Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 614 ΕΞ 29.5.2018 Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)

(Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου))

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 29.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 614 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 614/2018

ΘΕΜΑ: Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εντός της χρήσης 2017 (Δεκέμβριος) εκδόθηκαν δελτία αποστολής, τα οποία τιμολογήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου προβλέπεται η αναγνώριση του εσόδου αυτού εντός της χρήσης 2017, χωρίς ΦΠΑ, μάλιστα δε ο ΦΠΑ αναγνωρίζεται στον μήνα έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η ερώτηση είναι, σε ποιον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου μπορώ να καταχωρίσω αυτά τα μη τιμολογημένα έσοδα του 2017, ώστε να αναγνωριστούν κανονικά στις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2017;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, με την οποία ερμηνεύτηκε, εκτός των άλλων, και το άρθρο 11 του Ν 4308/2014, σχετικώς με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή, ή η παράδοση των αγαθών. Ρητώς δε επισημαίνεται, ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσής του, η οποία καθορίζεται ως γενική αρχή: «ότι το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή της αποστολής των αγαθών, κατά περίπτωση».

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου, σχετικώς με την καταχώριση του εσόδου των πωλήσεων. Η υποχρέωση καταχώρισης των εσόδων, στην χρήση που αυτά πραγματοποιήθηκαν, είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και δεν προϋποθέτει, απαραιτήτως και αυτοστιγμεί, την έκδοση τιμολογίου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο . Αυτό δε, ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων, δηλαδή είτε αυτά τηρούνται με απλογραφικό είτε με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε ότι αφορά το ερώτημά σας.

Είναι σαφές ότι το έσοδο των πωλήσεων που περιγράφετε, βάσει πραγματικών περιστατικών, πρέπει να συναθροιστεί στα έσοδα της λογιστικής χρήσης 2017, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του τιμολογίου, το οποίο ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018. Υπογραμμίζεται, ότι το «δελτίο αποστολής» δεν είναι παραστατικό αξίας και για τον λόγο αυτόν, δεν μπορεί να χρεωθεί ο λογαριασμός «πελάτες», αλλά θα γίνει χρήση μεταβατικών λογαριασμών.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή.

Ενδεικτικό παράδειγμα: [Αξία πωλήσεων 100 ευρώ και ΦΠΑ 24 ευρώ].

[Παρατίθενται τόσο οι λογαριασμοί ΕΓΛΣ, όσο και του Σχεδίου Λογαριασμών ΕΛΠ]

..............................................................31/12/2017..............................................................
37.02 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)…………………….100,00
ή [36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ΕΓΛΣ)]
70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ΕΛΠ)……………………………….…..100,00
ή [70 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ΕΓΛΣ)]
Δεδουλευμένα έσοδα πωλήσεων που θα τιμολογηθούν την επόμενη χρήση

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 37.02, θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό 31/12/2017.

Κατά την επόμενη χρήση οπότε θα εκδοθεί το παραστατικό αξίας (τιμολόγιο), εντός της νόμιμης προθεσμίας, θα διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

..............................................................15/1/2018..............................................................
30 Πελάτες………………………………………………………..124,00
37.02 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)……………………….……..100,00
ή [36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ΕΓΛΣ)]
54.02 Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΕΛΠ)…………………………………24,00
ή [54.00.70 ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων (ΕΓΛΣ)]
Ως τιμολόγιο…..


Η δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου 2018, θα συμπληρωθεί κανονικά, για την απόδοση του αναλογούντος φόρου.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο