σ.Ε.Ε.

 

243.000€

2

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

έως 500

1.200€

3

 

από 501 έως 1.000

1.500€

4

 

από 1.001 έως 5.000

2.000€

5

 

από 5.001 έως 10.000

2.500€

6

 

από 10.001 έως 15.000

5.000€

7

 

από 15.001 έως 20.000

7.000€


 

8

 

από 20.001 έως 30.000

12.000€

9

 

από 30.001 έως 100.000

24.000€

10

 

από 100.001 και άνω

69.000€

11

Ε.Σ.Α.με.Α.

και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

από 501 έως 1.000

2.500€

12

 

από 1.001 έως 5.000

3.500€

13

 

από 5.001 έως 10.000

5.300€

14

 

από 10.001 έως 15.000

10.500€

15

 

από 15.001 έως 20.000

17.500€

16

 

από 20.001 έως 30.000

20.500€

17

 

από 30.001 έως 40.000

32.500€

18

 

από 40.001 έως 50.000

37.000€

19

 

από 50.001 και άνω

82.000€

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφόσον είναι το μοναδικό στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα, θα καταβάλλεται το ποσό των 1.200,00 € στο μεγαλύτερο σε ψηφίσαντα μέλη.

Σε περίπτωση που η Διοίκηση συνδικαλιστικής οργάνωσης υποβάλλει αίτημα στον ΟΑΕΔ για προκαταβολή δαπάνης, καταβάλλεται το 1/2 του δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει με βάση τα ψηφίσαντα μέλη στις προηγούμενες αρχαιρεσίες της οργάνωσης. Το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση των νέων αρχαιρεσιών του συνεδρίου. Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1.  Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού των αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) το οποίο θα συνοδεύεται από απόδειξη κατάθεσης στη ΓΣΕΕ σε διάστημα 2 μηνών από τις αρχαιρεσίες. Το πρωτότυπο από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικαστικού Αντιπροσώπου που παραστάθηκε.

2.  Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Μητρώου Σωματείων-Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία του κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη και το οποίο θα συνοδεύεται από απόδειξη κατάθεσης στη ΓΣΕΕ σε διάστημα 2 μηνών από τις αρχαιρεσίες.

3.  Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής.

4.  Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

5.  Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες.

6.  Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.

7.  Κάθε άλλο έγγραφο για την πιστοποίηση της δαπάνης, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως πιστοποιητικό επικύρωσης των δικαιολογητικών των αρχαιρεσιών των Εργατικών Κέντρων των ομοσπονδιών και όλων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Τιμολόγια που αφορούν:

Α.1. Αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων Α.2. Ενοίκια αιθουσών

Α.3. Ενοίκιο εγκαταστάσεων (π.χ. εξοπλισμός μηχανημάτων, pvc, κ.λπ.)

Α.4. Εκτύπωση προσκλήσεων

Α.5. Εκτύπωση προκηρύξεων, ψηφοδελτίων Α.6. Αγορά γραφικής ύλης

Α.7. Δαπάνες διανυκτέρευσης συνέδρων (Σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων)

Α.8. Δαπάνες σίτισης συνέδρων (ομοίως σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων)

Α.9. Δαπάνες φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Κατάσταση ημεραργιών αντιπροσώπων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της οργάνωσης στην οποία καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων, το ποσό που έλαβαν ως ημεραργία και την υπογραφή του καθενός.

Το ποσό της ημεραργίας καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ κατά ανώτατο όριο την ημέρα (εκτός Κυριακής).

Β.2. Κατάσταση μετακίνησης αντιπροσώπων, όμοιου περιεχομένου με την προηγούμενη, στην οποία σε ξεχωριστή στήλη, δίπλα από τα ονοματεπώνυμα και την υπογραφή των αντιπροσώπων, θα αναφέρεται το μέσο μαζικής μεταφοράς, με συνημμένα τα πρωτότυπα εισιτήρια ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, κ.λπ. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Ε.Ι.Χ. του αντιπροσώπου θα προσκομίζεται βεβαίωση των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, βάση της οποίας θα αποζημιώνεται η σχετική δαπάνη.

Β.3. Γραμματειακές ανάγκες

Ορίζεται εφάπαξ αποζημίωση εκ ποσού 81 € προς τις δικαιούχους συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Για την καταβολή απαιτείται απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής.

Β.4. Αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ύστερα από αίτησή τους προς τη ΓΣΕΕ και με τη σύμφωνη γνώμη της, μπορούν να λάβουν από τον ΟΑΕΔ, ως δαπάνες εκλογών, μόνο την αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων, για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2018.

Το ύψος του ποσού καθορίζεται με βάση τα μέλη που ψήφισαν κατά τις αρχαιρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαστικών αντιπροσώπων που παραβρέθηκαν και τις ημέρες που απασχολήθηκαν, ως εξής:

 

Α/Α

ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ

1

ΑΠΟ 200 ΕΩΣ 500

ΓΙΑ ΕΝΑ (1)

ΓΙΑ ΜΙΑ (1)

2

ΑΠΟ 501 ΕΩΣ 1.500

ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2)

ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)

3

ΑΠΟ 1.501 ΕΩΣ 4.000

ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ (3)

ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3)

4

ΑΠΟ 4.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ (7)

ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5)

Για την απόδοση του ποσού στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων, υποβάλλονται με την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά των αρχαιρεσιών τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ο πόρος αποδίδεται εφόσον όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία στον ΟΑΕΔ.

Εάν οι δαπάνες των παραστατικών είναι μικρότερες του προβλεπόμενου ποσού, καταβάλλεται ποσό ίσο με αυτό των παραστατικών και στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, καταβάλλεται το ανώτατο προβλεπόμενο απότο σχετικό πίνακα. Αν το συνέδριο-αρχαιρεσίες ματαιωθούν, για οποιονδήποτε λόγο, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το ποσό της προκαταβολής που είχε χορηγηθεί, διαφορετικά παρακρατείται από το ποσό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

6.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στην Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ), αποδίδεται ποσό που αφορά στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων – διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων. Η απόδοση δαπάνης για πραγματοποίηση των ανωτέρω αφορά σε μία (1) από τις αναφερόμενες δραστηριότητες το έτος 2018 και εφόσον δεν έχει αποδοθεί ποσό το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για την ίδια δραστηριότητα, ως εξής:


Α/Α

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1

Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Έως 22.950,00

2

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

έως 1000

545,40

3

 

από 1.001 έως 5.000

853,20

4

 

από 5.001 έως 10.000

1.017,00

5

 

από 10.001 έως 15.000

2.106,90

6

 

από 15.001 έως 20.000

3.029,40

7

 

από 20.001 έως 30.000

4.819,50

8

 

από 30.001 έως 100.000

13.770,00

9

 

από 100.001 και άνω

17.212,50

10

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

έως 1.000

1,089,90

11

 

από 1.001 έως 5.000

1.525,50


 

12

 

από 5.001 έως 10.000

2.179,80 €

13

 

από 10.001 έως 15.000

4.131,00 €

14

 

από 15.001 έως 20.000

4.819,50 €

15

 

από 20.001 έως 30.000

5.737,50 €

16

 

από 30.001 έως 50.000

11.475,00 €

17

 

από 50.001 και άνω

17.212,50 €

Στη Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις  (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ,  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001, αποδίδεται ποσό για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και για μία (1) σχετική εκδήλωση, εφόσον το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν προέκυψε απόδοση ποσού για την ίδια δραστηριότητα.

Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. και για τις συνδρομές της στις διεθνείς οργανώσεις, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μπορεί να καθορίσει ποσό έως 43.200,00 € και ποσό έως 27.000,00 €, για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στη Γενεύη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αίτηση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της οργάνωσης, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος, ο τόπος, το είδος-θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών:

Τιμολόγια που σχετίζονται με τη δραστηριότητα (ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης), τιμολόγια ξενοδοχείου μαζί με καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός αντιπροσώπου και ημερολογιακή ανάλυση κίνησης-εξόδων, δαπάνες σίτισης, αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων, πρωτότυπα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων μετακίνησης.

Επίσης, απαιτείται να συντάσσεται ονομαστική κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης με την υπογραφή ενός εκάστου και σε στήλη ξεχωριστή δίπλα αναφέρεται το μεταφορικό μέσο μεταφοράς. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ε.Ι.Χ. προσκομίζεται σχετική βεβαίωση για την μετακίνηση με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα, ώστε να προκύψει το ύψος της αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.

7.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

7.Α. Προϋποθέσεις στέγασης

Για τη στέγαση των τριτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ απαιτείται:

1.  Αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης

2.  Να έχουν νόμιμη διοίκηση

3.  Να έχουν ορισμένο αριθμό ψηφισάντων μελών ως εξής:

 Για τα εργατοϋπαλληλικά κέντρα ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη.

Κατ’εξαίρεση για τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα με δύναμη ψηφισάντων κάτω του προβλεπόμενου ορίου των 500 μελών δύναται να τους αποδοθεί ποσό για στέγαση, εφόσον πρόκειται για το μοναδικό Ε.Κ. στο νομό ή βρίσκεται σε ακριτική περιοχή ή νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

Για τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη. Η νόμιμη διοίκηση και τα ψηφίσαντα μέλη περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών. Ειδικότερα, ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες τους πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση.

4. Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες.

5.  Κατά προτεραιότητα δικαίωμα στέγασης σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ έχει η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση (Εργατικό Κέντρο) στο Νομό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Δικαιούχοι είναι όσες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη.

Απαιτείται η υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 5 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ».

Σε περίπτωση που υφίσταται σύμβαση μίσθωσης με βάση το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της.

7.Β. Δικαιούμενη επιφάνεια στέγασης

Το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για τη στέγαση της διοίκησης Ε.Κ. προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των συστεγαζόμενων σωματείων και η δικαιούμενη επιφάνεια στέγασης ανά σωματείο προσδιορίζεται με βάση τα ψηφίσαντα μέλη του, ως εξής:

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

Α/Α

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1

ΕΩΣ 100

70,00 Τ.Μ.

2

ΑΠΟ 101 ΕΩΣ 200

90,00 Τ.Μ.

3

ΑΠΟ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ

120,00 Τ.Μ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1

ΜΕΧΡΙ 500

07,00 Τ.Μ.

2

ΑΝΩΤΩΝ 500

09,00 Τ.Μ.

Το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης συνδικαλιστικής οργάνωσης, προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση.

Το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για την διοίκηση Ομοσπονδίας με δύναμη μέχρι 5.000 μέλη είναι 80,00 Τ.Μ.

Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20,00 Τ.Μ, ανά 5.000 μέλη επιπλέον και μέχρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 80,00 Τ.Μ., όπως απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1

ΜΕΧΡΙ 5.000

80,00 Τ.Μ.

2

+ 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 10.000

80,00 + 20,00 = 100,00 Τ.Μ.

3

+ 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 15.000

100,00 + 20,00 = 120,00 Τ.Μ.

4

+ 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 20.000

120,00 + 20,00 = 140,00 Τ.Μ

Όλα τα παραπάνω καθαρά εμβαδά επιφανείας προσαυξάνονται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C., διαδρόμους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων).

7.Γ. Δικαιούμενο ποσό ανά επιφάνεια στέγασης

1.  Για την καταβολή του πόρου η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ηλεκτρονικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ καθώς και απόδειξη καταβολής μισθώματος.

2.  Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται με βάση το μεικτό εμβαδόν.

3.  Σε περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος από την συνδικαλιστική οργάνωση στον εκμισθωτή, το δικαιούμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΠΟ 0,00 ΕΩΣ 100,00 Τ.Μ.

5,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΤ.Μ.

ΑΠΟ 101,00 ΕΩΣ 500,00 Τ.Μ.

4,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΤ.Μ.

ΑΠΟ 501,00 ΚΑΙ ΠΑΝΩ

3,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΤ.Μ.

7.Δ. Αποβολή στεγασμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η αποβολή συνδικαλιστικής οργάνωσης από ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η σχετική σύμβαση μίσθωσης θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΑΕΔ από της κοινοποίησης της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού προς την στεγαζόμενη οργάνωση.

7.Ε. Λόγοι αποβολής και διακοπής της απόδοσης πόρου Στη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία στεγάζεται: α) σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ

β) σε μισθωμένο από την οργάνωση κτίριο, επιβάλλεται η αποβολή ή διακοπή της μίσθωσης για τους παρακάτω λόγους:

Ε.1. Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης.

Ε.2. Σε περίπτωση λήξης της θητείας της διοίκησής της ή της παραίτησης ή της έκπτωσής της και μη διορισμού προσωρινής (διοίκησης) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Ε.3. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από την συνδικαλιστική οργάνωση που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της.

7.ΣΤ. Εποπτεία κτιρίων

Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται τα ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού στα οποία στεγάζονται οργανώσεις προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατάστασης αυτών. Επιπλέον, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις από την συνδικαλιστική οργάνωση και οι όροι στέγασης σε ιδιόκτητο κτίριο του Οργανισμού, εισηγούνται την αποβολή της στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Η σχετική σύμβαση μίσθωσης θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως από της κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ στην οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δικαιούχοι ποσού για δαπάνες θέρμανσης είναι οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ ή σε μισθωμένα από την συνδικαλιστική οργάνωση.

Για τα ιδιόκτητα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης εξασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα καυσίμου ύλης που είναι το πετρέλαιο diesel ειδικού τύπου, ή καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για χρήση φυσικού αερίου ή τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος. Για τα ιδιόκτητα κτίρια χωρίς εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης,  εξασφαλίζονται  τα  αναγκαία  θερμαντικά μέσα (αερόθερμα, θερμάστρες, θερμαντικά σώματα, τοπικά κλιματιστικά) και καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για τη χρήση τους ή καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής, σε περίπτωση αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες. Για τα μισθωμένα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής.

Για τη δαπάνη θέρμανσης ο υπολογισμός γίνεται, μετά από γνώμη-έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη των αναφερομένων στην αριθ. 3894/87/2010 (Β’ 319) υπουργική απόφαση για τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας

Υπόλοιπη χώρα

1) Καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως

1) Καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως

2) Η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης

2) Η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. μέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης

3) Η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης

… καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται αρμοδίως

3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια


 

4) Κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρμανσης καθορίζεται με αποφάσεις Δ.Σ.

4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

5) Δαπάνη θέρμανσης ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης που εμφανίζει ο πίνακας κοινοχρήστων της οικοδομής

 

5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

6) Χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπάνης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, μετά από απόφαση Δ.Σ.

 

6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

Καθορισμός του αναλογούντος ποσού, με βάση τη δυναμικότητα του λέβητα, μετά από απόφαση Δ.Σ., κατ΄έτος

1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσει της θερμαντικής ικανότητας του λέβητα και τις ώρες λειτουργίαςτης εγκατάστασης, σύμφωνα με τονκανονισμό θέρμανσης

 

2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικίες, η δαπάνη γίνεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας

 

3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση αντί πετρελαίου, ο υπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT UNIT ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 ΜΗΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ + 30% ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Υ.Κ.Ω.

SPLIT UNIT 9000 BTU/H

120 €

156 €

SPLIT UNIT 12000 BTU/H

205 €

267 €

SPLIT UNIT 24000 BTU/H

376 €

489 €

SPLIT UNIT 36000 BTU/H

556 €

723 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT UNIT ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ + 30% ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Υ.Κ.Ω.

SPLIT UNIT 9000 BTU/H

144 €

187 €

SPLIT UNIT 12000 BTU/H

246 €

320 €

SPLIT UNIT 24000 BTU/H

451 €

586 €

SPLIT UNIT 36000 BTU/H

667 €

867 €

Η αριθ. 61695/2206/23-3-2018 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1120) καταργείται.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο