Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 8.6564/2018 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των Δήμων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

(Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των Δήμων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 8.6564/05-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2048/6.6.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), όπως ισχύει.

2.  Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει. 3. Το άρθρο 15 του ν. 3790/2009 (Α’ 143).

4.  Την περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

5.  Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

6.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.  Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8.  Το π.δ. 123/04-11-2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

9.  Το π.δ. 125/05-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

10. Την Υ6/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 695).

11.  Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’37).

12.  Την 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’814), όπως τροποποιήθηκε με την 25086/Δ1.8717/18 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1545).

13.  Την Υ173/04-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 3610).

14.   Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (Β’ 2168).

15.   Την Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Αλέξανδρο  Χαρίτση» (Β’ 4233), καθώς και την Υ12/14-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 978).

16. Την 792/20/20/03.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ «Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών» (Β’1236).

17.  Την υπό στοιχεία πρωτοκόλλου οικ. 30014/243730-05-2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

18.  Το ότι προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΚΑΕ 2493, κατ’ ανώτατο όριο 4.000.000 € για το 2019 και 2.000.000 € για το έτος 2020, η οποία δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πλαίσιο ένταξης

1.  Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζει τη δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

2.  Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους με την έκδοση σταδιακών δημόσιων προσκλήσεων και την τοποθέτηση ωφελουμένων στις θέσεις απασχόλησης ανά τετράμηνο. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του έτους 2018 και η τελευταία στο τέλος του έτους 2019. Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία, εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου.

Άρθρο 2

Στόχος της Δράσης Αντικείμενο Διάρκεια

1. Η παρούσα δράση αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου σχεδίου εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ως παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας με στόχο την καταπολέμηση των αιτίων πρόκλησης της ανεργίας, εφαρμόζονται προσφέροντας στους ανέργους της ομάδας στόχου διαρκή διαθεσιμότητα βασικών επιλογών προγραμμάτων απασχόλησης ή κατάρτισης.

2.   Η δράση αυτή είναι πιλοτική και στοχεύει στον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε ανοιχτό πλαίσιο.

3. Για την υλοποίηση της παρούσας δράσης σε ανοιχτό πλαίσιο, θα εκδοθούν σχετικές δημόσιες προσκλήσεις, οι οποίες θα καθορίζουν τους επιβλέποντες φορείς και τις ειδικότητες στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.

4.  Η πιλοτική δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με τα οποία επιτυγχάνεται σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

5.  Αντικείμενο της δράσης είναι η τοποθέτηση προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως οι σχετικές δημόσιες προσκλήσεις εξειδικεύουν, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου βάσει του ν. 4152/2013. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.

6.  Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας εκάστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων (200).

7.   Εξαιρετικά, όταν ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.3ii., παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την Πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω, υπό 2.4.

8.  Τέλος, στις περιπτώσεις απουσίας ωφελούμενης λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων.

9.  Η δράση υλοποιείται και χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ, η συνολική δαπάνη για την οποία δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των € 6.000.000 κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο 16 του προοιμίου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση, την παρακολούθηση, συντονισμό και αξιολόγηση της παρούσας δράσης, όπως και για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων και των θέσεων απασχόλησης στις οποίες θα τοποθετηθούν οι άνεργοι ανά ειδικότητα είναι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΚΑΠ) του ΥΠΕΚΑΑ.

2.  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): φορέας αρμόδιος για την επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης των ανέργων της ομάδας στόχου, για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση των διαδοχικών πινάκων ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από την ως άνω ΓΓΔΚΚΑΠ του ΥΠΕΚΑΑ, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για την πιστοποίηση της απασχόλησης και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

3.  Επιβλέποντες φορείς: δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία, εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου, στους οποίους θα τοποθετηθούν οι ωφελούμενοι και οι οποίοι θα πιστοποιούν την απασχόληση των ωφελουμένων στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

4.  Οι επιβλέποντες φορείς συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation GDPR) της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των πληροφοριακών στοιχείων (microdata) των ωφελουμένων, τα οποία προστατεύονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία διαβιβάζουν προς τη ΓΓΔΚΚΑΠ του ΥΠΕΚΑΑ.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής

1.  Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει:

•  Την έκδοση, ανά τετράμηνο, της δημόσιας πρόσκλησης, την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης των ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση τον πίνακα κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς.

•  Την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα.

2.  Ωφελούμενοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας, άνω των 45 ετών με 6 μήνες και πάνω καταγεγραμμένης ανεργίας Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελώντης Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α΄128), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή/και επικαιροποιήσει την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους σε συνεργασία με τον εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

3.  Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

Ι. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60)  μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

II.   Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

III.  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

IV.  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ

Τριάντα (30) μόρια

Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ

 

Είκοσι πέντε

(25) μόρια

Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ

 

Είκοσι (20) μόρια

Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ

Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ

 

Δέκα (10) μόρια

Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ

 

Μηδέν (0) μόρια

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

V. Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

VI.   Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

VII.  Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια.

4.   Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων III και VI, απαιτείται σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/2010 σε ισχύ, με την οποία θα πιστοποιούνται τα σχετικά ποσοστά αναπηρίας.

5.  Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων

1.  Οι άνεργοι, μετά την έκδοση της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από έναν (1) έως τρεις

(3) επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η εκάστοτε δημόσια πρόσκληση.

2.  Οι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση που θα δημοσιεύεται ανά τετράμηνο από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

3.  Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτών.

5.  Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

6.   Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ δικαιούται να διενεργεί τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.

7.  Επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.).

8. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην εκάστοτε πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με τα άρθρα 3.4. και 4.2. αντίστοιχα της παρούσας.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

9. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόληση τους ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και κατατάσσει ανά τετράμηνο με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, που περιλαμβάνει τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων και τον προσωρινό πίνακα επιλαχόντων καθώς και τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 4.3. της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησης ή και η υπηρεσία τοποθέτησης. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων μοριοδότησης που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες φορείς, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην εκάστοτε πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

10.  Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει: α) τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, β) τον προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και γ) τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

11. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

12.  Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων που περιλαμβάνει: α) τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, β) τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και γ) τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων. Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοση του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ελευσίνας και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.

13.   Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 6

Υπόδειξη προσωπικού -Τοποθέτηση

1.   Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι υποψήφιοι που εντάσσονται στον εκάστοτε οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον επιβλέποντα φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην εκάστοτε Πρόσκληση.

2.  Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από τον εκάστοτε οριστικό πίνακα κατάταξης  ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια του άρθρου 4.3. της παρούσας. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα, ή και στην υπηρεσία τοποθέτησης στον οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

4.  Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, των υποδειχθέντων από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της παρούσας, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο ωφελούμενος προσκομίσει στο φορέα το συστατικό σημείωμα.

5. Κατόπιν ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι τοποθετημένοι ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον εκάστοτε οριστικό πίνακα κατάταξης. Οι τοποθετημένοι ωφελούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντος φορέα, ή/ και στην υπηρεσία τοποθέτησης.

6.  Ο επιβλέπων φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στον επιβλέποντα φορέα/υπηρεσία τοποθέτησης ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 Ελευσίνας και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον εκάστοτε ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.

7.  Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την συμμετοχή του ωφελουμένου στο πρόγραμμα, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

8.  Ο επιβλέπων φορέας δικαιούται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας να μην αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη θέση δεν καλύπτεται και ο υποδειχθείς άνεργος που δεν τοποθετήθηκε, κατά τα ανωτέρω, τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα ή και υπηρεσία τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα αυτού, βάσει της αίτησης ή άλλης επιλογής του ωφελουμένου, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στον νέο επιβλέποντα φορέα, αριθμού θέσεων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ωφελούμενος για «σπουδαίο λόγο», ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση.

9. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου δύναται, με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντος φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος, όπως απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, κοινοποιούμενη στη ΓΓΔΚΚΑΠ του ΥΠΕΚΑΑ και στον ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, η θέση αυτή δεν θα καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Επίσης ο ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα ή και υπηρεσία τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.

10.  Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να μην αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού-μηχανημάτων και εργαλείων ή όταν τα καθήκοντα μπορεί να ενέχουν κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα.

11. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Οι επιβλέποντες φορείς έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγούν στους ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης σε κοινωφελές πρόγραμμα.

12.  Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον εκάστοτε οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του επιβλέποντος φορέα, και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν άμεσα στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων.

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση δράσης

Ι.Το κόστος της δράσης καλύπτεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας.

2.  α) Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχοληθούν στους επιβλέποντες φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα για την υλοποίηση της παρούσας δράσης, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε € 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από € 495,25 μηνιαίως για τους ωφελούμενους.

3.   Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα στην παρούσα απόφαση καταβαλλόμενα ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελούμενους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.).

4.  Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα: α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελουμένων από το Πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους: Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκριση της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμενος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμα του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

ii.  Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς για την ανωτέρω περίπτωση αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

iii.  Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στο σημείο 2.6. της παρούσας.

Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

v.  Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού.

Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.

ν. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

vi.  Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

νii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

viii. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

xi. Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελουμένου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

5.  Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ανωτέρω για 25 ημέρες [υπό 7.3., περιπτώσεις α) και β)] ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, ο ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

6.  Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Ακόμη επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η εισφορά του άρθρου 89Γ1 και 5 του ν. 3996/2011.

7.  Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εξαίρεση ωφελούμενους ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς των πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και TAN των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ, χωρίς τους περιορισμούς ως προς τα ανώτατα ποσά της προηγούμενης παραγράφου.

8.  Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 2778), η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

9.  Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας του προγράμματος.

Άρθρο 8

Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης.

β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελουμένου:

•   ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα και μητέρας

•   ΑΦΜ

•   ΑΜΚΑ

•   A.M. ΕΦΚΑ

•   χρονολογία γεννήσεως

•   ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης

•   αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ

•   αριθμός ημερών ασφάλισης

•   καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής

•   καθαρές μηνιαίες αμοιβές

•   μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου ασφαλισμένου

•   μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα

•  συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένου και επιβλέποντα Φορέα).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) χωριστά για τους ωφελούμενους, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος. δ) Αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του εμπλεκόμενου επιβλέποντος φορέα.

Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ με σχετική ανακοίνωση.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη δημόσια πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων).

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ.

Οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 Ελευσίνας παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύεται στη δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις επιβλέποντος φορέα

1. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης.

2. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται στην τήρηση αντίστοιχων στοιχείων τα οποία θα υποβάλει προς τη ΓΓΔΚΚΑΠ, σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης

3. Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και τη δημόσια πρόσκληση.

4. Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

5.  Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να απασχολεί τους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

6. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

7.  Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να παραδώσει στον ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 10

Έλεγχος και παρακολούθηση

1.  Γενικά:

Στα προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων, ο έλεγχος και η παρακολούθηση αυτών από τη ΓΓΔΚΚΑΠ, εξασφαλίζονται με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

•  τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

•   την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,

•   την ορθή υλοποίηση της δράσης,

•    την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

•   την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2.  Επίπεδα είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα:

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αφορά: 

i. Διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους δράσεων που δύνανται να διενεργούνται από τη ΓΓΔΚΚΑΠ.

ii.  Ελέγχους οι οποίοι δύνανται να διενεργούνται από τη ΓΓΔΚΚΑΠ στον ΟΑΕΔ καθώς και στους επιβλέποντες φορείς της δράσης. Επίσης ελέγχεται η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Έλεγχοι διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπάλληλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii.  Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι επιβλέποντες φορείς, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης, καθώς και της συμμόρφωσής τους με την κείμενη νομοθεσία καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

•  στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,

•  στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Β) Ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς οφείλουν να υποβάλλονται στους προβλεπόμενους από το νόμο ελέγχους των αρμόδιων φορέων, προκειμένου για την εξασφάλιση της τήρησης των απαιτούμενων παραστατικών στοιχείων και της καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών της παρούσας δράσης.

3.  Διαδρομή του ελέγχου: Για κάθε δράση ή σκέλος, απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από τους επιβλέποντες φορείς. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιβλέποντες φορείς. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται. β) Η επαλήθευση της καταβολής του κονδυλίου στους επιβλέποντες φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση και την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

1. Η εκάστοτε δημόσια πρόσκληση του ανωτέρω προγράμματος δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης των επιταγών της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εκείνων του ΓΚΠΔ, και των σχετικών πράξεων και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΟΑΕΔ και η ΓΓΔΚΚΑΠ επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των ωφελουμένων.

3.  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

4.  Στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, μπορεί να εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και της Ενωσιακής νομοθεσίας.

5.  Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018


Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας   Εσωτερικών και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας,                                            Υφυπουργός

Κοινωνικής Ασφάλισης                      Εργασίας, Κοινωνικής

και Κοινωνικής                                   Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης                                       Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός                    Διοικητικής

Οικονομικών                                      Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ        ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο