Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1063165 ΕΞ 2018 Σχετικά με τις διαγραφές και μειώσεις φόρων από την ΔΕΔ που υπάγεται στον κ. Πιτσιλή

(Σχετικά με τις διαγραφές και μειώσεις φόρων από την ΔΕΔ που υπάγεται στον κ. Πιτσιλή)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 25/4/2018
Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1063165 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Πληρ.: Αλ. Αγγελάκης
Τηλ.: 213 1604 558
FAX: 213 1604 524
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 10562, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Ν. Αχαΐας Νικόλαου Νικολόπουλου»

Σε απάντηση ερώτησης του Βουλευτή Ν. Αχαΐας Νικόλαου Νικολόπουλου, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

I. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Α' υποπαρ. Α5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5¬2013), με τις οποίες προστέθηκε το άρθρο 70Β' του ν. 2238/1994, και ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-7-2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισήχθη στις φορολογικές διαφορές ο νεοπαγής θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής, για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Σκοπός του νομοθέτη με τη θέσπιση του υποχρεωτικού, πριν από τη προσφυγή στα Δικαστήρια, ενδικοφανούς σταδίου ήταν να δώσει τη δυνατότητα στη Διοίκηση να επανεξετάσει τη φορολογική υπόθεση, βάσει των συγκεκριμένων αιτιάσεων του φορολογούμενου και να διορθώσει τυχόν λάθη της, ώστε να επιτυγχάνεται η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, με στόχο την ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. Είναι προφανές ότι για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η ειδική διοικητική διαδικασία επανεξέτασης των υποθέσεων από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν είναι δυνατό να εξαντλείται σε μια τυπική διαδικασία απόρριψης των αιτημάτων που υποβάλλουν ενώπιον της οι φορολογούμενοι, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, αναμένοντας την απονομή δικαιοσύνης μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, όπως γινόταν κατά το παρελθόν. Αντιθέτως, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχει από το νόμο (άρθρο 63 Κ.Φ.Δ.) και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις (ιδ. ΠΟΛ.1064/2017, ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) την εξουσία να ερευνήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τα πραγματικά και νομικά ζητήματα των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση, και ακολούθως, είτε να απορρίψει (ρητώς ή σιωπηρώς) είτε να κάνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει την ενδικοφανή προσφυγή.

Εξάλλου, προς το σκοπό της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και της διαφάνειας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, στις περιπτώσεις που με την απόφαση της ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς με νομικούς ή/και πραγματικούς ισχυρισμούς, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 Κ.Φ.Δ.. Περαιτέρω, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές, καθώς επισημαίνονται οι πλημμέλειες που είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή τροποποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους σε αντίστοιχες υποθέσεις.

II. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στο μέτρο του δυνατού, ανταποκρίνεται επιτυχώς στο σκοπό σύστασής της, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της και βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεών της, ώστε σταδιακά, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης, πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας της διοικητικής δράσης.

Περαιτέρω, προς το σκοπό της εξασφάλισης της διαφάνειας και λογοδοσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με τις υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1048537 ΕΞ 2016/28.3.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1048536 ΕΞ 2016/28.3.2016 Αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. για την τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, προβλέφθηκε η δημοσιοποίηση των αποφάσεων που εκδίδει η Υπηρεσία (με αφαίρεση των προσωπικών στοιχείων λόγω του φορολογικού απορρήτου), σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, ήδη από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (1.8.2013) δημοσιεύονται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο τα μηναία στατιστικά αποτελέσματα του έργου της.

III. Βάσει των ανωτέρω, επί των ειδικότερα διαλαμβανομένων στην εν θέματι ερώτηση, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1) Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος με τα υπ' αρ. 21811/29.8.2016 και ΕΜΠ5/26.9.2016 έγγραφά του, ζήτησε στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, από τα οποία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, χωρίς να αναφερθεί σε ευρήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένη υπόθεση. Επιπλέον, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, με το υπ' αρ. 827/20.03.2017 έγγραφο του, ζήτησε από την Υπηρεσία μας αντίγραφα φακέλων υποθέσεων φορολογουμένων που άσκησαν ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η Υπηρεσία μας ανταποκρίθηκε στο ως άνω έγγραφο του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και, εντός εβδομάδας από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διαβίβασε πλήρεις φακέλους υποθέσεων φορολογουμένων.

2) Επί των ερωτημάτων που αφορούν σε εκδοθείσες αποφάσεις της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών που οδήγησαν σε μειώσεις φόρων/προστίμων, σημειώνουμε ότι τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν, καθώς η χορήγησή τους αντίκειται στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου (άρθρο 17 του Ν. 4174/2013), οι οποίες εισάγουν αυστηρές προϋποθέσεις ως προς την αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων, προβλέποντας περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων προσώπων στα οποία είναι καταρχήν επιτρεπτό να αποκαλυφθούν φορολογικής φύσεως στοιχεία και δεδομένα.

3) Τα λοιπά θέματα που θίγονται στην ερώτηση δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η υπάλληλος του ΤμήματοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο