Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2005 ]

ΠΟΛ.1045/8.3.2005 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1024903/1296/258/Β0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά
Καθεστώτα»
2) 15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄
3) 12η Δ/ΝΣΗ Φορ. Εισοδήματος
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1045


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ.1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006».


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1) Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/200):

α) του άρθρου 40

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2) Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γστ, γι, δ και στ) του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α΄).

3) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙ.Ο.Ε. 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς του ιδίου υπουργείου.

4) Τις διατάξεις της A.Y.O.O. (ΦΕΚ 1951Β/30-12-2004).

5) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38Α) σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.

6) Την ανάγκη όμοιας αντιμετώπισης των συναλλαγών των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) που εμπίπτουν στις διατάξεις της A.Y.O.O. (ΦΕΚ 1951Β/30-12-2004) για τη διασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και του δημοσίου συμφέροντος.

7) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων του άρθρου 1 της παρούσας απαλλάσσονται:

α) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και

β) την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές μισθώσεις που πραγματοποιούν. Ειδικά στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988.

Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ, ετησίως.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κλπ.) βάσει ειδικής συμφωνίας, ή αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και υπολογίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ με συντελεστή 8%, εφόσον πρόκειται για μεταφορά προσώπων και 18%, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες διαφήμισης. Ο κατά τα ανωτέρω οφειλόμενος φόρος αποδίδεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΑΥΟ 1003644/194/27/»

2) Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2005, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο