Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2018 ]

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1083252 ΕΞ 2018 Κατάργηση πώλησης αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων.

(Κατάργηση πώλησης αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1083252 ΕΞ2018

(ΦΕΚ Β' 2037/05-06-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 27, παρ. 1 και 6 του ν.827/1978 (Α΄194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 19 του π.δ.86/1979 (Α΄ 17) «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,

δ) του ν.2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 67,

ε) του άρθρου 120 του ν.2533/1997 (Α΄ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»,

στ) της από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

ζ) της υπ’ αριθμ. Κ.3119/120/Β0019/17.11.1994 απόφασης Υπουργού οικονομικών ανάληψη της εκμετάλλευσης του Καταστήματος αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών των Ευζώνων από την «ΚΑΕ ΑΕ»,

η) της υπ’ αριθμ. Κ.3535/110/Β0019/24.10.1996 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στο Μεθοριακό Σταθμό Kακαβιάς»,

θ) της υπ’ αριθμ.Τ5495/116/Β0019/30.12.2003 (ΦΕΚ 11/Β΄/12-1-2004) απόφασης υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών καυσίμων) από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,


ι) της υπ’ αριθμ. Τ.2067/22/Γ0019/26.5.2004 (ΦΕΚ 877/ Β΄/04) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

ια) της υπ’αριθμ. T. 893/5/7.3.2005 (ΦΕΚ 366/Β΄/2005) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στους Μεθοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου και Κακαβιάς»,

ιβ) της υπ’αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30.6.1999 (B΄1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. – Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.»,

ιγ) της υπ’αριθμ. Τ.2043/87/Β.0019/22.3.1993 (Β΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών», ιδ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,

ιε) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”» (ΦΕΚ 3317/Β΄/2013) και ειδικότερα του άρθρου 2 σημ.7 και του άρθρου 172 αυτής.

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την ανάγκη κατάργησης της διαδικασίας πώλησης αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων», σύμφωνα με την από 8.2.2018 καταδικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσον αφορά την υπόθεση C-590/16.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπεται:

α) η πώληση αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων,

β) η παραλαβή ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων από τα εν λόγω πρατήρια, τα οποία παύουν να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων.

2. Για τα υπάρχοντα αποθέματα τα οποία δεν έχουν διατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταβάλλονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργούνται οι παρακάτω αποφάσεις:

α) η αριθμ. Τ. 5495 /116/Β0019/30.12.2003 (ΦΕΚ 11/Β΄/12-1-2004) απόφαση υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών καυσίμων) από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

β) η αριθμ. Τ.2067/22/Γ0019/26.5.2004 (ΦΕΚ 877/Β΄/04) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

γ) η αριθμ. Τ. 893/5/7.3.2005 (ΦΕΚ 366/Β΄/2005) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στους Μεθοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου και Κακαβιάς,

δ) η αριθμ. Δ19Γ 5042565ΕΞ2010/5.10.2010 (1671/Β΄/2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επαναλειτουργία πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων της εταιρείας «ΚΑΕ Α.Ε» στους Μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.07.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο