Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2018 ]

Αριθμ. απόφ. ΔΣ ΟΑΕΔ 1659/2018 Πιλοτική εφαρμογή Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας

(Πιλοτική εφαρμογή Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. απόφ.Δ.Σ. 1659/29.05.2018

(ΦΕΚ Β' 1987/01-06-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Ι) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258),
β. του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του άρθρου 1 του ν. 2434/1996,
δ. την υπουργική απόφαση 191300 (ΦΕΚ576/Β/16.07.1996),
ε. του άρθρου 26, του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ188/Α'/20.08.1996),
ζ. του άρθρου 2, της υπουργικής απόφασης 40109 (ΦΕΚ 831/Β'/12.08.1998),
η. του άρθρου 8, του ν. 1836/1989, (ΦΕΚ 79/Α'/14.03.1989),
θ. του άρθρου 20, ν. 2639/1998, (ΦΕΚ 205/Α'/02.09.1998),
ι. του άρθρου 73, ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170/Α705.08.2011,

ΙΙ) Τη με αριθμό 272/20/29-05-2018 απόφαση της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.

III) Τη γνώμη των μελών του.

IV) Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η με αριθμό 30016/829/31-05-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με (ΑΔΑ:Ω96Ω465Θ1Ω-ΝΕΧ),

αποφασίζει:

Την αποδοχή της με αριθμό 272/20/29-05-2018 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ για την κατάρτιση του προγράμματος «Πιλοτική εφαρμογή Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας» ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ακόμη η χώρα μας, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, είναι το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας. Οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας απ' ότι οι μικρότερες. Όμως οι ηλικιωμένοι διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ εμφανίζουν επίσης υψηλή ροπή αδρανοποίησης λόγω αποθάρρυνσης, εφόσον δύσκολα οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ηλικιωμένους εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμος ο σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες επανένταξης και τις ανάγκες των ανέργων αυτών των ηλικιών.
Ομάδα-στόχος του παρόντος προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας του ΟΑΕΔ επί τουλάχιστον 6 μήνες και κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι εν λόγω άνεργοι θα προσκληθούν με email, τηλεφωνική επικοινωνία και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.
Ο σκοπός του παρόντος πιλοτικού προγράμματος είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση ή να βελτιώσει τις ευκαιρίες ένταξης των ανέργων της ομάδας στόχου, υλοποιώντας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι εργασιακοί σύμβουλοι, θα θέσει στη διάθεση των ανέργων της ομάδας-στόχου τέσσερις δράσεις που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα παραμείνουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και στις οποίες οι άνεργοι θα παραπέμπονται από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας ανάλογα με τις διαγνωσθείσες ανάγκες τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους. Οι δράσεις αυτές είναι οι κάτωθι:
α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας
β) Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
γ) Επαγγελματική κατάρτιση
δ) Κοινωφελής εργασία σε δήμους και δημόσιους φορείς (Δράση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση)
Για την υπόδειξη-παραπομπή των ανέργων της ομάδας-στόχου στις δράσεις θα αξιοποιηθούν:
α) η νέα μέθοδος ανάλυσης χαρακτηριστικών (profiling) των αναζητούντων εργασία, που υιοθέτησε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να προσδιορίσει την απόσταση κάθε ανέργου από την απασχόληση και το είδος των δυσκολιών εργασιακής του ένταξης,
β) την εξατομικευμένη προσέγγιση του ανέργου από τον εργασιακό σύμβουλο και τη μεταξύ τους συμφωνία για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο άνεργος για να επιτύχει την εργασιακή του ένταξη.
Συστατικό στοιχείο του προγράμματος είναι η συνεργασία και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων που αφορά σε θέματα:
- πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, πέραν της επεξεργασίας που θα γίνει μέσω των διαθέσιμων στοιχείων των πληροφοριακών Συστημάτων ΟΑΕΔ και ΕΡΓΑΝΗ, του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ και μελετών-ερευνών,
- προσέγγιση των επιχειρήσεων για την προσφορά κενών θέσεων και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,
- προσδιορισμός των ειδικοτήτων σε ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, επιλογή των αντικειμένων, κατάρτισης και προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 2
Ρόλος του ΟΑΕΔ


Σύμφωνα με:
1) με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258) "Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας .... την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεση της με την απασχόληση και μεριμνά ιδίως .... για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες',
2) με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο, «ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης» «Για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.» και
3) το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 σύμφωνα με το οποίο: Με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν γνωμοδότης της επιτροπής διαχείρισης (παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4144) εξειδικεύονται τα προγράμματα .... ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων, που διενεργούνται με προγράμματα ίδιου περιεχομένου που πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ.
4) την υπουργική απόφαση 191300, (ΦΕΚ 576/Β/ 16.07.1996), Καθορισμός κριτηρίων επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ.
5) το άρθρο 26, του ν. 2434/1996, (ΦΕΚ 188/Α'/ 20.08.1996): μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις,
6) το άρθρο 2, της υπουργικής απόφασης 40109, (ΦΕΚ 831/Β'/12.08.1998): περί συγκροτήσεως, διάρθρωσης και λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης (KETEK).
7) το άρθρο 8, του ν. 1836, (ΦΕΚ 79/Α'/14.03.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες διατάξεις,
8) το άρθρου 20, ν. 2639, (ΦΕΚ 205/Α'/02.09.1998): ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις,
9) το άρθρο 73, ν. 3996, ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011 περί Αναμόρφωσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΡΑΣΗ: Ι

Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Δράσης


Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία έως πεντακοσίων (500) νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές


Για την υλοποίηση της δράσης θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2018: 100.000 ευρώ
Για το 2019: 1.900.000 ευρώ
Για το 2020: 1.500.000 ευρώ

Άρθρο 5
Δικαιούχοι της Δράσης


Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Άρθρο 6
Ωφελούμενοι της Δράσης


Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και κατά την υπόδειξη τους πρέπει:
- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
- Να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δράση II

Δράση προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας


Άρθρο 7
Αντικείμενο της δράσης


Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση έως εξήντα (60) ανέργων μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας παρέχεται ως δυνητική επιλογή για όλους τους ανέργους της ομάδας-στόχου, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ο οποίος μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και με τη σύμφωνη γνώμη τους θα τους παραπέμπει σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση


Για την υλοποίηση της παρούσας δράσης θα προκληθεί δαπάνη ύψους 750.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2018: 50.000 ευρώ
Για το 2019: 500.000 ευρώ
Για το 2020: 200.000 ευρώ

Άρθρο 9
Δικαιούχοι της δράσης


1. Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει:
α) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης
της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
β) να διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,
γ) να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ,
δ) να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δημόσιας Πρόσκλησης και μετά,
ε) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
στ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.
Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Άρθρο 10
Κοινές Διατάξεις Δράσεων Ι και II του Κεφαλαίου Α Πλαίσιο Ένταξης


Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επισημαίνεται ότι, το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΡΑΣΗ: III

Δράση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Άρθρο 11
Περιγραφή Δράσης

11.1 Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε έως εξακόσιους (600) ανέργους της ομάδας στόχου του Άρθρου 1, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε οριζόντιες ή/και κάθετες δεξιότητες, καθώς και πρακτική άσκηση. Θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προτείνουν κατάρτιση σε ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.
Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:
α. σε οριζόντιες δεξιότητες ή/και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης ή/και εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν,
β. σε ολοκληρωμένες τεχνικές δεξιότητες για ειδίκευση σε επάγγελμα/ειδικότητα, σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών.

11.2 Αντικείμενα Κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης στις μεν οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε.αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων, γλώσσα, Η/Υ και soft skills (δεξιότητες προσωπικότητας). Τα αντικείμενα κατάρτισης για τις κάθετες/ τεχνικές δεξιότητες, θα προσδιορισθούν με βάση:
1) τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων,
2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες.
Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων,
α) θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ),
β) θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην περιοχή των τριών Δήμων, γ) θα γίνει διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

11.3 Ωφελούμενοι της Δράσης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και εφόσον:
- έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),
- έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,
- είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρί-των χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

11.4 Μητρώο Παροχών Κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από Παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών.
Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία θα δηλώσουν διαθεσιμότητα.

11.5 Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κ.λπ. Οι επιχειρήσεις ή οι Οργανισμοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα εγγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παραμένει διαρκώς ανοικτή στο portal του ΟΑΕΔ. Στην ίδια πλατφόρμα θα αναρτώνται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Για τη σύζευξη θέσεων πρακτικής άσκησης και ανέργων, αρμόδιος θα είναι ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους.

11.6 Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης/Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί σε Πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παροχών.
Όταν δεν υπάρχει Πάροχος που να προσφέρει κατάρτιση σε κάποια ειδικότητα / επάγγελμα όπου έχει εντοπισθεί ζήτηση εργασίας, η θεωρητική κατάρτιση θα παρέχεται από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ εφόσον μπορούν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη παροχή.
Μέσω της επιταγής κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο.
Ο O.A.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν εκπαιδευτικό επίδομα.

11.7 Αναλυτικά προγράμματα - Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Τα αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης για τις τεχνικές δεξιότητες σε επαγγέλματα, που θα προκύψουν από την ανάλυση σε επίπεδο Δήμων της περιοχής του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, θα εκπονηθούν από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς και θα πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Πρώτη επιλογή είναι η καταγραφή και χρήση έτοιμων πιστοποιημένων ωρολογίων προγραμμάτων . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) θα δίνεται η αντίστοιχη Βεβαίωση Παρακολούθησης Πιστοποιημένου Προγράμματος Κατάρτισης. Εφόσον δημιουργηθούν αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης, ο ΟΑΕΔ θα χρηματοδοτήσει την διαδικασία συμμετοχής των ωφελούμενων στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης.

Άρθρο 12
Προϋπολογισμός


Για την υλοποίηση της Δράσης θα προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2659) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 
Για το 2018: 200.000 ευρώ
Για το 2019: 3.000.000 ευρώ
Για το 2020: 2.800.000 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις


Με όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που θα εκδοθούν από την Διοικήτρια του Οργανισμού, θα οριστούν οι όροι και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, των ωφελουμένων και των παροχών κατάρτισης των ανωτέρω δράσεων των Κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, η διάρκεια και το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων και των ωφελουμένων, η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, οι αμοιβές των παροχών κατάρτισης και του εκπαιδευτικού επιδόματος των καταρτιζομένων, οι δαπάνες για μελέτες- έρευνες και τεχνική-μηχανογραφική βοήθεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο