Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 400 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστικός χειρισμός εσόδων και εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικής εταιρείας

(Λογιστικός χειρισμός εσόδων και εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικής εταιρείας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 22.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 400 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 400/2018

ΘΕΜΑ: Ερώτημα Φαρμακευτικής


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ως φαρμακευτική εταιρεία, έχουμε την ανάπτυξη διαφόρων φαρμάκων, η οποία απεικονίζεται λογιστικά στην ομάδα 1 ως πάγια R&D. Όμως για την ανάπτυξη ορισμένων φαρμάκων θα συνεργαστούμε με άλλες φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπου θα μοιραζόμαστε τα έξοδα κατά την ανάπτυξη και τα αντίστοιχα έσοδα που αφορούν στα φάρμακα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα τιμολόγια εσόδων που θα εκδίδουμε στις εταιρίες αυτές προκειμένου να χρεώσουμε το ποσοστό των δαπανών που έχουμε καταβάλει, θέλουμε να τα απεικονίζουμε και να τα χειριζόμαστε λογιστικά ως απομείωση του παγίου στην ομάδα 1.

Αυτή η αντιμετώπιση των τιμολογίων εσόδων θα έχει κάποιο αντίκτυπο στην φορολογία;

Επιπλέον, λόγω ενδοκοινοτικών τιμολογίων, εφόσον αυτά καταχωρούνται στην ομάδα 1, θα συνεχίσουμε να υποβάλλουμε Φ4 και αντίστοιχα στη δήλωση του ΦΠΑ στις εκροές;

Πριν απευθυνθώ σε εσάς, έχω μιλήσει με το εισόδημα το οποίο με παρέπεμψε στον πρώην κώδικα και το τελευταίο τμήμα του συνέστησε να μιλήσω με εσάς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση στο ερώτημα θα επικεντρωθεί στον λογιστικό χειρισμό των γεγονότων καθώς η φορολογική αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων που αναφέρεστε δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ, αλλά του Υπουργείου Οικονομικών. Το αυτό ισχύει και για ζητήματα ΦΠΑ/ VIES όπου αρμόδια να σας δώσει διευκρινίσεις είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, του Υπουργείου Οικονομικών.

Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή σας και προκειμένου περί της εκδόσεως τιμολογίου εσόδου για τα έξοδα που θα επιβαρύνουν τους συνεργάτες σας καθώς και την λογιστική απεικόνιση των εσόδων αυτών, αφαιρετικά των άυλων παγίων, για την έρευνα και ανάπτυξη ως απομείωση, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Δεν είναι ορθό να τηρείται λογαριασμός έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ως άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς τα ποσά της έρευνας ενός προϊόντος αποτελούν έξοδο που επιβαρύνει τα αποτελέσματα. Προκειμένου όμως για τις δαπάνες ανάπτυξης, αυτές δύνανται να καταχωρισθούν ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (Ομάδα 1), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 18 του Ν.4308/2014 και συγκεκριμένα αν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εδ. δ σύμφωνα με το οποίο: «Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο, όταν και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
δ2) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους».

Μια εταιρεία εξετάζει την απομείωση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3:
«β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν:
(i) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,
(ii) (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας,
(iii) (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και
(iv) (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου».

Εκτιμούμε ότι μεταξύ της εταιρείας σας και των συνεργατών, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος ανάπτυξης και στα έσοδα από την εκμετάλλευση του φαρμάκου θα υπάρχει κάποια σύμβαση με την αναλογία συμμετοχής κάθε μέρους.

Όταν πραγματοποιούνται τα έξοδα ανάπτυξης θα πρέπει η αναλογία της εταιρείας σας να καταχωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο και η αναλογία των τρίτων στα αποτελέσματα ως έξοδο. Όταν τιμολογείτε τους συνεργάτες με την αναλογία τους στα έξοδα, το σχετικό τιμολόγιο πρέπει να καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως έσοδο.

Στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει το σύνολο του κόστους ανάπτυξης στη χρέωση του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει με διορθωτικές εγγραφές να μεταφέρετε την αναλογία των συνεργατών σας στα αποτελέσματα. Η έννοια της απομείωσης, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν συνάδει με την περίπτωση του ερωτήματός σας.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο