Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2005 ]

ΣΔΟΕ A.Π.102715/15.03.05 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων

(Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ



ΣΔΟΕ 102715/15.03.05 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων


Οι υψηλοί συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή προϊόντα, καπνικά και αλκοολούχα, τα καθιστούν ιδιαίτερα ευεπίφορα στη λαθρεμπόρευσή τους .

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τον περιορισμό του νοσηρού φαινομένου του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα συγκεκριμένα προϊόντα και την υποβοήθηση του ελεγκτικού σας έργου, σας έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς με μια σειρά σχετικών οδηγιών.

Προκειμένου οι έλεγχοι στους προαναφερόμενους τομείς να καταστούν αποτελεσματικότεροι, επιβάλλεται όπως στο προσεχές διάστημα, εντείνετε τις προσπάθειές σας και εντατικοποιήσετε τους ελέγχους παρέχοντας για την υποβοήθηση του έργου σας τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις:

Α) Πετρελαιοειδή προϊόντα

Κάθε περιφερειακή Δ/νση, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος δράσης θα πρέπει να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να υπερκαλύψει τους αριθμητικούς στόχους που τέθηκαν με αυτό και να διενεργήσει ουσιαστικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή.

α) Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο της διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων στους εθνικούς δρόμους, διόδια, λιμάνια θα αφορούν:

· βυτιοφόρα οχήματα

· φορτηγά ΔΧ και ΙΧ.

· Λεωφορεία - ΤΑΞΙ

Οι έλεγχοι στις δραστηριότητες αυτές θα εστιάζονται στην εφαρμογή των διατάξεων τόσο του Ν.2960/2001 όσο και εκείνων του Ν.2873/2000 με τη λήψη δειγμάτων, τη χρήση των ΤΕΣΤ ανίχνευσης ιχνηθετών και την ύπαρξη των προβλεπόμενων συνοδευτικών φορολογικών και τελωνειακών παραστατικών. Επίσης κατά τους ελέγχους αυτούς θα ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2800/2000. Εξυπακούεται ότι στη περίπτωση που από τους παραπάνω ελέγχους προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι οι προμηθευτές (πρατήρια) έχουν διαθέσει στα οχήματα πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης, οι έλεγχοι πρέπει να επεκταθούν και σε αυτούς για τη διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

β) Πέραν από τους ελέγχους διακίνησης, θα διενεργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στοχευμενων ελέγχων στις παρακάτω δραστηριότητες:

· πρατήρια υγρών καυσίμων

· πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

· βιομηχανίες- βιοτεχνίες

· ξενοδοχεία- εστιατόρια

· αρτοποιεία- ζαχαροπλαστεία

· Δημόσια- Ιδιωτικά νοσοκομειακά και προνοιακά ιδρύματα

· λατομεία

· κατασκευαστικές- χωματουργικές επιχειρήσεις

προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν παράνομη χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης ή νοθευμένου πετρελαίου κίνησης.

γ) Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των παρακάτω μέσων:

· εφοδιαστικών- μεταφορικών δεξαμενοπλοίων (σλέπια)

· πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού - εξωτερικού- μικτόπλοα

· αλιευτικά

· θαλαμηγοί

· ρυμουλκά- λάντζες- ναυαγοσωστικά- γερανοί.

Οι θαλάσσιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος ύστερα από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια λιμενική αρχή σε εφαρμογή της αριθμ. 113451/20.9.2002 Κ.Υ.Α., διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και στο παρελθόν.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, οι έλεγχοι των εφοδιαζόμενων πλοίων που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (εντός και εκτός υποκείμενων χώρων) καθώς και στα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα θα διενεργηθούν από όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις.

Προκειμένου οι έλεγχοι που αφορούν στον εφοδιασμό σκαφών εσωτερικού- εξωτερικού με ναυτιλιακά καύσιμα με βυτιοφόρα οχήματα, να καταστούν αποτελεσματικότεροι πρέπει να έχετε υπόψη σας τις επισημάνσεις - διευκρινίσεις- ελεγκτικές ενέργειες, που σας δόθηκαν με το αρίθ. 115115/1.11.2002 έγγραφό μας.

Στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων ελέγχων και όπου θεωρείται αναγκαία η παρουσία χημικού υπαλλήλου, να απευθύνεστε στις κατά τόπους χημικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρίθ.110452/10-7-2002 έγγραφό μας.

Θωρείται αυτονόητο ότι οι έλεγχοι των πετρελαιοειδών προϊόντων, θα καταστούν αποτελεσματικότεροι αν λαμβάνετε υπόψη σας τα επιχειρησιακά σχέδια , τους οδηγούς ελέγχων και το σύνολο των οδηγιών που έχουν δοθεί κατά καιρούς από τη Διεύθυνση μας.

Β) Καπνικά - Αλκοολούχα προϊόντα

Στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών, κατά το στάδιο της διακίνησής τους στα λιμάνια, στα σύνορα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και αεροδρόμια, καθώς και στη παράνομη διάθεση τους στους καταναλωτές, στα εμπορικά κέντρα στις λαϊκές αγορές και στους σταθμούς του μετρό.

Στα αλκοολούχα προϊόντα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους επιτηδευματίες που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης και διάθεσης αυτών των προϊόντων. Πέραν αυτών είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ποιότητας της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, με τη λήψη δειγμάτων, καθόσον αποτελούν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και η ένταση των δειγματοληψιών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποτροπή της διάθεσης νοθευμένων ποτών (μπόμπες). Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δειγματοληψίας σας έχουν δοθεί με το έγγραφό μας αρίθ. 110651/10.7.2002.

Θεωρείται βέβαιο ότι η υλοποίηση των προαναφερόμενων, θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στους ευαίσθητους τομείς των πετρελαιοειδών - καπνικών - αλκοολούχων προϊόντων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και τη διαφύλαξη του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

Ηλίας Αργυρός





ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο