Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2018 ]

Αριθμ. 24542/2018 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής του Προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην Υποδιευθύντρια και στους Προϊσταμένους Τμημάτων .

(Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής του Προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην Υποδιευθύντρια και στους Προϊσταμένους Τμημάτων .)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Αριθμ. 24542/ 2018

Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής του Προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην Υποδιευθύντρια και στους Προϊσταμένους Τμημάτων .

(ΦΕΚ 2049/6.6.2018)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β' της παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 και του άρθρου 41 αυτού.
β) Του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και γ) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85, 86 και 163 του πίνακα αυτής, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των  φορολογουμένων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση περαιτέρω, της εξουσιοδότησης της υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους:
α) «Με εντολή Διοικητή»:
1. Την Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ., για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78 και 79 του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44, του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

β) «Με εντολή Προϊσταμένου»:

1. Την Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ., για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 85 και 86 του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 163 του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο